Home About Browse Search
Svenska


Neumüller, Ia and Lazar, Mattias, 2019. Våtmarksliv : ett gestaltningskoncept för dagvattenhantering och rekreation i en anlagd våtmark. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
8MB

Abstract

Detta examensarbete behandlar två områden relaterade till förtätning av städer och urbanisering. Det ena rör problematik kring dagvatten. Den andra rör människors minskade kontakt med naturen och ökade andel tid som tillbringas inomhus. I samband med förtätningen av våra städer ökar andelen hårdgjorda ytor. Vid plötsliga skyfall och stora regnmängder hinner inte vattnet infiltrera och rinner av som dagvatten. Höga flöden av dagvatten överbelastar ledningsnätet vilket leder till översvämningar. Dagvatten för även med sig många farliga ämnen och detta har på senare tid uppmärksammats allt mer. Trots det leds fortfarande stora mängder orenat dagvatten direkt till sjöar och vattendrag.

I urbaniseringens spår syns också ett ökat behov för människor att komma bort från staden och återta kontakten med naturen. På våra breddgrader väljer dock många människor att stanna inomhus under de kalla årstiderna. Samtidigt betonar forskning att sociala aktiviteter är viktiga för den mentala hälsan under vintern då människor lättare kan bli isolerade och påverkas negativt av mörker och kyla. Att skapa möjligheter till rekreation under hela året är därför extra viktigt i de nordiska städerna.

Syftet med detta arbete är att kombinera en anläggning för dagvattenhantering med rekreativa värden under vinter och sommar. I arbetet kombineras tekniska aspekter gällande dimensionering av en dagvattenanläggning med ekologiska och gestaltningsmässiga aspekter. För arbetet har tre huvudmetoder använts: Kunskapsinsamling via både litteratur och via sökningar i databaser, beräkning av flöden och dimensionering inför utformning av våtmarken samt undersökande skissarbete gällande den estetiska utformningen av platsen. Arbetet redogör för olika problem inom ämnet dagvatten och berör även hur nederbörden förväntas förändras med pågående klimatförändringar. I förstudien klargörs vilka tekniska, biologiska och estetiska aspekter, som bör tas i beaktning vid utformning av anlagda våtmarker. Vidare ges en beskrivning av delar som är viktiga att ha med sig vid gestaltning för rekreation i naturområden och med hänsyn till vinter och sommar. Resultatet av arbetet är ett gestaltningskoncept förlagt till en plats i Gävle som visar hur en våtmark för rening och fördröjning av dagvatten kan se ut för att samtidigt erbjuda rekreation under vinter såväl som sommar. Gestaltningskonceptet är även tänkt att kunna användas på andra platser. I arbetet kom vi fram till att för att kombinera de två intresseområdena dagvattenrening och rekreation krävs noggranna avvägningar där olika tekniska -, biologiska- och estetiska värden ibland står i motsats till varandra. Vidare fick vi insikt i hur stora ytor som krävs för att ta hand om dagvatten från ett visst avrinningsområde. Slutligen uppmärksammades vi på vinsterna med att anlägga en våtmark i en tätortsnära miljö, där våtmarken förutom att rena dagvatten även utgör habitat för många arter, bidrar till ett svalare lokalklimat samt inte minst erbjuder en stadsnära naturupplevelse under både vinter och sommar.

,

This thesis deals with two problems related to urban densification and urbanization. The first problem concerns issues with stormwater. The other considers people’s reduced contact with nature and reduced time spent outdoors. As a result of urban densification, the amount of hard surfaces is increasing. In the event of sudden downpours and heavy rainfall, the water will not be able to infiltrate into the soil becoming concentrated runoff with detrimental effects on the environment. High flows of stormwater overloads the pipeline network, which in turn leads to flooding. Stormwater also carries many pollutants, a problem which has been increasingly emphasized in recent decades. Despite this knowledge, large amounts of polluted stormwater is still being led directly to lakes and streams.

In the wake of urbanization we can also see an increased need for people to get away from the city and regain contact with nature. In northerns regions this becomes more challenging as a result of people’s tendency to stay indoors during the winter months. At the same time, research emphasizes that social activities are important for mental health during winter when people can more easily be isolated and negatively affected by the darkness and the cold. Creating opportunities for recreation throughout the year is therefore particularly important in the Nordic countries.

The purpose of this thesis is to combine a facility for stormwater management with recreational values during winter and summer. The work combines aspects regarding the technical design of a stormwater facility with ecological and design aspects. For the thesis, three main methods have been used: Investigative Sketch Work on the aesthetic design of the site, Knowledge Collection through both literature and database searches as well as Calculation of Flows and Dimensioning for the design of the wetland. The work describes various problems within the topic of stormwater and also how precipitation is expected to change with ongoing climate changes. The pre-study clarifies which technical, biological and aesthetical aspects, that should be taken into account when designing a constructed wetland. It also provides information on these aspects regarding their relationship to designing for recreation in different seasons. The result of our work is a design proposal of a recreational wetland area in Gävle for the detention and treatment of stormwater runoff that provides important recreation opportunities both in winter and summer. The design concept that has been elaborated is also intended to be used in other places. Through our work on this proposal we discovered that careful technical, biological and aesthetic value considerations are essential to realize an effective stormwater treatment site that also provides new recreation opportunities. We also gained insight into how large areas are required to take care of stormwater from a certain catchment area. Finally, we recognized the benefits of constructing a wetland in an urban environment, where the wetland, in addition to cleaning stormwater, also constitutes a habitat for many species, contributes to a cooler local climate and offers seasonal recreation experiences close to the city.

Main title:Våtmarksliv
Subtitle:ett gestaltningskoncept för dagvattenhantering och rekreation i en anlagd våtmark
Authors:Neumüller, Ia and Lazar, Mattias
Supervisor:Dahlman, Ylva
Examiner:Johansson, Lars and Robling, Anna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY008 Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:våtmark, dagvatten, rekreation, vinterrekreation, dagvattenhantering, rening, gestaltning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10625
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10625
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:03 Jul 2019 10:53
Metadata Last Modified:04 Jun 2020 12:07

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics