Home About Browse Search
Svenska


Nydahl, Madeleine, 2019. Bin, blommor och bekymmer : minskar världens pollinatörer och hur påverkar det pollineringen av våra grödor?. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
460kB

Abstract

De tre viktigaste hoten mot bin är livsmiljöförlust, patogener och kemiska ämnen som bekämpningsmedel, dessa påverkar den tama bipopulationen (Apis mellifera) och den vilda bipopulationen på olika sätt.

Apis mellifera försvagas mycket av kvalstret Varroa destructor och som biodlare måste man hålla ner smittrycket med olika metoder för att inte förlora sina bisamhällen. Många andra faktorer kan interagera med varandra och ge försvagande eller letala effekter på Apis mellifera, bland annat livsmiljöförlust, bekämpningsmedel, andra patogener och läkemedel mot Varroa. Vilda pollinatörer försvinner från områden där naturlig miljö ersätts av jordbruk och skogsbruk för att de då förlorar näringskällor och boplatser, vilket leder till en livsmiljöförlust. Vilda pollinatörer påverkas också av pesticider och patogener men studier som har gjorts är lokala och gjorda på några enstaka arter av pollinatörer, vilket gör det svårt att dra slutsatser om hela den vilda bipopulationen. Det finns delade meningar om huruvida dessa faktorer ger en global minskning av bin som leder till en bristande pollinering. Lokalt har man sett att pollinatörer försvinner av någon anledning och att pollineringen i det området då blir bristfällig, men på större skala har man inte sett någon märkbar påverkan av matproduktionen. Men vill vi se en framtida opåverkad matproduktion så kan det vara värt att gynna villkoren för vilda pollinatörer genom att bevara och skapa naturliga miljöer.

Relativt få växter är självsterila och helt beroende av insektspollinering men många arter som kan pollinera sig på andra sätt gynnas av en fullgod insektspollinering. I Sverige har Jordbruksverket satt ett värde på honungsbins pollineringsvärde för vissa grödor, där man har tittat på hur mycket avkastningen ökar om man tillsätter honungsbin. Där visar de att i Sverige är det inte bara de växter som är självsterila som är i stort behov av pollinering utan att avkastningen från skördar med äpplen, oljeväxter (raps och rybs) och jordgubbar ökar markant när besöken från honungsbin ökar. Något som inte nämns i det dokumentet är att pollinering av vilda pollinatörer har visat sig vara mycket stabilare än pollinering av honungsbin, vilket inte bör förbises. Om framförallt den vilda bipopulationen försvinner skulle vårt dagliga kaloriintag inte påverkas i så stor grad men en del grödor vi uppskattar traditionellt och kulturellt skulle försvinna och avkastningen på många pollinerande grödor skulle sjunka.

,

The three most important threats against bees are habitat loss, pathogens and agrochemicals (such as pesticides). These threats affect the domesticated honeybee population and the population of wild pollinators in different ways.

The mite Varroa destructor weakens colonies with the domesticated honeybee Apis mellifera and as a beekeeper you have to monitor varroa mite levels and use different methods to keep the hive alive. Many other stressors can interact and cause dead or weak colonies and those stressors can be; habitat loss, pesticides, other pathogens and drugs against the varroa mite. Wild pollinators disappear from areas where unaffected land is replaced with agriculture and forestry, this is called habitat loss because they lose their food source and nesting possibilities. Wild pollinators are also affected by pesticides and pathogens but studies have only been done on a few species which makes it hard to make conclusions about the entire population of wild pollinators. Whether or not these stressors will cause the bee population to decline and thus generate a pollination crisis is a debated question. Local decline in the bee population has caused failing pollination in those local areas, but on a global level there has been no observed effect on food production. However, if we want to see unaffected food production in the future, we need to make life easier for the wild pollinators by maintaining and creating natural habitats.

Relatively few plants are self-sterile and totally dependent on animal pollination, but many plant species that pollinate in other ways can benefit from animal pollination. In Sweden the Swedish Board of Agriculture has put value on the financial benefit on having honey bee pollination in different crops. This shows that not only plants that are self-sterile but crops like apples, rapeseed and strawberries can get a significantly increased yield with more visits from honey bees. Something they have not accounted for is that pollination done by honey bees is not as efficient as pollination done by wild pollinators. If wild pollinators were to disappear from the face of the earth, some crops that we cherish culturally and traditionally would disappear with them and yields for some crops would decrease, but our everyday calorie intake would not be affected.

Main title:Bin, blommor och bekymmer
Subtitle:minskar världens pollinatörer och hur påverkar det pollineringen av våra grödor?
Authors:Nydahl, Madeleine
Supervisor:Yngvesson, Jenny
Examiner:Löfgren, Maria
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)
Keywords:pollinatörer, minskning, faktorer, grödor, avkastning, livsmiljöförlust, humlor, varroa destructor
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10590
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10590
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural research
Language:Swedish
Deposited On:29 Aug 2019 07:57
Metadata Last Modified:30 Aug 2019 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics