Home About Browse Search
Svenska


Moberg, Zara, 2019. Mönsterspråk för löparvänlig stad : ett första steg. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
18MB

Abstract

Arbetet syftar till att skapa ett mönsterspråk för löparvänlig stad och därigenom ge exempel på användning av mönsterspråk som format för att beskriva upplevelse av landskap.

Hur vi vistas i landskap avgör hur vi upplever landskap. Ett mönsterspråk är ett format för att samla och presentera information som beskriver gestaltad livsmiljö nedbrutet i ett antal beståndsdelar. Beståndsdelarna kallas mönster. Ett mönster beskriver beståndsdelen eller fenomenet konstruktivt. Mönsterspråk ska kunna användas som kunskapsmässigt stöd i gestaltning och planering av den gestaltade livsmiljön. Formatet, skapat för verket A pattern language av Alexander, Ishikawa och Silverstein (1977), analyseras och anpassas för att ge större tydlighet och transparens. Mönsterspråk diskuteras i det här arbetet genom fallstudien Mönsterspråk för löparvänlig stad, ett första steg till en beskrivning av upplevelse av landskap under löpning i staden och till utformning av ett verktyg för att göra staden mer kompatibel med löpning.

För att utveckla det mönsterspråk som arbetet syftar till formulerades frågeställningen ”Vad utgörs löparvänlig stad av?” För att undersöka upplevelse av landskap under löpning skapades en metod för fältstudier inspirerad av fenomenologi. Fenomenologi poängterar landskap som levd erfarenhet av plats och kroppen som medel för upplevelse av landskap. Fältstudierna kompletterades med besök av referensplatser som gestaltats med löpning i åtanke.

Mönsterspråk för löparvänlig stad testas i ett mindre, fiktivt gestaltningsprojekt som visar att mönsterspråket kan användas som verktyg för att identifiera brister i en stadsdels löparvänlighet, för att generera en gestaltningslösning och för att utveckla den.

Mönsterspråk visas vara ett användbart format för att samla information om upplevelse av landskap då det är enkelt att fylla på och revidera allteftersom tiderna förändras och ny forskning uppkommer i ämnet som det diskuterar. Formatet visas också vara mycket kompatibelt med kreativ metod genom att helhet och delar är tydligt avgränsade och definierade, vilket underlättar att undersöka dem parallellt och hantera många faktorer samtidigt, vilket är kännetecknande för kreativt arbete. Avslutningsvis diskuteras potentialen i att skapa små, avgränsade mönsterspråk, som Mönsterspråk för löparvänlig stad, för att, tillsammans, beskriva god gestaltad livsmiljö.

,

The aim of this thesis is to construct a pattern language for runner friendly cities and by doing so provide an example of the use of pattern languages as a format for describing experiences of landscape.

How we experience landscape is determined by our means of dwelling. A pattern language is a format used to collect and present information about the lived experience of our designed living environment broken down into a set of pieces. These pieces are called patterns. A pattern describes one piece, one phenomena, of the designed living environment in a constructive way. Pattern languages are to be used as tools for planning and design by providing the planner or designer with a base of knowledge about the designed living environment. The format, initially created for A pattern language by Alexander, Ishikawa and Silverstein (1977), is analysed an adapted to provide greater clarity and transparency. Pattern languages are discussed in this thesis through the case study A pattern language for runner friendly cities. It makes up the first step towards describing experiences of landscape while running in a city and towards designing a tool to be used for making cities more compatible with recreational running.
To develop the pattern language that is the aim of this thesis the following question was posed “What do runner friendly cities consist of?” There are but a few scientific publications that mention recreational running in the context of landscape and the designed environment. A method for conducting field studies with the aim of examining experiences of landscape during running, inspired by phenomenology, was therefore formulated. Phenomenology stresses landscape as lived experience of place and the human body as a means of experiencing landscape (Wylie 2007, pp. 145-167). The field studies were complimented with visits to referential sites that have been designed with running in mind.
A pattern language for runner friendly cities was tested in a simple, fictive design project to ensure its usability in planning and design. The test shows that it is usable for identifying flaws in runner friendliness in the designed living environment and for providing the basis for a design solution.
The pattern language is proven to be a useful format for collecting and presenting information about experience of landscape as it provides a structure that is easy to build on, add new themes to and to revise. The format is proven to be highly compatible with creative method, analysis through synthesis, by providing clarity in the separation of parts from the whole, and thereby making it easy to investigate them side by side and to handle large amounts of information simultaneously, which is characteristic for creative method. Finally the potential in making smaller and well defined pattern languages, such as A pattern language for runner friendly cities, that together work to describe the designed living environment, is discussed.

Main title:Mönsterspråk för löparvänlig stad
Subtitle:ett första steg
Authors:Moberg, Zara
Supervisor:Butler, Andrew
Examiner:Nilsson Varhelyi, Hildegun and Berg, Per
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY008 Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:kreativ metod, analys genom syntes, fenomenologi, landskapsarkitektur, stadsplanering, löpning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10640
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10640
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:04 Jul 2019 05:57
Metadata Last Modified:04 Jun 2020 12:07

Repository Staff Only: item control page