Home About Browse Search
Svenska


Sällström, Linnéa and Mårtensson, Josefin, 2019. En undersökning av prevalensen av överviktiga hundar på ett djursjukhus i Sverige och interreliabiliteten i en hullbedömningsmetod : en praktisk studie och en litteraturstudie. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Övervikt hos hundar är en av de vanligaste nutritionsrelaterade sjukdomarna med många konsekvenser bland annat i form av allvarliga följdsjukdomar. Övervikt beskrivs som en ackumulering av fettvävnad och definieras som en ökning av 15%, eller mer, av kroppsvikten jämfört med idealvikten.

Den internationella prevalensen av överviktiga hundar är någonstans mellan 22-40% och ökar även i takt med att andelen överviktiga människor i världen ökar. Till grund för prevalensen ligger en del riskfaktorer som gör att vissa hundar är predisponerade för problemet jämfört med andra. Sådana faktorer är exempelvis ras, kön, ålder, utfodringsrutiner, motion samt en del egenskaper hos djurägarna. Hur dessa riskfaktorer påverkar är svårt att avgöra eftersom de ofta beror på varandra.

Syftet med denna studie var att kartlägga prevalensen av överviktiga hundar på ett djursjukhus i Sverige samt att jämföra hur väl den hullbedömningsmetod som användes stämde överens mellan två bedömare. Hullbedömningar utfördes blindat av två studenter och urvalet som studien är baserat på utgör 30 hundar som besökte ett djursjukhus i Sverige av annan orsak än sjukdom. Urvalet begränsades på grund av arbetets omfattning och av praktiska skäl. Metoden som hullbedömningarna utfördes med var den 9-gradiga skalan ‘Body Condition Score’ (BCS), som enligt vetenskaplig litteratur är utbredd och är validerad.

Hypotesen inför undersökningen var att överviktiga hundar är överrepresenterade i Sverige. Studiens resultat kunde indikera att denna hypotes stämde då andelen överviktiga hundar av de som undersöktes var 67%. Resultatet bör dock tolkas med försiktighet då urvalet i studien är begränsat.

Jämförelsen mellan de två bedömarnas BCS-siffror visade att bedömningarna stämde överens 53% av gångerna, vilket jämfört med tidigare studier är en relativt låg siffra.
Anledningar till detta kan vara orsaker som att andra metoder och andra djurslag användes i dessa studier samt att olika bedömares egen erfarenhet kan spela in. Det finns därav ingen helt likställd studie att jämföra resultaten med.

På grund av litet urval är det svårt att dra några betydande slutsatser i förhållande till Sveriges totala hundpopulation. Vidare undersökningar av andelen överviktiga hundar i Sverige är därför nödvändiga, där det är önskvärt att ett större urval samt större geografiskt område inkluderas. Även fler studier gällande interreliabiliteten för olika BCS-skalor kräver vidare undersökning.

,

Obesity in dogs is one of the most common nutrition-related diseases with many consequences in the form of serious diseases. Obesity is described as an accumulation of adipose tissue and is defined as a minimum of 15% increase in body weight compared to the ideal weight.

The international prevalence of overweight dogs is reported as somewhere between 22-40% and is increasing as the proportion of overweight people in the world increases. The basis for the prevalence lies in some risk factors that make certain dogs predisposed to the problem compared to others. Such factors are for example, breed, sex, age, feeding routines, exercise and some dog owner characteristics. It is difficult to determine the effect of these risk factors since they often depend on each other.

The purpose of this study was to map the prevalence of overweight dogs in an animal hospital in Sweden and to compare how well the chosen method of body condition score assessment was consistent between two assessors. Body condition score assessment was performed blindly by two students and the study sample constituted of 30 dogs, which visited an animal hospital in Sweden for reasons other than illness. The selection was limited due to the scope of the work and for practical reasons. The method with which the body condition score assessment was performed, was the 9-point Body Condition Score (BCS) scale, which according to scientific literature is widely used and well-validated.

The hypothesis for the study was that overweight dogs are over-represented in Sweden. The results of the study indicated that the hypothesis was correct, since the proportion of overweight dogs of those examined was 67%. However, the result should be interpreted with caution as the selection in the study is limited.

The body condition scores assessed by the two observers showed that they corresponded 53% of the times, which compared to previous studies is a relatively low score. This can be explained by the use of different methods and different animal species in other studies. Besides, the degree of experience of the assessors could be of importance. Therefore, there is no equivalent study to compare the current results with.

Since the sample was limited, it is difficult to determine any significant conclusions in relation to the total dog population in Sweden. Further investigations regarding the prevalence of overweight dogs in Sweden are therefore necessary, and it is desirable that a larger selection and a larger geographical area is included. Even more studies regarding the interreliability of different BCS scales require further investigation.

Main title:En undersökning av prevalensen av överviktiga hundar på ett djursjukhus i Sverige och interreliabiliteten i en hullbedömningsmetod
Subtitle:en praktisk studie och en litteraturstudie
Authors:Sällström, Linnéa and Mårtensson, Josefin
Supervisor:Gille, Sanna
Examiner:Söder, Josefin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK003 Veterinary Nursing - Bachelor's programme 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:övervikt, fetma, hund, hullbedömning, prevalens, djuromvårdnad
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10573
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10573
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:27 Jun 2019 14:12
Metadata Last Modified:04 Jun 2020 13:56

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics