Home About Browse Search
Svenska


Jacobsson, Amanda, 2019. Konventionell och ekologisk mjölkproduktion : vilka är skillnaderna gällande miljöaspekter?. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management

[img]
Preview
PDF
199kB

Abstract

Livsmedelsproduktionens utmaningar inför framtiden är bland annat en intensifiering, förändrad markanvändning och att reducera utsläpp av växthusgaser. Detta i kombination med en expansion av ekologisk livsmedelsproduktion har gjort utvärderingar och jämförelser mellan olika produktionsformers miljömässiga hållbarhet relevant. I denna litteraturstudie har sju livscykelanalysstudier som jämfört ekologisk och konventionell mjölkproduktion sammanställts och analyserats. Syftet var att finna produktionsformernas styrkor och svagheter gällande valda miljöaspekter; markanvändning, energianvändning, växthusgaser, övergödning och försurning.

I studiernas resultat framgick det att markanvändningen var lägre inom konventionell mjölkproduktion och att energianvändningen var lägre inom ekologisk mjölkproduktion. Ingen av de sju studierna visade signifikanta skillnader i totala växthusgasutsläpp mellan produktionsformerna, men var överens om att den ekologiska mjölkproduktionen hade högre utsläpp av metan och den konventionella mjölkproduktionen hade högre utsläpp av koldioxid och ammoniak. Inte heller resultaten för övergödning och försurning med avseende på summan av de totala utsläppen skilde det sig mellan produktionsformerna, utan snarare i uppdelningen av de olika ämnena inom respektive miljöaspekt. De faktorer som har störst inverkan på samtliga miljöaspekter är valet av grödor och utfodringsstrategi då det påverkar skördenivån, arealen odlad mark, energibehovet för produktion och transport av foder och slutligen också mjölkavkastningen.

Utifrån resultatet finns det möjligheter till förbättring för att möta framtidens utmaningar. Förbättringar som diskuteras är att anpassa produktionsformen utifrån geografiskt läge eller genom stöd/bidrag möjliggöra en kombination av produktionsformerna för nå en optimal produktion med minsta möjliga miljöpåverkan.

,

The challenges of food production for the future are for example intensification, land use change reducing greenhouse gas emissions. This in combination with expansion of organic food production has made it relevant to make evaluations and comparisons between different production forms of environmental sustainability. In this literature study, seven life cycle analyzes that has compared organic and conventional milk production have been compiled and analyzed. The aim was to find the strengths and weaknesses in the production forms regarding selected environmental aspects; land use, energy use, greenhouse gas, eutrophication and acidification.

The study’s results showed that the land use was lower for conventional milk production and that energy use was lower for the organic milk production. None of the studies showed significant differences in overall greenhouse gas emissions between the production forms but agreed that the organic production had higher methane emissions and conventional production had higher carbon dioxide and ammonia emissions. Even for the results of eutrophication and acidification, the total emissions from the production forms generally did not differ, but rather the division of the emissions within the respective environmental aspects. The factors that have the greatest impact on all environmental aspects are the choice of plants and feeding strategy, as it affects the harvest level, the area cultivated land, the energy requirement for production and transportation of feed and finally also the milk yield.

From the results, there are opportunities for improvement to meet future challenges. Improvements discussed are to adapt the production form based on geographical location or through support/subsidies to enable a combination of the production forms to achieve an optimal production with low environmental impact.

Main title:Konventionell och ekologisk mjölkproduktion
Subtitle:vilka är skillnaderna gällande miljöaspekter?
Authors:Jacobsson, Amanda
Supervisor:Lindberg, Mikaela
Examiner:Danielsson, Rebecca
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management
Keywords:LCA, mjölkgård, växthusgaser, klimatpåverkan, miljöpåverkan
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10610
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10610
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Language:Swedish
Deposited On:02 Jul 2019 10:55
Metadata Last Modified:03 Jul 2019 01:05

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics