Home About Browse Search
Svenska


Eriksson, David and Lindgren, Erik, 2018. Produktivitet vid stubbskörd : inverkan av stubbstorlek och avstånd. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

[img]
Preview
PDF
434kB

Abstract

Sverige står inför en stor klimatomställning och kraven på allt effektivare och miljövänligare energikällor ökar. Biobränslen anses vara en viktig del i denna omställning och stubbved är ett av de primära biobränslena som har stor potential att öka. Syftet med studien var att undersöka hur produktiviteten påverkas av stubbdiametern samt hur avstånden från centrumlinjen påverkar produktiviteten.

Materialet i tidsstudien kommer från ett försök utfört i Jämtland fördelat på två trakter med fyra provytor vardera. Antalet stubbar som studerats i studien uppgick till 340 st. Dessa har skördats med en grävmaskin utrustad med aggregatet Biorex 30 från ufo AB. Genomsnittsmassan för de studerade stubbarna på de två trakterna var 0,087 TonTS och 0,066 TonTS.

Medeltalet för produktiviteten var 8,7 tonTS/G0-timme (ton/G0-h). Regressionsanalysen visar tydligt att en grövre stubbdiameter ger en högre produktivitet till en viss gräns. Denna gräns ligger på mellan 55–60 cm och efter det börjar produktiviteten avta. Huvuddelen av tidsåtgången är fördelade på tre arbetsmoment. Dessa tre är kranrörelse (57 %), rensning (25 %) och upplyftning (17 %). Den sista procenten är för körning, övrigt och avbrott.

En ökad produktivitet ses i jämförelser med tidigare studier som gjorts inom ämnet.
Från 2008 tills idag har produktiviteten närmare fördubblats och trenden visar på utveckling inom ämnet stubbskörd. Regressionsanalysen tyder på att avståndet till centrumlinjen inte hade någon påverkan gällande produktiviteten i denna studie.

,

Sweden faces a major climate conversion and demands for increasingly efficient and environmentally friendly energy sources are increasing. Biofuels are considered to be an important part of this conversion, and stump wood is one of the primary fuels that has a high potential for increasing in used volume. The purpose of the study was to investigate how productivity is affected by the stub diameter and how distances from the centrum line affect productivity.

The material in the time study was collected in Jämtland at two sites with 4 plots each. The number of studied stumps was 340. These stumps were harvested with an excavator equipped with the stump harvest head Biorex 30 from ufo AB. The average mass of studied stumps at the two sites was 0,087 TonDm and 0,066 TonDM, respectively.

The average productivity was 8.7 tonDM/G0-hour. The regression analysis clearly shows that a larger stump diameter results in higher productivity until a certain point. The limit is 50-55 cm, where the curve flattens out. However, distance from the centrum line did not affect the productivity. The majority of the work was spent on three work elements. These three are crane work of 57%, 25% cleaning and 17% lift. The last percentage is for driving, other and interruptions.

The productivity have increased compared to previous studies. The productivity have roughly dubbled since 2008. This trend will hopefully continue and make help make stump wood a part of the transition a bioeconomy.

Main title:Produktivitet vid stubbskörd
Subtitle:inverkan av stubbstorlek och avstånd
Authors:Eriksson, David and Lindgren, Erik
Supervisor:Berg, Simon
Examiner:Mörling, Tommy
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:2018:9
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)
Keywords:produktivitet, tidsstudie, stubbrytning, biobränslen, gran
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10320
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10320
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:27 Mar 2019 12:54
Metadata Last Modified:28 Mar 2019 02:00

Repository Staff Only: item control page