Home About Browse Search
Svenska


Hammarlund Lehto, Ebba and Larsson, Sara, 2019. Sida vid sida : ett konceptuellt gestaltningsförslag för fältet mellan södra Ulleråker och Campus Ultuna. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
8MB

Abstract

Det är idag ett faktum att koldioxidutsläpp och de klimatförändringar som dessa orsakar utgör ett hot mot vår planet. För att denna utveckling ska kunna stoppas fastslås det i Agenda 2030 att ett medvetet arbete med hållbar utveckling är en nödvändighet. Det är finns dock ingen entydig bild av hur arbetet med hållbar utveckling ska gå till, eller vad resultatet av densamma innebär. Inom diskursen för den hållbara utvecklingen som berör stadsplanering finns det ett relativt nytt förhållningssätt som benämns regenerativ design. Den regenerativa designen är baserad på systemteori och har ett holistiskt, processorienterat förhållningssätt. Vidare beskrivs den som ett sätt att ta arbetet med hållbarhet längre än vad den gör idag, då målet med en regenerativ design är att den ska kunna bidra med mer resurser än vad den konsumerar. En viktig del inom den regenerativa designen är dessutom att lösningen som tas fram ska försöka kombinera det ekologiska värdena med övriga värden, såsom sociala och ekonomiska.

Mot bakgrund av detta var syftet med detta examensarbete att undersöka hur man som landskapsarkitekt kan använda sig av regenerativ designteori för att ta fram ett gestaltningsförslag för ett område som värnar områdets ekologiska värden och integrerar dessa med omfattande krav på exploatering av natur- och kulturlandskap. Det geografiska området och således det fall som behandlas i examensarbete är fältet och en del av det skogsområde som ligger mellan södra Ulleråker och norra Ultuna. Dessa områden är båda en del av det som ska komma att bli Södra staden, och det finns stora planer för hur dessa områden ska exploateras. Det finns samtidigt mycket höga ekologiska värden i områden, vilka riskerar att försvinna eller försämras ifall planerna förverkligas.

Fallstudien genomfördes med hjälp av flertalet delmetoder såsom intervjustudier med aktörer och övriga inblandade, samt en dokumentstudie och platsstudier. Det teoretiska ramverket
konkretiserades genom ett antal designkriterier, och genom att kombinera dessa med resultaten av delstudierna, tog vi fram ett konceptuellt gestaltningsförslag över det valda gestaltningsområdet. Gestaltningsförslaget döptes till Sida vid sida och namnet symboliserar examensarbetets avsikt, vilket har varit att försöka förstärka platsens ekologiska värden och samtidigt integrera dem med övriga värden.

Vi har med detta arbete funnit att den regenerativa designteorin kan användas som ett hjälpmedel i en gestaltning som ämnar att bevara och förstärka ett områdes ekologiska värden samtidigt som det finns ett omfattande krav på exploatering. Vi har dessutom visat exempel på hur man som landskapsarkitekt med hjälp av flera aktörers perspektiv genomför ett gestaltningsarbete med ett systemperspektiv.

,

It is a known fact that greenhouse gas emissions and climate change constitutes a global threat that must be dealt with. In Agenda 2030, sustainable urban development, as well as sustainable infrastructure is mentioned as necessary measures to create a sustainable development and protect the planet. There is, however, no unambiguous picture of how the work with sustainable development should be implemented, or what the result of it should be. Within the discourse for sustainable development a relatively new approach called regenerative design has emerged. Regenerative design is based on system theory and on a holistic, process-oriented approach. Furthermore, it is described as a way to go beyond sustainability, as the goal of a regenerative design is to give back more than what is consumed through construction. An important part of the regenerative design is also that the design proposal that is developed should aim to combine the ecological values ​​with other values, such as social and economic.

In the light of this, the purpose of this thesis was to investigate how a landscape architect can use regenerative design theory to develop a conceptual design proposal that protects ecological values at a site and integrates these with extensive requirements for exploitation of natural and cultural landscapes. The geographical area and thus the case that is dealt with in this thesis is a field and forest area that lies between southern Ulleråker and northern Ultuna, south of Uppsala. Ulleråker and Ultuna are both part of a large urban development project, and the municipality of Uppsala have extensive plans for how these areas will be exploited. At the same time, there are very high ecological values ​​in the areas that risk disappearing or deteriorating if these plans are realized.

The study was conducted as a case study consisting of four sub-studies: a site study, a document study, an interview study and lastly a design work. The theoretical framework was concretised by formulating five design criteria, and by combining these with the results of the sub-studies, we developed a conceptual design proposal for the chosen site. The design proposal was named Side by side and the name symbolizes the aim of the study, which has been to try to protect and strengthen the site's ecological values ​​and at the same time integrate these with the extensive requirements for exploitation of natural and cultural landscapes.

With this work, we have found that the regenerative design theory can be used as an aid in developing a design that intends to preserve and strengthen the ecological values ​​of an area while at the same time there is an extensive requirement for exploitation. We have also shown examples of how a landscape architect, with the help of several stakeholders' perspectives, can implement a design work with a system perspective.

Main title:Sida vid sida
Subtitle:ett konceptuellt gestaltningsförslag för fältet mellan södra Ulleråker och Campus Ultuna
Authors:Hammarlund Lehto, Ebba and Larsson, Sara
Supervisor:Bergquist, Daniel
Examiner:Åkerblom, Petter and Wangel, Josefin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY008 Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Landskapsarktitektur, Regenerativ design, Ekosystemtjänster, Arboretum, Ulleråker, Campus Ultuna
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10611
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10611
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:02 Jul 2019 11:28
Metadata Last Modified:04 Jun 2020 12:07

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics