Home About Browse Search
Svenska


Dahlén Sjöbergh, Sofie, 2019. Skogskollo för tjejer - vad hände sedan?. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
6MB

Abstract

Skogssektorn behöver kompetent arbetskraft. Det är brist på skogsmaskinförare och det pågår en generationsväxling inom hela skogssektorn varför det behöver nyanställas när många går i pension. Både naturbruksutbildningar och universitetsutbildningar inom skogssektorn har svårt att fylla sina platser. Sökandetrycket har avtagit under en längre period. Särskilt svårt är det att rekrytera till jägmästarprogrammet som numera inte fyller sina platser. Intresset för skog behöver öka bland unga. Det görs bl. a. insatser för att intressera unga kvinnor för skog eftersom kvinnor är en underrepresenterad grupp i skogssektorn. Skogskollo är ett exempel på detta. Syftet med detta examensarbete var att undersöka unga kvinnors relation, erfarenhet av och intresse för skogsbruk och skogssektorn, framtida utbildnings- och yrkesval och om deras intresse förändrats efter att de deltagit på Skogskollo för tjejer. Kvinnor som medverkade på kollot visade sig redan innan ha en väl grundad relation till skog och skogsbruk, samt större förståelse för skog och att skogen är en bred arbetsplats. Kollodeltagarna är mer intresserade av naturen samt har ett skogligt intresse och väljer därmed naturvetenskapligt program på gymnasiet, jämfört med kvinnorna som inte deltog på kollot. Kvinnorna som deltog på kollot hade större förståelse för skogen jämfört med kvinnorna som inte deltog. Kvinnorna som deltog på kollot vittnade om att de fått en ännu mer positiv upplevelse av skogen efter kollot och att de fått med sig fina minnen. Trots detta svarade ganska få av dem att kollot bidragit till ett ökat intresse för att söka sig till skogliga utbildningar. Branschen måste fundera på hur man når ut till kvinnor som inte är intresserade av skog i tidig ålder. Hur nås kvinnor som bor i större städer och slutligen hur når vi ut till kvinnor som inte har föräldrar eller mor/far-föräldrar som har skoglig anknytning. För att rekrytera både fler kvinnor och män till den skogliga branschen behövs nya sätt för att nå ut till en bredare målgrupp.

,

The forest sector needs competent workforce. There is a shortage of forest machine operators and there is a generation shift in the entire forest sector, which is why it needs to be recruited when many retire. It is currently difficult to recruit students to both undergraduate and university educations within the forest sector The search pressure has decreased over a longer period. It is particularly difficult to recruit to the masterprogram in forestry where the places are not filled. Interest in forests needs to increase among young people. Among other measures, efforts have been made to increase the interest among young women for forests and forestry because women are an underrepresented group in the forest sector. The Forest Camp for girls is an example of this. The purpose of this thesis was to investigate the young women's relationship, experience and interest in forestry and the forest sector, future education and career choices and if their interest changed after they participated in the Forest Camp for girls. Women who participated in the Forest Camp already before appeared to have a well-founded relationship to forests and forestry, as well as a greater understanding of forests and recognized that the forest is an extensive workplace. The women who participated in the forest camp are more interested in nature and have a forest interest and thus choose nature at the upper secondary school, compared to the women who did not participate in the camp. The women who participated in the Forest Camp testified that they had an even more positive experience of the forest after the collage and that they had received fine memories. Despite this, quite a few of them replied that the package contributed to an increased interest in seeking out forest education. The forest industry has to consider how to reach out to women that are not interested in forest at an early age. How can women who live in larger cities be reached and finally how do we reach out to women who do not have parents or grand parents who have a forest relationship. In order to recruit more women and men to the forest industry, new perspectives are needed to reach a broader target group.

Main title:Skogskollo för tjejer - vad hände sedan?
Authors:Dahlén Sjöbergh, Sofie
Supervisor:Dolling, Ann
Examiner:Bohlin, Elisabet
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Volume/Sequential designation:2019:4
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:kvinnor, skog, jämställdhet, rekrytering, skogsutbildning, skogssektor, skogsbruk, women, forest, gender equality, recruitment, forest education, forest sector, forestry
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10758
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10758
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:17 Jul 2019 08:06
Metadata Last Modified:14 Aug 2019 09:54

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics