Home About Browse Search
Svenska


Abrahamsson, Johanna, 2019. Dystoki hos brachycephala hundar och katter. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

[img]
Preview
PDF
330kB

Abstract

Brachycephala hund- och kattraser ökar allt mer i popularitet, då de har blivit eftertraktade med avseende på deras utseende men även deras beteende, vilket kan ses genom att många av dessa hundraser har ökat i antal registreringar i flera länders kennelklubbar.

Bland dessa brachycephala raser förekommer dock en hel del hälsoproblem, vilka har uppmärksammats allt mer de senaste åren, men då är det ofta främst andningsproblemen som lyfts fram. Utöver dessa finns det även en problematik kring rasernas reproduktion, då tikarna ofta drabbas av bland annat dystoki. Problemets utsträckning kan ses då brachycephala raser bland annat rapporteras ha en starkt förhöjd risk att behöva genomgå kejsarsnitt jämfört med icke-brachycephala raser, och detta arbete undersöker varför det ses en hög förekomst av dystoki bland de trubbnosiga hund- och kattraserna.

En anledning till att trubbnosiga raser visar en hög förekomst av förlossningssvårigheter är disproportion mellan tikens bäcken och fostrets huvud, där fostrets huvud är för stort för att kunna passera moderns bäcken. Bland brachycephala hundraser ses exempelvis fysiskt blockage och anasarka som anledningar till dystoki, medan det hos katt ofta ses dystoki på grund av felaktig fosterbjudning och primär värksvaghet.

En av anledningarna till den höga förekomsten av dystoki hos brachycephala raser är de anatomiska skillnader som ses hos raserna både gällande huvudet och bäckenet. Hos hund ses en dorsoventralt tillplattad bäckenkanal och även en mindre diameter på bäckenet i förhållande till tikens storlek jämfört med övriga raser. Gällande huvudet hos hund ses en större hjärnvolym och bredare huvuden bland de brachycephala raserna. Det har även visats att brachycephala katter har en bredare och plattare huvudform jämfört med övriga raser. Hos trubbnosiga katter ses mindre yttre och inre bäckenmått men däremot ingen skillnad i bäckenform jämfört med övriga raser.

I vissa länder pågår avelsarbete för att motverka de problem, framförallt dystoki, som finns gällande reproduktionen hos brachycephala raser. Olika kennel- och rasklubbar har olika strategier, som varierar från att inte ta emot registreringar av valpar från tikar som genomgått mer än två kejsarsnitt till att rekommendera bäckenröntgen av alla avelsdjur. En del klubbar har rekommendationer om att uppfödare bör överväga om de ska utsätta en tik för mer än ett kejsarsnitt. Det kan finnas en problematik i att utställningsdomare premierar exempelvis breda skallar enligt vissa rasstandarder, vilket möjligen kan bidra till disproportionen mellan valpens huvud och tikens bäcken som ses bidra till dystoki hos brachycephala raser. Genom att vara medveten om de bakomliggande faktorerna till dystoki hos brachycephala raser kan förhoppningsvis avelsarbetet vara effektivt i att minska förekomsten av förlossningssvårigheter hos dessa populära raser.

,

Brachycephalic dog and cat breeds have become increasingly popular in regard to their desirable looks and also their behaviour. This can be seen as the numbers of registered dogs among these breeds have increased, as reported by several kennel clubs in different countries around the world.

There are several types of health problems that can be observed among the brachycephalic breeds. These have been discussed more in recent years, however, it has mainly been the respiratory constraints that have been brought up. Apart from these problems, it can also be seen that these breeds have issues concerning their reproduction, as they often suffer from for example dystocia. Brachycephalic breeds are reported to have a higher risk of needing a caesarean section compared to non-brachycephalic breeds. This paper aims to study the reasons behind the high occurrence of dystocia among brachycephalic dog and cat breeds.

One contributing factor to the high occurrence of dystocia among brachycephalic breeds consists of cephalopelvic disproportion, where the head of the fetus is too large to pass through the pelvis of the dam. Brachycephalic dogs tend to get difficulties during parturition due to for example physical blockage as well as anasarca, whilst brachycephalic cats tend to get dystocia due to malpositioning of the fetus and primary uterine inertia.
One of the contributing factors to the high occurrence of dystocia among brachycephalic breeds is the anatomic differences that can be observed in the pelvis and the skull. A dorsoventrally flattened birth canal can be seen in brachycephalic dogs, as well as a smaller diameter of the pelvis in relation to the size of the dam compared to other breeds. In terms of the skull of the dog, a larger brain volume as well as wider heads can be seen among the brachycephalic breeds. Furthermore, brachycephalic cats show a wider and flatter shape of the skull in comparison to other breeds. When looking at brachycephalic cats, a smaller external and internal measurement of the pelvis can be seen but no difference in the pelvic shape has been observed compared to other breeds.

There are breeding programs in certain countries that aim to counteract the reproductive issues, mainly dystocia, that occur among the brachycephalic breeds. Different kennel and breed clubs have different approaches, which vary from not registering puppies from dams that have gone through more than two caesarean sections to recommending an x-ray of the pelvis for all dogs within the breed that are used for breeding purposes. Some organizations recommend breeders to consider whether or not to perform more than one caesarean section on the same individual. There is possibly an issue concerning judges at dog shows rewarding dogs with wide skulls, according to certain breed standards, which can possibly contribute to the cephalopelvic disproportion which can contribute to dystocia among brachycephalic breeds. By being aware of the factors that cause dystocia among brachycephalic breeds, the breeding programs can hopefully be effective in decreasing the occurrence of difficult births.

Main title:Dystoki hos brachycephala hundar och katter
Authors:Abrahamsson, Johanna
Supervisor:Persson, Elisabeth
Examiner:Löfgren, Maria
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)
Keywords:dystoki, brachycephala, dog, katt, kejsarsnitt, anatomi
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10362
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10362
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal genetics and breeding
Animal physiology - Reproduction
Language:Swedish
Deposited On:25 Apr 2019 11:07
Metadata Last Modified:26 Apr 2019 01:00

Repository Staff Only: item control page