Home About Browse Search
Svenska


Haglind, Christina, 2019. Det var en gång – en trädgårdsgång : en litteraturstudie av markmaterial i svenska villaträdgårdar 1850 - 1950. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Uppsatsen vänder sig till alla som äger, restaurerar, sköter eller har ett intresse för äldre trädgårdar och berör huvudsakligen de markmaterial som var vanligast förekommande i villaträdgårdar mellan 1850 och 1950.

Gångar och markmaterial spelar stor roll för hur trädgården uppfattas och vilka signaler den sänder. Genom användning av tidstypiska material bidrar detta till att stärka trädgårdens historiska koppling.

Stilideal och gångarnas dragning i trädgården belyses i uppsatsen. Om gångarna var raka eller slingrade sig fram, och om det fanns få eller många gångar påverkades av rådande mode.

Arbetet sträcker sig över en 100-årig tidsperiod som är uppdelad i tre olika tidsintervaller, nämligen 1850 – 1900, 1900 – 1930 och slutligen 1930 – 1950. Anledningen till denna uppdelning är att under den första tidsperioden var då många anlade sina första odlingar. 1930 kom funktionalismen till Sverige. Vid denna tid kom nya stilideal, och utbudet av markmaterial ökade drastiskt.

Inom respektive tidsperiod kommer en övergripande sammanfattning över det rådande stilidealet för den aktuella tidsperioden att ges. Därefter granskas gångarnas dragning och material.

Under perioden 1850 – 1930 var gångarna oftast raka och hade en praktisk funktion. De bestod av trampad jord som efterhand kunde ersättas av sand. Runt 1920 började en del trädgårdsägare gjuta sina egna betongplattor. På 1930-talet i samband med funktionalismen togs många av gångarna bort och ersattes av gräsmatta och en stenlagd uteplats. Prefabricerade betongplattor, klinker, marktegel, skiffer och kalksten blev mycket populärt. I gräsmattan kunde trampstenar av granit, kalksten eller skiffer placeras.

Slutligen innehåller arbetet en sammanställning och beskrivning av respektive material som var vanligt förekommande under den aktuella perioden. Som en vägledning till dem som funderar på vilket eller vilka av nämnda material de ska välja till sin trädgård, har några för- och nackdelar listats.

,

The essay is aimed at anyone who owns, restores, cares for or has an interest in older gardens. It mainly touches on the land materials that were most common in villa gardens between 1850 and 1950.

Walkways and ground material play a major role in how a garden is perceived and what signals it sends, which strengthen the garden's historical connection.

The aesthetical ideals and the draws of the walkways in the garden are illustrated in the essay. If the walkways were straight or winding, few or many, were affected by prevailing fashion.

The work extends over a 100-year period, which is divided into three different time intervals, namely 1850 - 1900, 1900 - 1930 and finally 1930 - 1950. During the first period, many people started to grow crops close to their home. In 1930, functionalism came to Sweden. At this time, new style ideals came, and the supply of land materials increased.

An overall summary of the current style ideals for each time period is presented. Subsequently, the draws and materials of the walkways are examined.

During the period 1850 - 1930, the walkways were usually straight and had a practical function. They consisted of trampled soil that could eventually be replaced by sand. Around 1920, some gardeners began to cast their own concrete slabs. In the 1930s in conjunction with functionalism, many of the walkways were removed and replaced by lawn and a paved patio. Prefabricated concrete slabs, tiles, ground tiles, slate and limestone became very popular. In the lawn, step stones of granite, limestone or slate could be placed.

Finally, the work contains a compilation and description of the respective material that was common throughout the period in question. As a guide to those who are about to choose land materials for their gardens, some pros and cons for each material have been listed.

Main title:Det var en gång – en trädgårdsgång
Subtitle:en litteraturstudie av markmaterial i svenska villaträdgårdar 1850 - 1950
Authors:Haglind, Christina
Supervisor:Bensch, Åsa and Gunnarsson, Allan
Examiner:Andreasson, Frida
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK004 Horticultural Management Programme - Garden Design, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:markmaterial, slitlager, gångar, trädgårdsgångar, grusgångar, sandgångar, singel, marksten, historiska trädgårdar, trädgårdshistoria
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10562
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10562
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:27 Jun 2019 10:27
Metadata Last Modified:02 Jun 2020 13:57

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics