Home About Browse Search
Svenska


Jansson, Maja, 2019. Infektioner i ögon och munhåla på ren : klamydia, herpesvirus, nekrobacillos och orf. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Renskötseln är en viktig sysselsättning i fjälltrakter och glesbygdsområden i norra Sverige, Norge och Finland. Renar är semidomesticerade djur som till följd av bland annat klimatförändringen måste hägnas och stödutfodras allt oftare. Vid hägning av ren ökar djurtät-heten och därmed smittrycket vilket gör att infektionssjukdomar har möjlighet att spridas snabbare. Stressen vid hägning gör också djuren mer känsliga för infektioner. I detta arbete berörs munhåle- och ögoninfektioner som ofta har en multifaktoriell orsak. En allvarlig komplikation till ögoninfektion är att renen blir blind. Synen är ett viktigt sinne för renen som söker föda själv och ska skydda sig från rovdjur. Alla dessa infektionssjukdomar i ögon och munhåla är problem som sannolikt orsakar stort lidande för djuren.

Det generella syftet med detta examensarbete var att undersöka sjukliga förändringar i munhåla och ögon på renar. Examensarbetet är uppdelat i en laborationsstudie och en fältstudie. Syftet i laboratoriestudien var att undersöka hur stor del av renarna som bär på klamydia och herpesvirus då dessa agens skulle kunna vara en orsak till multifaktoriella ögoninfektioner hos ren. Litteraturen antyder att herpesvirus kan vara en orsak till ögoninfektioner i tidigt stadium. Inga renar (n=247) i detta arbete testades positivt för herpesvirus med PCR-analys. Förekomsten av klamydia i ögonen har även undersökts med PCR. Hos friska renar (n=235) i denna studie var förekomsten av klamydia 12,8 % i nossvabbar. Hos renar (n=12) med sjukdomssymtom från ögonen var endast en ren klamydiapositiv. Fler studier krävs för att utreda vilket eller vilka agens som orsakar ögoninfektioner hos renar. Provtagning bör ske i tidigt stadium innan sekundärinfektioner tagit över och ger ett icke tillförlitligt resultat. Sammantaget är det mest troligt att herpesvirus eller klamydia orsakar den primära ögoninfektionen.

Ett annat syfte med studien var att besiktiga huvuden från ren vid slakt i en fältstudie. Flera av renens viktigaste infektionssjukdomar är lokaliserade till huvudet och detta, med undantag för tungan, besiktigas inte vid slakt. Därför var en del av detta arbete att undersöka huvud på ett renslakteri. På 208 renar noterades 101 förändringar i ögon och munhåla där några individer hade flera förändringar. 31 renar hade varigt sekret i ögonen vilket kan vara ett förstadium till allvarlig ögoninfektion. 84 renar hade skador på tungan som möjligen skulle kunna vara inkörsport för nekrobacillos. Sex renar hade vita ärr på läpparna som eventuellt kan bero på tidigare infektion med orf. Utifrån dessa resultat kan man därför överväga att rekommendera att huvuden från ren bör besiktigas vid slakt trots att ovan nämnda sjukdomar inte främst är ett problem ur livsmedelssynpunkt men däremot viktiga ur ett djurhälsoperspektiv.

,

Reindeer management is an important employment for people in the northern part of Sweden, Norway and Finland. Reindeer are semi-domesticated animals and because of the climate changes reindeer must be fenced in and given supplementary feeding more often. When inside an enclosure stocking density increases and with that there is an increase in infection pressure and a more rapid spread of infectious diseases. The stress of being fenced makes the animal more sensitive to infections. In this study multifactorial eye infections and mouth infections are investigated. A serious complication to eye infections is blindness and the eyes are important when the reindeer have to search for food and avoid predators. All these infectious diseases in the eyes and mouth are problems that probably make the reindeer suffer.

The overall aim of this study was to investigate diseases in the mouth and eyes of reindeer. The study was divided in a laboratory part and a field part. The aim of the laboratory part was to investigate how many reindeer are carriers of chlamydia and herpes virus which could be the reason behind multifactorial eye infections in reindeer. The literature implies that herpes virus is the cause of eye infections in an early stage. No reindeer (n=247) in this study tested positive for herpes virus using PCR. The prevalence of chlamydia in the eyes was also investigated with PCR. In clinically healthy reindeer (n=235), 12,8% were carriers of chlamydia in nose swabs. In reindeer with clinical signs of disease related to the eye (n=12), only one reindeer was positive for chlamydia. More studies are necessary to investigate which agent or agents it is that are the cause of eye infections in reindeer. Samples must be taken in the early stages of the disease to exclude secondary infections. Altogether it is most likely that herpes virus or chlamydia cause the primary eye infection.

Another aim of this study was to examine the heads from reindeer at slaughter in a field study. In reindeer, the most important infectious diseases are located in the head area. The head, except for the tongue, is not examined at slaughter. Thus, a part of this study was to investigate heads at a reindeer abattoir. In 208 reindeer, 101 pathological findings in the eyes and mouth were noted, some animals had several findings. 31 reindeer had excretions of pus in the eyes, which can be one of the first signs of a more serious eye infection. 84 reindeer had injuries in the tongue which may be a site of infection leading to necrobacillosis. Six reindeer had white scars on the lips, a possible complication of an earlier infection with orf. Considering these findings, it could be recommended to examine the heads of slaughtered reindeer, despite the fact that these diseases are not primarily a problem for food security they are a problem for the reindeer in regards to animal welfare

Main title:Infektioner i ögon och munhåla på ren
Subtitle:klamydia, herpesvirus, nekrobacillos och orf
Authors:Jansson, Maja
Supervisor:Albihn, Ann
Examiner:Persson Waller, Karin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:ren, renskötsel, ögoninfektioner, munhåleinfektioner, munslemhinna
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10551
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10551
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:26 Jun 2019 05:50
Metadata Last Modified:04 Jun 2020 13:56

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics