Home About Browse Search
Svenska


Magnusson, Kerstin, 2019. När praktiken möter strategin : en beskrivning av grönsaksodlares handlingsutrymme i relation till Sveriges livsmedelsstrategi. Second cycle, A1E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

I detta arbete möter grönsaksodlares praktiska erfarenheter den svenska livsmedelsstrategins mål om en ökad inhemsk livsmedelsproduktion. Livsmedelsstrategin anger regeringens vision om den svenska livsmedelsproduktionens utveckling. Odlare har inte enbart den politiska visionen att förhålla sig till – som en del av ett större sammanhang påverkas odlare av sin omvärld. Arbetet tar utgångspunkt i grönsaksodlares utsagor och syftar till att undersöka förutsättningarna att driva ett grönsaksföretag med fokus på hur strukturella faktorer i omvärlden uppfattas av odlarna och hur de förhåller sig till dessa. Odlarnas utsagor sätts i relation till livsmedelsstrategins mål om en ökad inhemsk livsmedelsproduktion: hur ser utsikterna ut att nå målet med avseende på grönsaksproduktionen?

Empirin består främst av material från intervjuer med grönsaksodlare i Uppsalatrakten. Genom en tematisk analys har tre övergripande teman identifierats som beskriver hur odlarna ser på sina möjligheter och begränsningar. Med stöd i Giddens teori om hur strukturella faktorer påverkar odlarnas handlingsutrymme, möjligheter och begränsningar, beskrivs förutsättningarna för att driva ett grönsaksföretag. För att undersöka hur ansvarsfördelningen för att nå målet om en ökad inhemsklivsmedelsproduktion framställs, och för att kunna besvara frågan rörande utsikterna att nå målet, har jag närmat mig livsmedelsstrategin med inspiration från idé- och argumentationsanalysen. Studien visar att grönsaksodlarna driver sin verksamhet i en komplex verklighet och påverkas av strukturella faktorer såsom politik och regler, marknadens och dess aktörer, samt konsumtionstrender. Vilka strukturella faktorer som påverkar odlarna skiljer sig dem emellan beroende på odlingsinriktning, storlek på företag och hur viktigt det är att företaget genererar en bärande inkomst. Handlingsutrymmet kan begränsas av brist på resurser såsom ekonomiska medel, liksom regelverk kan sätta praktiska begräsningar i verksamheten. Flexibilitet inför de givna förutsättningarna är viktigt för att kunna bibehålla handlingsutrymmet.

I livsmedelsstrategin tilldelas marknadens aktörer stort ansvar att nå målet om en ökad inhemsk livsmedelsproduktion. Det antyds att produktionsökningen gärna får ske genom växande företag.
Studien visar dock att odlarna inte alltid har incitament eller möjlighet att växa som företag vilket talar för att livsmedelsstrategins måluppfyllelse kan påverkas negativt. Den rådande efterfrågan på grönsaker i kombination med livsmedelsstrategins övertygelse att en ökad konsumtion av vegetabilier är ett viktigt steg mot en hållbar livsmedelskonsumtion talar för en ökad produktion av grönsaker.

,

The purpose of this thesis is to explore the prerequisites for running a vegetable company, focusing on how structural factors are perceived by the vegetable growers. The grower’s statements are put in relation to the Swedish National Food Strategy's goal of increasing domestic food production: what are the prospects for achieving the goal?

The empirical data was collected through interviews with vegetable growers nearby Uppsala. Through a thematic analysis, three overall themes have been identified describing how growers perceive their possibilities and limitations for running a company. Guided by Giddens’ theories regarding how structural factors affect grower’s scope of action, opportunities and limitations, the prerequisites for operating a vegetable growing company are described. In order to identify how the division of responsibility for achieving the goal is presented and to answer the question of the prospect for achieving the goal, I have approached the National Food Strategy with inspiration from an analysis of idea and argumentation.

The study shows that vegetable growers operate in a complex reality and are influenced by structural factors such as policies and regulations, the market and its actors as well as consumption trends. Which structural factors affecting the growers differs between them, depending on cultivation targeting, size of business and how important it is for the owner to receive an income from the company. Grower’s scope of action can be limited by lack of resources such as time and financing. Regulations can imply practical constraints in the business. Flexibility is an important resource in order to maintain ones’ scope of action.

In the National Food Strategy, great responsibility to achieve the goal of an increased domestic food production is assigned the market’s different actors. It is suggested that the goal should be reached by expanding companies. However, the study has shown that growers do not always have the incentives or ability to expand their companies, which indicates that the achievement of goals can be adversely affected. The current demand for vegetables in combination with the National Food Strategy's conviction that increased consumption of vegetables is an important step towards a sustainable food consumption, however, indicates an increased production of vegetables is possible.

Main title:När praktiken möter strategin
Subtitle:en beskrivning av grönsaksodlares handlingsutrymme i relation till Sveriges livsmedelsstrategi
Authors:Magnusson, Kerstin
Supervisor:Beckman, Malin
Examiner:Gunnarsdotter, Yvonne
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:NY007 Agriculture Programme - Rural Development 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:grönsaksodling, grönsaksodlare, strukturella faktorer, handlingsutrymme, livsmedelsstrategi
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10455
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10455
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Crop husbandry
Language:Swedish
Deposited On:15 May 2019 08:16
Metadata Last Modified:04 Jun 2020 12:07

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics