Home About Browse Search
Svenska


Svensson, Sarah, 2019. H+ Gåsebäck : en fallstudie om medskapande som ett verktyg för socialt hållbar stadsförnyelse i Helsingborg. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Traditionellt sett har stadsplanering dominerats av den så kallade rationella planeringsmodellen, kännetecknad av en top-downstyrd byråkratisk beslutsfattandeprocess. Betydelsen av medborgares och icke-statliga aktörers roll och inflytande över planeringsprocessen har dock växt under senare årtionden, särskilt med tanke på de demokratiska och sociala aspekterna av hållbar stadsutveckling.

Denna fallstudie syftar till att kartlägga medborgarnas roll och möjligheter att påverka planeringsprocessen, såväl som vilka hinder som kan uppstå under en medskapandeprocess, genom att studera ett pågående projekt med fokus på medskapande i Gåsebäck, ett verksamhetsområde i Helsingborgs kommun. Området står inför en omvandling och planeras utvecklas till blandad stad, varpå studien vidare syftar till att undersöka om medskapandeprocessen i sig genererar nya sociala värden, vilka dessa i så fall är, samt hur dessa värden kan användas för att bidra till en social hållbarhet i området ur ett mer långsiktigt perspektiv.

Genom deltagande observation vid interna projektgruppsmöten och externa möten arrangerade av medborgare som är involverade i projektet, samt dokument och litteraturstudier, visade studien att medborgarnas roll i planeringsprocessen till stor del beror på processdesignens utformning, samt att graden av inflytande varierar under processens olika faser och aktiviteter. Vidare visade studien att medskapandeprocessen genererar viktiga värden genom medborgarnas inblandning, vilka kan användas i den vidare utvecklingen av Gåsebäck. Dessa värden utgörs av ett stärkt socialt kapital, en kreativ kraft samt erfarenheter av och relationer till platsen. Dessa värden kan användas för att bidra till en social hållbarhet ur ett långsiktigt perspektiv, men kan samtidigt om de inte balanseras innebära en risk att andra grupper exkluderas från området.

,

Traditionally, urban planning has been dominated by the so called rational planning model, characterized by a top-down oriented, bureaucratic decision-making process. The role and influence of citizens and non-governmental actors in the urban planning process have however been recognized as of growing importance during the last decades, in particular considering democratic and social aspects of sustainable urban development.

This case study aims to examine the role and opportunities of citizens to affect the urban planning process and also what obstacles might occur during a cocreating process, by studying a specific on-going co-creating oriented project in Gåsebäck, an industrial area located in the municipality of Helsingborg, Sweden. The area is currently undergoing an urban transformation towards mixed functions and settlement, hence the study further aims to examine if the co-creating process might generate new social values, and if so, which these values are and how they could be used to contribute to a social sustainability in the area in general in a long-term perspective.

Through participant observations of internal project group meetings and external meetings arranged by citizens involved in the project, as well as literature studies as a complementary method, the study found the role of citizens in the studied planning process to be dependent of the process design created by the project group, and that the degree of influence varies during different phases and activities in the project. Furthermore, the study found that the co-creating process does generate important values through the involvement of citizens, that could be used in the further development of Gåsebäck in general. Such values include strengthened social capital, a creative force, and experiences and relations connected to the area. These values could be used to contribute to a social sustainability in a long-term perspective, but might also, if not balanced, imply a risk of excluding other citizen groups from the area.

Main title:H+ Gåsebäck
Subtitle:en fallstudie om medskapande som ett verktyg för socialt hållbar stadsförnyelse i Helsingborg
Authors:Svensson, Sarah
Supervisor:Mellqvist, Helena
Examiner:Lindholm, Gunilla and Larsson, Marie
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LM004 Sustainable Urban Management - Master Programme 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:medborgardeltagande, medskapande, platsidentitet, dialogplanering, placekeeping, governance
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10764
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10764
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:11 Oct 2019 12:01
Metadata Last Modified:02 Jun 2020 13:57

Repository Staff Only: item control page