Home About Browse Search
Svenska


Jannerman, Karin, 2019. Hur påverkas fjällbärande reptiler av klimat- och habitatförändringar?. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
365kB

Abstract

Fjällbärande reptiler (Squamata) är en av de artrikaste ordningarna bland ryggradsdjuren och innefattar ormar, ödlor och masködlor. De finns utspridda på alla kontinenter förutom Antarktis och har anpassat sig till många olika habitat och miljöer. Trots denna stora anpassningsförmåga så räknas 1134 arter som utrotningshotade eller sårbara av IUCN, men med ett stort mörkertal. Det verkar finnas flera orsaker till att reptilerna försvinner, men ett av de största hoten mot reptilerna anses idag vara habitatförstörelse orsakad av människor, men även klimatförändringar utgör ett hot. Reptiler är ofta förhållandevis små, landlevande och med små revir eller ytor som de rör sig över, vilket gör dem känsliga för förändringar i miljön.

De är beroende av externa värmekällor för att kunna termoreglera och hålla en hälsosam kroppstemperatur vilket riskerar att påverkas av klimatförändringarna som gör att reptilerna måste förändra sina beteenden. Även reproduktion och äggutveckling är en viktig faktor för reptilernas överlevnad. Vissa arter har en temperaturberoende könsutveckling, där omgivningstemperaturen avgör könsfördelningen, även detta riskerar att påverkas av klimatförändringar och tillgången på lämpligt habitat. I det långa loppet skulle reptilerna antagligen kunna gynnas av ett varmare klimat, men deras framgång är beroende av deras möjlighet att emigrera till lämpliga habitat, vilket kan begränsas av pågående habitatförstörelse och fragmentering.

Bevarandet handlar främst om att skydda habitat och möjliggöra för reptilerna att röra sig mellan habitatsfragment. En del försök har även gjorts med förflyttning av djur, men det saknas långtidsstudier på effekterna av detta.

,

Squamates (Squamata) are one of the most species rich orders among vertebrates and includes snakes, lizards and amphisbaenians. They are spread across all continents except Antarctica and have adapted to many different habitats and environments. Despite this great adaptability, 1134 species are counted as endangered or vulnerable by the IUCN, but the number of unreported cases is probably high. There seem to be several reasons why reptiles are disappearing, but one of the greatest threats to reptiles today is considered to be habitat destruction caused by humans, but also climate change is considered a threat. Squamates are often relatively small, terrestrial and with small territories or surfaces that they move over, making them susceptible to changes in the environment.

They are dependent on external heat sources to be able to thermoregulate and maintain a healthy body temperature which risks being affected by climate change that causes squamates to have to change their behavior. Reproduction and egg development are also an important factor in the survival of reptiles. Some species have a temperature-dependent gender development, where the ambient temperature determines the gender balance, this also risks being affected by climate change and the availability of appropriate habitats. In the long run, squamates could probably benefit from a warmer climate, but their success depends on their ability to disperse to appropriate habitats, which can be limited by ongoing habitat destruction and fragmentation.

Conservation is primarily focused around protecting habitat and enabling reptiles to move between habitat fragments. Some experiments have also been carried out on relocation of animals, but there are no long-term studies of the effects.

Main title:Hur påverkas fjällbärande reptiler av klimat- och habitatförändringar?
Authors:Jannerman, Karin
Supervisor:Anderson, Claes
Examiner:Löfgren, Maria
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)
Keywords:fjällbärande reptiler, klimatförändringar, habitatförstörelse, termoreglering, reproduktion, effekter
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10374
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10374
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Nature conservation and land resources
Meteorology and climatology
Language:Swedish
Deposited On:26 Apr 2019 11:29
Metadata Last Modified:27 Apr 2019 01:00

Repository Staff Only: item control page