Home About Browse Search
Svenska


Hansen, Anna and Rosquist, Anna, 2019. Häng på Ringön : omgestaltning av en vistelseyta med platsidentitet i fokus. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
14MB

Abstract

Stadsomvandling innebär att områden genomgår en selektiv process där vissa delar av identitet och befintliga värden framhävs, medan andra tonas ner eller tas bort. När områden utvecklas riskerar alltså värden och identitetsdrag att gå förlorade. Det här examensarbetet undersöker begreppet platsidentitet kopplat till denna problematik.

Ringön är ett centralt beläget industri-, varvs och hamnområde i Göteborg, som just nu ingår i Nordens största stadsomvandlingsprojekt (Vision Älvstaden 2012, s.9). Projektets förtätninsstrategi följer den trend vi ser i flera av Europas storstäder, som kretsar kring att exploatera centrala hamn- och sjöfartsbundna industriområden till multifunktionella bostadskvarter knutna till handel, service och kultur.

Till skillnad från många andra industriområden under samma omvandlingsprocess är Ringön ett aktivt industriområde, som på senare år utvecklats alltmer från varvsindustri till en smältdegel av olika verksamheter (Stadsutveckling Göteborg a 2018). Det intressanta är att Göteborgsstad har beslutat att endast låta exploatera en liten del av Ringön och lämna resten orört till att få utvecklas långsamt och organiskt. Beslutet grundar sig i att staden anser att Ringön, mycket tack vare dess företagsmiljö och starka känsla av samhörighet mellan verksamma, har så pass stark platsidentitet (Stadsutveckling Göteborg a 2018).

Denna starka identitet gör Ringön till ett intressant område att utgå från för att utforska begreppet platsidentitet. Syftet med arbetet är att omgestalta en plats på Ringön, med utgångspunkt i Ringöns identitet. Detta genom att tolka identiteten och applicera den i en gestaltning.

Vi baserade vår tolkning av Ringöns identitet på resonemang om platsidentitet utifrån andras teorier. Tolkningen grundades således på att identifiera fysiska beståndsdelar i utemiljön och hur de hänger samman, urskilja aktiviteter, rörelsemönster, användare, upplevelsevärden, och den kultur och känsla som finns i området, samt del av den process och maktstruktur som styr utformningen av Ringön.

Resultatet av aspekterna ovan kombinerades med förutsättningarna för den gestaltningsplats vi valde att utgå från, till ett program, som lade grund för gestaltningsförslaget.

Förslaget är främst anpassat efter Ringöns företagskultur och människor på Ringön, men riktar sig även till nya besökare. Gestaltningen utgår från fysiska beståndsdelar och strukturer som finns på platsen, och utvecklar med enklare tillägg platsens sociala rum, vilket ämnar öka vistelsepotentialen på platsen. Tilläggen utgörs främst av flexibla och rumsskapande komponenter,
och avser spegla vår tolkning av identiteten på Ringön.

Gestaltningsförslaget presenteras på fem planscher i A1- format, med illustrationsplan, visionsbilder, sektioner och detaljer.

,

Transformation of cities entail urban areas to undergo a selective process, in which certain parts of existing identity and values are accentuated, while others are being suppressed or deleted. Development of urban areas therefore comes with a risk of losing values and characteristics along the way. This thesis examines the concept of place identity according to this problematic.

Ringön is an industrial port and dock area close to the city center of Gothenburg. The district is one of several along the river Göta älv, included in an extensive exploitation project called Älvstaden. The project, like several projecs in many cities of Europe, aim to transform industrial areas into residential areas.

Unlike many other industrial areas under the same conversion focus, Ringön is an active industrial area, and has during the last years evolved increasingly from dockyard area to a melting pot of various operations (Stadsutveckling Göteborg a 2018). The interesting thing however, is that the municipality of Gothenburg has decided to preserve most parts of Ringön and let it develop slowly and organically. The decision is based on their interpretation of the strong place identity of Ringön, due to its business environment and strong sense of association between the business(Stadsutveckling Göteborg 2018).

Its strong identity makes Ringön an interesting area to base an investigation of the concept of place itentity through a transfiguration. The aim for this thesis is to investigate how place identity can be included in an urban design project in an industrial area. This by interpreting the identity of Ringön and applying it in a design proposal.

We based our interpretation of the identity on other’s theories of place identity. Thus, our interpretation was made by identifying physical elements in the outdoor environment and how they were connected, distinguishing activities, movement patterns, users, and culture within the area, as well as part of the processes and structures that governs the design of Ringön.

The result of the aspects above, together with the conditions for the site we chose base the design on, was combined to a program that made the foundation for the design proposal.

The proposal is primarily adapted to the business culture and people on Ringön, but is also aimed for new visitors. The design is based on physical elements and structures that are present on the site, so that visitors can recognize themselves. Additions are made to develop the site's social space and increase the use of the site. The supplements consist mainly of flexible and roomcreating components, that intend to reflect our interpretation of the identity of Ringön.

The design proposal is presented on five posters of A1-format, with illustrations, vision pictures, sections and details.

Main title:Häng på Ringön
Subtitle:omgestaltning av en vistelseyta med platsidentitet i fokus
Authors:Hansen, Anna and Rosquist, Anna
Supervisor:Dahlman, Ylva
Examiner:Lindholm, Gunilla and Myhr, Ulla
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:gestaltning, industriområde, platsidentitet, Ringön
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10336
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10336
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:05 Apr 2019 10:25
Metadata Last Modified:04 Jun 2020 12:07

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics