Home About Browse Search
Svenska


Mattsson, Lisa, 2019. Vilket är det största hotet mot den afrikanska elefanten (Loxodonta spp.)?. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Environment and Health

[img]
Preview
PDF
442kB

Abstract

Den afrikanska elefanten är jordens största landlevande däggdjur. Det finns två olika varianter: afrikansk stäppelefant (Loxodonta africana) och afrikansk skogselefant (Loxodonta cyclotis). De afrikanska elefanterna är grundpelare i ekosystem genom att bland annat visa vägen till vatten och mat för både djur och människor. Trots att elefanterna är extremt viktiga för fortlevnad av både djur och natur finns det en ökande hotbild. På mindre än 100 år har populationen minskat med 90 %. Det är dessutom flera hot som äventyrar beståndet. Jag har i denna litteraturstudie undersökt de olika hoten som finns mot de afrikanska elefanterna och vägt dessa mot varandra för att komma fram till vilket som är störst.

Tjuvjakt har traditionellt varit det största hotet mot elefantpopulationen och är även det som uppmärksammas mest i media. Elefanterna jagas för kött, öron, skinn och fötter men främst för betarna vilka fraktas iväg till bland annat Kina och Thailand för att säljas som läkemedel och dekorativa prydnader.

Sjukdomar är inte något som diskuteras särskilt mycket men det förekommer parasitsjukdomar och hittills har ett fall av tuberkulos konstaterats. För att motverka smittorisken bör kontakt mellan människor och elefanter minimeras.

Skogsskövling är ett alltmer växande problem. Skog skövlas för att ge utrymme till bland annat jordbruk, vägar och städer. I och med detta tvingas elefanterna leva på en mycket mindre yta än vad de egentligen behöver. Detta kan leda till flera saker såsom ökad konflikt mellan individer och flockar. Men det som resulterar i en växande hotbild är att konflikterna mellan elefant och människa ökar. Eftersom elefanternas habitat blir alltmer fragmenterat överlappar revirgränserna med områden där människor bor. Elefanterna passerar gårdar där de äter upp böndernas grödor och om en människa står i vägen är risken stor att bli skadad eller dödad. Detta är ett ökande problem och beror mycket på bristande engagemang bland lokalbefolkningen. Det förekommer motstånd mot bevarandearbete som förstärks varje gång en skörd blir förstörd eller om en människa skadas. Men bevarandeorganisationer arbetar med att utbilda lokalbefolkningen så att viljan att bevara arten ökar i det landet där djuren finns.

Det finns olika åsikter om vilket hot som påverkar mest men historiskt och numerärt sett är tjuvjakt det största hotet. Men med en mer medveten befolkning och ett ökat stöd för bevarandearbetet skulle jag säga att skogsskövling numera borde ses som det största hotet. Det tar många år att återställa ett skadat ekosystem och eftersom elefanterna har ett långt generationsintervall är risken då stor att de utrotas. Skogsskövlingen leder även till en ökad konflikt mellan elefanter och människor och skördar många liv vilket ger sämre förutsättningar för ett bra bevarandearbete. Därför är det av yttersta vikt att utbilda lokalbefolkningen, effektivisera jordbruket så att mindre mark skövlas och bevara nationalparker där elefanter kan leva fritt.

,

The African elephant is the world's largest terrestrial mammal. There are two different variations: the African bush elephant (Loxodonta africana) and the African forest elephant (Loxodonta cyclotis). The African elephants are the cornerstone of the ecosystems by showing the way to food and water for both animals and humans. Although the elephants are extremely important for the survival of wildlife, there is an increasing risk of danger. In less than 100 years, the population has decreased by 90%. There isn’t just one threat that endangers the species. In this literature study I have examined the various threats against the African elephants and compared them to determine which one is the greatest.

Poaching has traditionally been the biggest threat towards the elephant population and is also the most observed in the media. The elephants are hunted for their meat, ears, skin and feet but primarily for their tusks that are transported away to mainly China and Thailand to be sold as pharmaceuticals and decorative ornaments.

Diseases are not widely discussed but there are parasitic diseases and so far, one case of tuberculosis has been confirmed. To counteract the risk of infection, contact between humans and elephants should be minimized.

Deforestation is a growing problem. Forests are being cut down to provide space for farming, roads and cities. The elephants are therefore forced to live on a much smaller area than needed. This can lead to several things such as conflicts between individuals and flocks. But what results in an increasing risk of danger is that the conflicts between elephants and humans are growing. As the elephants' habitats become increasingly fragmented, their territories overlap with areas where humans live. The elephants pass farms where they raid crops and if a human is standing in the way, the risk of getting injured or killed is substantial. The conflict between humans and elephants is an increasing problem and is very much due to a lack of commitment among local people. There is a resistance towards conservation actions that is reinforced each time a crop is destroyed or a human is injured. However, conservation organizations educate locals so that the desire to preserve the species increases in the country where the animals actually live.

There are different opinions about which threat affects the most but historically and numerically, poaching is the biggest threat. But with a population that is more conscious of the problem and with an increased support for conservation actions, I would say that deforestation now is the biggest threat. It takes many years to restore a damaged ecosystem and since the elephants have a long generation interval, the risk of extinction is vast. Deforestation also leads to an increased conflict between elephants and humans and harvest many lives, which leads to poorer conditions for good conservation work. Therefore, it is of the utmost importance to educate the local population, conserve national parks and make agriculture more efficient so that less land is devastated.

Main title:Vilket är det största hotet mot den afrikanska elefanten (Loxodonta spp.)?
Authors:Mattsson, Lisa
Supervisor:Jung, Jens
Examiner:Löfgren, Maria
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health
Keywords:afrikansk elefant, bevarande, skogsskövling, konflikt elefant-människa, tjuvjakt
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10462
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10462
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal ecology
Nature conservation and land resources
Language:Swedish
Deposited On:15 May 2019 10:53
Metadata Last Modified:16 May 2019 01:00

Repository Staff Only: item control page