Home About Browse Search
Svenska


Johansson, Emma, 2019. Effects of within-field and landscape factors on Dasineura brassicae in winter oilseed rape cultivations in Skåne, southern Sweden : a field survey with a special approach to pesticide-free control zones. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Plant Protection Biology

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Winter oilseed rape (Brassica napus) is the most common oilseed crop grown in the province of Skåne in southern Sweden, where this study was performed. B. napus is often associated with various insect pests. This study regards two of these; the cabbage seed weevil (Ceutorhynchus obstrictus) and the brassica pod midge (Dasineura brassicae). While direct infestations by C. obstrictus usually do not pose a major threat to B. napus cultivations, the attacks will often facilitate infestation by D. brassicae, which can cause considerable damage and subsequent yield loss through its destruction of pods. This study focuses on within-field and landscape factors that may affect abundance and damage by D. brassicae in 18 rape fields during spring and summer of 2018. Parameters investigated include chemical treatment, abundance of C. obstrictus, landscape complexity (proportion of e.g. forested areas), the proportional area of oilseed rape grown in the previous year, and distance to the nearest previous years’ oilseed rape field. Effects of chemical treatments were assessed by establishing a pesticide-free control zone in each of the study fields. Samples were collected for nearly 10 weeks from April to July. Two field surveys of pod damages were performed during this period; the first during early pod set and the second during late pod set.

The results showed that chemical treatment had an effect on damages in early pod set. There was a progression in damage at the field edges to the field interior in early- and late pod set and in damages early in the crop season to later in the season. No relation between damages and the abundance of C. obstrictus and D. brassicae was found, nor between abundances of the study organisms. The gender ratio of D. brassicae displayed more males than females. An exceptionally warm and dry climate during the spring and summer of 2018 did have an impact on this study. The weather conditions affected the growth of the rapeseed plants and complicated the surveys of damages. The climate may also have affected the abundances of weevils and pod midges; indeed, a considerably lower number of weevils during this season compared to the number of weevils in a study carried out during the season of 2017 was shown. Analyses of damage between regions within the province showed no significant differences between them, and landscape complexity was not correlated to abundances of the study organisms or damages by D. brassicae. Positive correlations between the proportion of rapeseed fields from the previous year and damage by D. brassicae could be reported, however, these relationships were not consistent between damages in early- and late season or between damages at the field edge and in the inner parts of the fields. The distance to the nearest previous year's rapeseed field could not explain the abundances or damages, but a probable cause for this is the dense cultivation of rapeseed fields in Skåne.

,

Höstraps (Brassica napus) är den vanligaste oljeväxten som odlas i Skåne. Höstraps angrips ofta av olika skadedjur. I den här studien betraktas två av dessa; blygrå rapsvivel (Ceutorhynchus obstrictus) och skidgallmygga (Dasineura brassicae). Angrepp av viveln utgör vanligtvis inte ett stort hot mot höstrapsodlingar, men genom sina gnaghål i rapsskidorna möjliggör de för myggan att lägga sina ägg som senare utvecklas till små larver vilka kan orsaka betydande skador i rapsskidorna. Den här studien, som utfördes vid 18 rapsfält i Skåne under våren och sommaren 2018, fokuserar på vilka omständigheter inom fälten och i det omgivande landskapet som kan påverka förekomsten av myggor och vivlar samt skador orsakade av myggorna. Parametrar som undersökts inkluderar effekter av kemisk besprutning, fångstantal av vivlar, landskapskomplexitet (andel av exempelvis skogsklädda områden), andel vår- och höstrapsfält från 2017 års rapssäsong, och avståndet mellan rapsfälten och det närmaste höstrapsfältet från 2017 års rapssäsong. Effekter av kemisk behandling undersöktes med kontrollzoner där inga bekämpningsmedel använts. En kontrollzon per studiefält inrättades. Fällfångster av vivlar och myggor samlades in mellan april och juli under nästan 10 veckors tid. Två fältinventeringar av myggskador utfördes under fältstudieperioden; den första under rapsens tidigare skidutvecklingsstadie och den andra under det senare skidutvecklingsstadiet. Geografiska data hanterades i ett geografiskt informationssystem, ArcGIS.

Resultaten visade bland annat att kemisk behandling hade en effekt på myggskador i tidigt skidutvecklingsstadie. Inget samband mellan skador och fångstantal av vivlar och myggor hittades, inte heller mellan fångstantalet av arterna. Skidgallmyggehanarna var fler till antalet än honorna. Ett exceptionellt varmt och torrt klimat under våren och sommaren 2018 har påverkat den här studien. Väderförhållandena påverkade tillväxten av rapsplantorna och försvårade fältinventeringarna av skador. Vädret kan även ha påverkat fångstantalet av vivlar och skidgallmyggor, det faktum att ett betydligt lägre antal vivlar under den här rapssäsongen jämfört med antalet vivlar i en studie som utfördes under 2017 års rapssäsong, vittnar om detta. Inga tydliga skillnader i skador mellan olika regioner inom Skåne hittades, och undersökningar av landskapskomplexitet visade inte på samband med abundans av arterna eller skador orsakade av skidgallmygga. Positiva samband mellan andel av rapsfält från året innan och skador av skidgallmygga kunde redovisas, dessa samband var dock inte konsekventa mellan skador i tidigt- och sent skidutvecklingsstadie eller mellan skador i fältkant och i de inre delarna av fältet. Avståndet till närmaste föregående års rapsfält kunde inte förklara antalet myggor eller skador, men en trolig orsak till det är den täta odlingen av höstraps i Skåne och därmed komplikationer i att undersöka betydelsen av avstånd.

Main title:Effects of within-field and landscape factors on Dasineura brassicae in winter oilseed rape cultivations in Skåne, southern Sweden
Subtitle:a field survey with a special approach to pesticide-free control zones
Authors:Johansson, Emma
Supervisor:Larsson, Mattias
Examiner:Nilsson, Anders
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:None
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology
Keywords:Dasineura brassicae, brassica pod midge, Ceutorhynchus obstrictus, cabbage seedpod weevil, winter oilseed rape, rapeseed crop damages, pesticide-free control zones, withinfield factors, landscape factors
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10750
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10750
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Crop husbandry
Language:English
Deposited On:16 Jul 2019 10:30
Metadata Last Modified:29 May 2020 13:51

Repository Staff Only: item control page