Home About Browse Search
Svenska


Holmberg, Sara, 2019. Undersöka genom att skissa : en metod att uppleva en plats genom olika skisstekniker. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
13MB

Abstract

Landskapsarkitekter använder ofta skissen för att utforska och att förmedla idéer. Men skissandet kan även vara en del av ett analysskede, exempelvis vid ett platsbesök där en befintlig plats analyseras med dess skala, linjer, topografi med mera. I denna typ av utforskande skisser är det själva undersökningen som står i fokus och skissen är ett hjälpmedel i att fokusera och bli medveten om platsens karaktär och sammanhang.

Denna typ av utforskande skisser som fungerar som en metod att uppleva en plats är vad denna uppsats handlar om. Själva syftet är att undersöka hur olika skisstekniker påverkar tecknarens uppfattning av en plats. Frågan som ställs är hur valet av skissteknik påverkar mina intryck av en plats samt den fördjupade frågan hur jag uppfattar skillnaden mellan att använda en enskild teknik jämfört med att blanda en svartvit teknik med färg. Platsen där undersökningarna utfördes var i en parkmiljö, Källparken i Uppsala.

Skisserna utfördes med olika material: blyerts, tusch, akvarell och färgpennor. Dessa skisstekniker har olika uttryck och egenskaper vilka undersöktes och utvärderades. Eftersom ett platsbesök kan variera i tid undersöktes även tidsaspekten och skisserna utfördes under olika lång tid. Skisserna i de enskilda teknikerna utfördes under två veckor då jag samtidigt skrev ned vilka intryck jag fick för varje skiss. Efter en utvärdering fördjupades sedan undersökningen till blandtekniker.

Resultaten visar att intrycken påverkas främst av om man använder sig av en svartvit skissteknik eller skissar med färg. Att skissa med akvarell i en färg ger en tydlig inblick i platsens valörer. Med färgpennor dras blicken till det som sticker ut färgmässigt jämfört med en svartvit skissteknik då intrycken blir mer generella. Skisser i färg tar längre tid att utföra och jämfört med skisser i blyerts eller tusch undersöker skisser i färg oftast några få färgrika objekt med deras olika färgnyanser. Blyertspennornas olika hårdhetsgrader kan utnyttjas för att utforska detaljer och skuggor. Skisser med tusch förenklar motivet och är en hjälp i att se de grundläggande strukturerna på platsen.

Att blanda färgpennor med tusch resulterar i att mer av platsens sammanhang kan utforskas när de grundläggande strukturerna i förgrunden snabbt kan skissas upp med tusch. Platsens färger och nyanser dominerar intrycken men är nu starkare sammankopplade med omgivningen. Skisser kombinerade med tusch och akvarell i en färg kan undersöka omgivningens skala och volymer på ett bättre sätt än övriga skisstekniker. Snabba skisser visar sig bra för att studera övergripande karaktärer som linjer samt de mest utmärkande färgerna. Skisser på en timme ger möjlighet att bli närvarande på platsen, se hur skuggorna vandrar samt utforska detaljer och färger. Skisser som utförs på 15 minuter är lämpliga för att studera både de övergripande karaktärerna på platsen samt delar av dess sammanhang.

,

Landscape Architects often use the sketch to explore and communicate ideas. The sketch can however also be part of an analysis, for example at a site visit, to study scale, lines, topography and so on. In these exploratory sketches the survey itself is at the center. The sketch is a tool to help focus and understand the features and context of a place.

This kind of exploratory sketches is what this paper is about. The purpose is to examine how various sketch techniques can influence the sketcher´s perception of a place. The research question is how the choice of sketch techniques will influence my impressions of a place. Later on I go into deeper studies and ask how I will perceive the difference between using one single sketch technique compared with mixing a black-and-white technique with a colour sketch technique. The area where these studies were made is in a park, Källparken in Uppsala.

The sketches were made in different sketch techniques: pencil, ink, watercolor and color pencils. These techniques have different expressions and characteristics which were studied and examined. Since a site visit may vary in time, the time aspect was also investigated and the sketches were made during different time limits. The sketches in the individual techniques were made during two weeks and after every finished sketch I wrote down impressions and reflections I got while sketching. The sketches and reflections were then evaluated followed by deeper studies into mixed techniques.

The results show that the impressions are mainly influenced if using a black-and-white technique or a colour technique. Black-and-white techniques provide more general impressions compared to colour pencils which draw the attention to (a few) colourful objects and their tints. Sketches in colour also require more time to perform. To sketch with watercolour in one colour provides a clear insight of different values. The different hardness of pencils can be used to explore details and shadows. To help understand the basic structures of a place it works to sketch with ink, since ink needs to simplify the motif.

The context of a place can be further explored if mixing colour pencils with ink, since ink can be used to rapidly sketch the basic structures in the foreground. The colours and tints of the place dominate the impression but will be better connected to the surrounding area. Sketches mixed with ink and watercolor in one colour investigate the volumes and the scale of the surrounding better than other techniques. Quick sketches focus on basic structures such as lines and the most characteristic colours of a place. Sketches made during 60 minutes make it possible to be present and experience how the light changes and to study details and colours at a place. 15 minutes are suitable for sketching and studying basic structures as well as some of the context of a place.

Main title:Undersöka genom att skissa
Subtitle:en metod att uppleva en plats genom olika skisstekniker
Authors:Holmberg, Sara
Supervisor:Dahlman, Ylva
Examiner:Myhr, Ulla and Oles, Thomas
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:platsanalys, platsbesök, skissa, skisstekniker
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10389
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10389
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:06 May 2019 12:50
Metadata Last Modified:04 Jun 2020 12:07

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics