Home About Browse Search
Svenska


Borgenvall, Linnea, 2018. Variation i nykalvade mjölkkors stående i tidig laktation i system för automatisk mjölkning : samband med kotrafiksystem, djurkategori och hälsa. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
596kB

Abstract

Idag mjölkas många mjölkkor i någon form av automatisk mjölkningssytem. Systemen bygger på kornas egen vilja att utföra aktiviteter såsom att äta, ligga, mjölka sig och utföra sociala beteenden. Då dagens mjölkkor är hårt pressade av den så kallade tidsbudgeten, finns risk att om någon del av systemet inte fungerar optimalt så hinner korna inte utföra sina aktiviteter som de bör. Ett moment som kan störa i tidsbudgeten är om korna står och väntar för att bli mjölkade.

När korna övergår från att vara sinko till att kalva och bli lakterande sker många förändringar för kon, både fysisk, hormonellt och med miljö. Det är i den perioden som kon är känsligast för olika typer av hälsoproblem och störningar.

En studie utfördes på fyra gårdar i södra Sverige med automatisk mjölkningssytem med fri eller styrd kotrafik. Syftet med studien var att undersöka hur nykalvade mjölkkors stående varierar under de tre första veckorna efter kalvning. I studien deltog totalt 23 kor, uppdelade i kor 1:a laktation och kor i ≥2:a laktation. Korna förseddes med en IceTag som fick sitta på de tre första veckorna efter kalvning. Aktiviteten som loggades med hjälp av IceTag visade på kornas genomsnittliga stående per dag. Loggen jämfördes också med kornas individuella mjölkningstider. Därifrån plockades kornas tid från senaste liggtillfället till mjölkning.

Resultatet visade att kor i 1:a laktation hade 63 ± 3 % andel tid stående per dygn vilket är högre än kor i ≥2:a laktation som hade 58 ± 4 % andel tid stående per dygn, när man jämförde alla kor oavsett kotrafiksytem. Detta överensstämmer med tidigare gjorda studier. Samma resultat visades när alla kor i styrt system jämfördes med varandra och likaså i fritt system. Däremot fanns inga skillnader mellan andelen tid stående per dag bland kor i ≥2:a laktation när man jämförde mellan de två mjölkningssystemen, men skillnader fanns när samma jämförelse gjordes med kor i 1:a laktation. Tiden från senaste liggtillfället till mjölkning var längst för kor i 1:a laktation i styrt system jämför med kor i ≥2:a laktation i styrt system, skillnaden sågs inte i fritt system. Tiden från senaste liggtillfället till mjölkning var för alla kor i fritt system 93 ± 17 minuter, vilket är längre än för alla kor i styrt system där motsvarande siffra var 73 ± 17 minuter. Samma resultat sågs också när alla kor i ≥2:a laktation jämfördes mellan systemen, men inte när alla kor i 1:a laktation jämfördes. Tiden från senaste liggtillfället till mjölkning är svår att dra några slutsatser ur då kor i fritt system har tillgång till hela avdelningen, till skillnad från kor i styrt system. Kor i fritt system kan därför ha ätit innan mjölkning och då är en längre tid från senaste liggtillfället till mjölkning förväntat. Kor i styrt system däremot har inte tillgång till ätavdelningen innan mjölkning. I den här studien deltog för få kor för att kunna dra några säkra slutsatser, fler studier behöver göras.

,

Today, many dairy herds are using automatic milking systems. The systems are based on the cow’s own will to perform certain activities like eat, lying down and other social interactions. The time budget of a dairy cow can be affected when the system does not work as it should, for example when cows standing and waiting to be milked.

The transition period, means a lot of changes for the cow, both physically, hormonally and with her environment. In this period, the cow is the most sensitive to various kind of health problems and disorders.

This study was conducted in four dairy herds in southern Sweden. The farms used automatic milking system, free cow traffic or a controlled system called milk first. The aim of the study was to evaluate how dairy cows during the three first week after calving, varied their standing behavior. Electronic data loggers recorded the standing and lying behavior in 23 cows from four farms. The cows were divided into two groups; cows in 1st lactation and cows in ≥2 lactation. The milking times of each cow was recorded to determine the time of the standing period before milking.

The results shown that cows in 1st lactation were standing 63 ± 3 % of the day, which is more than older cows that were standing 58 ± 4 % of the day. This is no matter what kind of automatic milking system were used. This corresponds to previous studies. The same results were determined when all cows in free cow traffic were compared. However, no differences were seen between all cows in ≥2 lactation when comparing free cow traffic and controlled cow traffic, unlike when all cows in 1st lactation were compared in the same way. Longest time of standing period before milking was seen in controlled cow traffic were the cows in 1st lactation had longer time than the older cows. These differences were not seen in free cow traffic. The length of standing period before milking was 93 ± 17 minutes for all cows in free cow traffic. That is longer than for the cows in controlled cow traffic, for which the same period was 73 ± 17 minutes. The same results were shown when all cows in ≥2 lactation were compared to each other, but not when all cows in 1st lactation were compared. The length of standing period before milking is difficult to make any conclusions of because in free cow traffic the cows have access to the whole unit, unlike cows in controlled cow traffic. The cows in free cow traffic systems can be able to eat before milking and therefore a longer time from last lying to milking will be expected. More studies are needed to make reliable conclusions.

Main title:Variation i nykalvade mjölkkors stående i tidig laktation i system för automatisk mjölkning
Subtitle:samband med kotrafiksystem, djurkategori och hälsa
Authors:Borgenvall, Linnea
Supervisor:Herlin, Anders Henrik
Examiner:Magnusson, Madeleine
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:kotrafik, nykalvade mjölkkor, ståbeteende, väntetid, inhysning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10308
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10308
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Language:Swedish
Deposited On:26 Mar 2019 11:26
Metadata Last Modified:29 May 2020 13:15

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics