Home About Browse Search
Svenska


Sandelius, Josefin, 2019. Användning av getter för naturvård i Sverige. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Getter finns i hela världen. De har som störst betydelse i utvecklingsländer, men har även haft betydelse
i Sverige för produktion av mjölk, kött, hudar, ragg och horn. Under mitten av 1800-talet fanns det cirka
170.000 getter i landet, men de minskade kraftigt när skogsindustrin tog fart, eftersom att de ansågs
förstöra skog och mark. Under 2000-talet har getpopulationen i Sverige börjat öka igen, och geten börjar
rentvås från sitt rykte som ”skogsmarodör”.

Syftet med denna litteraturstudie är att studera getter betesbeteende, födoval och påverkan på biologisk
mångfald för att kunna dra slutsatser om hur getter skulle kunna användas för naturvård i Sverige.

Getter skiljer sig från våra andra betesdjur genom att deras huvudsakliga föda utgörs av löv istället för
örter och gräs. Getterna äter gärna i huvudhöjd och tränger sig in i buskage för att nå blad. Förutom löv
äter getter även knoppar, bark, sprött gräs och små kvistar – man skulle kunna säga att getter äter lite av
mycket, medan våra andra betesdjur äter mycket av lite.

Getternas unika betesbeteende möjliggör en helt egen nisch inom naturvård. Eftersom att getterna äter
buskar och avbarkar unga träd, kan de användas för att rensa sly och restaurera igenvuxna
naturbetesmarker. Studier har även visat att getter kan användas för att beta bort växtlighet som annars
fungerar som bränsle vid skogsbränder, och på så vis kan man skapa brandgator. På marker som betas
av getter har man sett en minskning av buskar och träd och en ökning av gräs och andra växtarter som
lever nära marken, och som då får mer solljus och näring. Samtidigt som getternas bete har flera fördelar,
är det viktigt att markerna inte överbetas, då detta kan leda till en minskad biologisk mångfald och stor
negativ påverkan på marken och växterna.

Det är önskvärt med fler studier om getters påverkan på den svenska naturen och dess biologiska
mångfald för att minska risken för oönskade effekter samt för att bäst utnyttja betande getter som en
resurs.

,

Goats can be found worldwide. They are a crucial source of meat, milk and skin in developing countries,
but have also had an important function in Sweden throughout history. During the mid 19th century there
were 170.000 goats in Sweden. The population drastically declined as forest industry expanded due to
goats being considered to ruin forest and land. During the 21st century, the population of goats in Sweden
increased again, and the goats are beginning to lose their reputation of demolishing forests.

The aim of this article is to study the browsing behavior, choice of feed and impact on biodiversity in
order to answer the question: How can goats be used for nature conservation in Sweden?

Goats differ from other Swedish grazing animals since they are browsers and mainly eat leaves instead
of grass. Goats prefer to eat at head height or higher and will penetrate bushes to get the most inner
leaves. Besides leaves, goats also eat buds, bark, bushes, brittle grass and twigs. Another difference is
that goats eat smaller amounts of many different plant species, while other grazing animals eat bigger
amounts from a lesser variety of species.

The unique browsing behavior of the goat allows for a very own niche in nature conservation. Since
goats eat bushes and debark trees, they can be used to clear areas from unwanted bushes and shrubs as
well as for restoring natural pastures that have overgrown.

Studies have shown that goats can also be
used to clear areas from fuel needed for forest fires, thus creating firebreaks. Grazing of goats leads to
fewer bushes and trees, which in turn leads to more sunlight and nutrition for grasses and other low
growing plants to grow. While grazing of goats have several benefits, it is important not to overgraze
areas, as that leads to a decrease in biodiversity and have a considerable negative impact on the ground
and the plant community.
Studies of goats impact on Swedish nature and its biodiversity is desirable, in order to reduce the risk of
unwanted negative effects and to best utilize goats as a resource in nature conservation.

Main title:Användning av getter för naturvård i Sverige
Authors:Sandelius, Josefin
Supervisor:Yngvesson, Jenny
Examiner:Löfgren, Maria
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)
Keywords:bete, sly, brandgator, betesmarker
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10408
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10408
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Animal ecology
Nature conservation and land resources
Language:Swedish
Deposited On:09 May 2019 14:21
Metadata Last Modified:10 May 2019 01:01

Repository Staff Only: item control page