Home About Browse Search
Svenska


Säfström, Louise and Timmerholm, Sara, 2019. Hamnen och havet : ett gestaltningsförslag av Södra hamnpiren i Gävle utifrån trivalent design. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
20MB

Abstract

Gävle är en stad belägen vid havet och mycket av stadens historia är kopplad till hamn, sjöfart och fiske. I takt med att Gävle växer som stad, befolkningsmängden ökar och behovet av bostäder och arbeten blir allt högre, förtätas staden och många områden byggs om och förnyas. När staden utvecklas och förnyas finns en viktig uppgift för planerare att ta hänsyn till, nämligen det kulturhistoriska arvet. Tyvärr är det inte alltid en självklarhet att detta görs och därför vill vi genom vårt examensarbete bidra med ett gestaltningsförslag som ger verktyg och inspiration till den som i sitt projekt vill involvera kulturhistoria. Förhoppningsvis kan vårt arbete inspirera andra planerare att fokusera mer på kulturhistoria. Vi har valt att gestalta en plats, Södra hamnpiren i Gävle, som ligger i ett område som just nu ska förtätas och byggas om. Platsen och framför allt dess omgivande miljöer bär på en stark kulturhistoria som sätter prägel på hela Gävle och ger staden en stark identitet.

Det är inte bara de kulturhistoriska värdena som är viktiga att ta hänsyn till i en gestaltning, också de sociala, ekologiska och estetiska värdena har stor betydelse för att en plats ska bli omtyckt och välanvänd. Vi har valt att basera vår gestaltning på Ian Thompsons trivalent design som grundas just på sociala, ekologiska och estetiska värden. Vi har omformat dessa och skapat en egen teorigrund som vi sedan använder och utvärderar i vårt gestaltningsarbete.

Syftet med vår gestaltning är att skapa en grön park där den kulturhistoriska karaktären tydligt skapar en stark identitet och karaktär. Parken ska framhäva Gävles starka identitet som hamn- och havsstad och inspireras av kulturhistoria i gestaltningen.

Vår teorigrund utifrån trivalent design har varit en bra grund för vårt syfte. Teorigrunden har gett tydliga direktiv som underlättat i gestaltningsprocessen. Vår historiska bakgrund och analys av Gävle som stad samt Södra hamnpiren och dess omgivande miljöer gav oss ett nytt perspektiv som vi inte använt oss av tidigare på utbildningen. Det har varit roligt, lärande och utmanande att försöka framhäva kulturhistorien på ett sätt som gör att det inte blir en kopia av det gamla. Det har också varit lärande att verkligen lägga vikt på att förmedla hur vår teorigrund har inspirerat gestaltningsförslaget och det har varit en utmaning att förmedla detta i vårt examensarbete.

,

Gävle is a city close to the sea and much of the city’s history is connected to the harbor, the shipping and the fishing. When Gävle and the number of inhabitants grows, the city needs more housing and job opportunities which leads to densification and the rebuilding and building of new areas. Planners have an important task and that is to take cultural history into account when the city develops. Unfortunately, this is not always something that is considered and with our thesis we want to contribute and give inspiration and tools to those who want to incorporate cultural history in their projects. Hopefully, our thesis will also inspire planners to work more with cultural history. We have chosen to create a design proposal of Södra hamnpiren, a place near the sea and in an area that is going to be redeveloped and densified. The pier and its surroundings carry a strong cultural history which gives character and identity to the whole city of Gävle.

It is not only the historical values that are important to take into consideration when designing a place, also the social, ecological and aesthetical values have great significance when creating a likeable and well-used place. We have chosen to base our design proposal on Ian Thompson’s Trivalent design, which is built on social, ecological and aesthetical values. We have redeveloped these and created our own theory basis which we then use to develop and evaluate our design proposal.

The aim of our design proposal is to create a green park where the historical character clearly creates a strong identity and character. The park should highlight and bring forth the strong identity of the port and sea town that Gävle is and be inspired by cultural history in the design. Our theory basis developed from Trivalent design has been a good basis for our aim. The theory basis has given clear directives which have facilitated the design process. Our historical background and analysis of Gävle as a city as well as Södra hamnpiren and its surroundings gave us a new perspective which we have not used before in our education. It has been fun, learning and challenging to try to highlight and bring forth cultural history in a way that is not a copy of the old. We have also learned a lot by really emphasizing how our theory basis has inspired the design proposal and it has been a challenge to present this in our thesis.

Main title:Hamnen och havet
Subtitle:ett gestaltningsförslag av Södra hamnpiren i Gävle utifrån trivalent design
Authors:Säfström, Louise and Timmerholm, Sara
Supervisor:Ahrland, Åsa
Examiner:Johansson, Lars and Eriksson, Malin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY008 Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:kulturhistoria, trivalent design, platsidentitet, hamn, hav, sjöfart, Gävle, Södra hamnpiren, Atlasområdet, gestaltning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10613
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10613
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:02 Jul 2019 11:23
Metadata Last Modified:04 Jun 2020 12:07

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics