Home About Browse Search
Svenska


Botvidsson, Viktor, 2019. Livet i mellanrummen : vardagslivet i en småort. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
708kB

Abstract

Många småorter bär på en framgångsrik historia. De har ofta växt upp runt en lokal industri, en järnväg eller varit centrum för landsbygdskommuner. Inträdet i en ny tid präglad av globalisering och konsumtion har dock gjort dem marginaliserade och istället har de blivit monu-ment för en tid som inte längre är. Detta gör att det blir intressant att undersöka hur det vardagliga livet i dessa samhällen ser ut – vilket är kärnan i denna uppsats. Genom att undersöka hur människor identifierar sig själva och platsen de bor på, hur orten påverkas av globalisering samt belysa vardagliga händelser och företeelser försöker denna uppsats ringa in en småorts vardagsliv. Genom observationer och in-tervjuer i den gamla bruksorten Gusum i Valdemarsviks kommun, Östergötland, har jag genomfört en kvalitativ studie där vägledande begrepp har varit: identitet, plats, globalisering och community. Uppsatsen visar att Gusum är en plats som präglas av sociala och kulturella strukturer som har sitt fäste i bruksandans utpräglade klassmedveten-het, vilket både skapar samhörighet och skiljelinjer mellan människor. Dessutom visar min undersökning hur en liten ort kan utgöra ett exempel på hur samhället blivit ett konsumtionssamhälle och vilka kon-sekvenser det får för en plats som under lång tid haft rötterna i industrin. Avslutningsvis nämns ett antal vardagliga företeelser och en dis-kussion kring vardagsliv och fritid. Småortens förmåga att skapa närhet, lugn och trygghet är tre framträdande faktorer som kan kopplas till de vardagliga exempel jag väljer att ta upp och som kan anses kän-neteckna en plats som Gusum.

,

Many small towns have a successful history. They have often grown around a local industry, a railway or the centre of rural communities. However, the entry into a new era of globalization and consumption have marginalized them and instead they have become monuments for a time that no longer exists. This makes it interesting to examine how the everyday life in these places looks like - which is the essence of this thesis. By examining how people identify themselves and the place they live in, how the place is affected by globalization and which everyday events and phenomena that occur, the thesis attempts to define the everyday life of a small town. The study is based on qualitative observations and interviews in the small town of Gusum in the municipality of Valdemarsvik, Östergötland. Guiding concepts have been: identity, place, globalization and community. The thesis shows that Gusum is a place characterized by social and cultural struc-tures that have their origin in a distinct class consciousness, which both creates solidarity and dividing lines between people. In addition, my study shows how a small town can be an example of how society has become a consumption society and what consequences this has for a place that for a long time has been rooted in industrial production. In conclusion, a number of everyday phenomena and a discussion about everyday life and leisure are mentioned. The small town's ability to create nearness, peace and security are three important factors that can be linked to the everyday examples I choose to address and which can be considered to characterize a place like Gusum.

Main title:Livet i mellanrummen
Subtitle:vardagslivet i en småort
Authors:Botvidsson, Viktor
Supervisor:Hansen, Kjell
Examiner:Gunnarsdotter, Yvonne
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY007 Agriculture Programme - Rural Development 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:community, plats, identitet, bruksanda, globalisering, vardagsliv
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10649
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10649
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Rural sociology and social security
Rural population
Language:Swedish
Deposited On:04 Jul 2019 10:44
Metadata Last Modified:04 Jun 2020 12:07

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics