Home About Browse Search
Svenska


Backmann, Hanna and Sohl, Hanna, 2019. Ett grönt mellanrum i Gottsunda : om att lyfta dess upplevelsevärde och tydliggöra dess karaktär genom gestaltning. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
25MB

Abstract

Arbetet syftar till att uppmärksamma de bostadsnära och naturlika mellanrummens upplevelsevärden genom att undersöka karaktären och kvaliteter hos ett grönt mellanrum i Gottsunda. Med idéförslag i form av tillägg visar arbetet på hur mellanrummets karaktär kan förstärkas.

I takt med att storstäderna växer minskar grönytorna. Studier har visat att människor har behov av varierad grönska i städer för att må bra. Framförallt erbjuder naturen återhämtning, detta gäller även för den bostadsnära natur som finns i stadsmiljö. En typ av bostadsnära natur är de, ibland svårdefinierade och naturlika, grönområden som ofta finns insprängda i stadsstukturer. De kan beskrivas som gröna mellanrum som har blivit över eller sparats mellan stadsdelar eller kvarter. Förtätningen av städerna leder till att dessa typer av grönområden frekvent exploateras trots att de erbjuder lättillgänglig naturvistelse. Det krävs ofta att dessa områden är skyddade eller har höga ekologiska värden för att de ska sparas. Om ett område har höga upplevelsevärden är dock risken mindre att de bebyggs. Som framtida landskapsarkitekter besitter vi metoder och verktyg för att se, beskriva och analysera landskapet runt oss. Genom landskapsarkitektens expertis kan vi därför bidra med att lyfta upplevelsevärdet som ett viktigt ämne i diskussionen om de gröna mellanrummens framtid.

Arbetet har inneburit flera platsstudier för att uppleva och få en förståelse för det gröna mellanrummet i Gottsunda och dess omgivningar. Genom att besöka området flera gånger, vid olika tidpunkter och med olika metoder har vi insett att mellanrummet är komplext och svårt att sammanfatta i en karaktär. Att skissa har varit vår främsta metod genom arbetet och ett verktyg för att kommunicera och dokumentera tankar, idéer och kunskaper om området.

De många besöken och de olika metoderna gjorde att vi upplevde att de olika karaktärsdragen i området förändrades beroende på tidpunkt och väder. Därför valde vi att beskriva upplevelsen av området och dess karaktärsdrag ur fyra olika perspektiv; i ett större sammanhang, utifrån, inifrån och som något i förändring. Utifrån dessa fyra perspektiv gestaltade vi sedan fyra idéförslag. Tillsammans och var för sig förstärker idéförslagen olika karaktärer som vi har identifierat samt visar på ett omhändertagande av platsen.

Att utgå från vår upplevelse, att se det unika med platsen, dess karaktär och att undersöka platsen med hjälp av skissandet som främsta verktyg har visat sig vara positivt för vår kreativitet och har gjort att vi har fått en djupare förståelse för platsen. Med detta arbete och våra idéförslag vill vi belysa de gröna mellanrummen och problematiken kring dess försvinnande i dagens stadsplanering. Vi vill också visa på vikten av att besöka en plats många gånger, att låta platsupplevelsen ta tid och att en plats karaktär kan tydliggöras på olika sätt, med olika medel och genom olika perspektiv.

,

This thesis aims to highlight the experiential values of green spaces by investigating the character and qualities of a green space in Gottsunda. With designed additions this thesis shows how the character of the green space can be emphasized.

In Sweden the green areas in the cities are decreasing as a result of the urbanisation. Studies have shown that people have a need of varied types av greenery in the cities for their well-being. Nature is restorative and this also applies to urban nature located close to our homes. One type of urban nature are the anonymous and nature-like green areas that has been leftover in the city structure. These type of green spaces are often exploited as a result of the densification of the cities even though they offer an easy access to nature. Laws of protection and high ecological values are often requirements for its preservation. High experiential values may reduce the risk of this type of green spaces to be exploited. As future landscape architects we have the methods to see, describe and analyse the landscapes around us. Therefore we can contribute by conveying the values of the green spaces as an important topic to the debate about the future of the green spaces.

In this thesis we have done several site surveys to experience and to get knowledge of the green space in Gottsunda and its surroundings. By visiting the place several times and by using different methods, we realized that the green space is complex and hard to summarize into one character. Sketching was the main method throughout the whole process and a tool for communicating and documenting our thoughts, ideas and knowledge about the place. The different methods during the site surveys made us experience the place through different perspectives and made us experience a variety of characters, which also changed depending on time and weather. We therefore choose to describe the experience of the area and its characters from four different perspectives; in a larger context, from the outside, from within and as something in change. A design proposal was developed for each one of these perspectives. Together and by themselves they highlight and emphasize the different characters we have experienced and they all show signs of care of the green space.

Starting from our experience of a place, seeing the uniqueness of the place, its character and exploring the place by sketching has proven to be positive for our creativity and have lead to a deeper understanding of the place. With this thesis we want to highlight the green spaces and their role in urban planning. We also want to inspire others to take the time to get to know a place by visiting a site many times. The character of a place can be emphasized in different ways, with different means and through different perspectives.

Main title:Ett grönt mellanrum i Gottsunda
Subtitle:om att lyfta dess upplevelsevärde och tydliggöra dess karaktär genom gestaltning
Authors:Backmann, Hanna and Sohl, Hanna
Supervisor:Rabenius, Gudrun
Examiner:Dahlman, Ylva and Åkerblom, Petter
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:urban grönska, bostadsnära natur, upplevelsevärde, karaktär, naturupplevelse, grönstråk, gröna mellanrum
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10351
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10351
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:18 Apr 2019 08:10
Metadata Last Modified:04 Jun 2020 12:07

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics