Home About Browse Search
Svenska


Hollsten, Patrik and Johansson, Emil, 2018. En kartläggning av toppkapets diameter i massaved och påverkande faktorer. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

[img]
Preview
PDF
388kB

Abstract

I skogsnäringen finns ett stort intresse av att utnyttja råvarans fulla potential. Genom att utveckla och effektivisera utvinningen av skogsråvaran kan utsläpp och energianvändning minskas. Holmens skogsförvaltning har noterat att det finns förluster vid apteringen av massaved då toppkapsdiametern är större än riktlinjen på 50 millimeter. För att undersöka storleken på problemet och möjliga påverkande faktorer analyserades data från skördare i region Nord. Statistiska analyser utfördes för att undersöka om trädslag, avverkningsform och förare påverkar toppkapsdiameter. Dessutom gjordes beräkningar för att undersöka om råvaruutnyttjandet kan förbättras.

Analyserna visade att det fanns en avvikelse från 50 millimeter för trädslagen tall, gran och löv. I gallring hade löv en toppkapsdiameter på 65,4 mm, tall 63,0 mm och gran 60,4 mm. I slutavverkning hade löv en toppkapsdiameter på 84,2 mm, tall 77,5 mm och gran på 67,1 mm. En tydlig positiv korrelation mellan toppkapsdiameter och medelstamsvolym påträffades.

Givet de medelvärden som upplysts i kartläggningen har det konstaterats att det teoretiskt finns möjligheter att öka uttaget av totalvolymen med en procent mellan 2,7 % - 10,1 %, beroende på trädslag och avverkningsform. Toppkapets medeldiameter varierade mycket mellan maskinlagen och signifikanta skillnader förekom. Signifikanta skillnader påträffades mellan förare. Avvikelserna från 50 millimeter mellan trädslagen och avverkningsformerna kan förmodligen förklaras av trädens avsmalning och form. Kommunikation- och kunskapsbrist kan möjligen förklara skillnader mellan förare. Mängden påverkande faktorer vad gäller maskinlag gör det svårt att lokalisera orsaken till skillnaden.

Det finns antagligen fler faktorer som påverkar topkapsdiametern som i inte belysts i den här studien och resultatet bör därför inte generaliseras. Belysta problemområden bör studeras i större omfattning för att få större förståelse.

,

In the forest industry, there is a great interest in exploiting the full potential of the forest and its resources. By developing and streamlining, the extraction of forest materials reduces emissions and energy use. Holmen's forest management has noted that there are losses in the bucking of pulpwood when the top cross-cut diameter is greater than the 50-millimeter guideline. To investigate the magnitude of the problem and possible impact factors, data was analyzed from harvesters. Statistical analyzes were performed to investigate whether tree species, felling method or the driver influences the diameter of the top cross-cut. In addition, calculations were made to investigate whether the utilization of tree volume could be improved.

Analyzes showed that there is a deviation of 50 millimeters for all tree species. Analyzes showed that there is a deviation of 50 millimeters for all tree species. The top cross-cut in thinning was 65,4 mm. for deciduous trees, 63,0 mm. for scots pine and 60,4 mm. for Norway spruce. The top cross-cut in final felling was 84,2 mm. for deciduous trees, 77,5 mm. for scots pine and 67,1 mm. for Norway. A positive correlation between top cross-cut diameter and mean stem volume was found.

Given the average values reported in the survey, the volume that theoretically can be increased lays between percentages of 2.7 % and 10.1 %, depending on tree species and type of felling. The top cut cross diameter significantly varied between different machine teams. Significant differences were also found between drivers. The deviations from 50 millimeters between tree species and types of felling can probably be explained by taper and shape of the trees. Lack of communication and knowledge may explain differences between drivers. The amount of factors affecting machine teams makes it difficult to locate the reason for the difference.

There are probably more factors that affect the top cross cut diameter that is not exposed in this study and therefore the result should not be generalized. Identified problem areas should be studied to a greater extent to give greater clarity.

Main title:En kartläggning av toppkapets diameter i massaved och påverkande faktorer
Authors:Hollsten, Patrik and Johansson, Emil
Supervisor:Nordfjell, Tomas and Bäcklund, Jon
Examiner:Mörling, Tommy
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:2018:12
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)
Keywords:aptering, volymförluster, skördare, förarbeteende, råvaruutnyttjande
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10347
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10347
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:17 Apr 2019 11:14
Metadata Last Modified:18 Apr 2019 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics