Home About Browse Search
Svenska


Blom, Olivia and Ellenius, Therése, 2018. Olika mätmetoder av kroppstemperatur hos hund och katt. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
250kB

Abstract

Att mäta djurets temperatur hör till den grundläggande kliniska undersök-ningen och är en viktig parameter för att kunna upptäcka många sjukdoms-tillstånd. Rektal temperaturmätning har länge varit det vanligaste sättet att mäta djurets kroppstemperatur på inom djursjukvården då det är den metod som hittills har korrelerat bäst med kärntemperaturen. Att mäta temperatur rektalt blir för många patienter en källa till obehag och stress vilket i sin tur leder till en riskfylld arbetsmiljö för personal inom djurens hälso- och sjuk-vård samt andra som närvarar vid mätningarna. Att hitta alternativa mätme-toder som är tillräckligt tillförlitliga är därför av stort intresse för både djur, djurägare och personal för att förbättra upplevelsen av klinikbesöket samt ar-betsmiljön.

Detta kandidatarbete syftar till att ta reda på om det finns några metoder att mäta kroppstemperatur på som kan konkurrera med rektal temperaturmät-ning som sedan länge varit standardmetod för kroppstemperaturmätning inom djursjukvården. En litteraturstudie har genomförts där studier om alternativa mätmetoder har lästs, bland annat infraröd mätning av trumhinnetemperatur, axillär temperaturmätning och temperaturmätning via subkutant microchip. Metoderna har visat sig ha varierande för- och nackdelar gentemot rektal tem-peraturmätning där aspekter så som metodernas tillförlitlighet, kostnad, an-vändbarhet inom klinisk verksamhet, arbetsmiljö för personalen inom djurens hälso- och sjukvård samt djurets samarbetsvillighet tagits hänsyn till. Gene-rellt har de lästa artiklarna kommit fram till att det än så länge inte finns en tillräckligt tillförlitlig temperaturmätningsmetod som kan ersätta den rektala temperaturmätningen, men att de många fördelar som finns med de alterna-tiva metoderna indikerar att fler studier bör genomföras för att undersöka huruvida den rektala temperaturmätningen kan komma att ersättas när behov finns. De mest aktuella metoderna för detta är, baserat på den gjorda litteraturstudien, infraröd mätning av trumhinnetemperatur och subkutant microchip. I de lästa artiklarna finns resultat som visar på att korrelationen mellan dessa två metoder och rektal temperatur är tillräcklig för att de ska vara adekvata alternativ till rektal temperaturmätning.

,

Measuring the animal’s temperature is part of the basic clinical examina-tion and is an important parameter to help in the diagnostics of many medical conditions. Rectal temperature measurement has for a long time been the most common method used to measure core temperature in the animal medi-cal field since it’s the method best correlating with core temperature known so far. Rectal temperature measurement cause discomfort and stress in many animals which leads to a hazardous work environment for veterinary nurses, veterinarians, and other people present during the examination. Finding alter-native methods with enough reliability are therefore of great interest for both the animals, owners and veterinary staff to improve the experience of the clin-ical visit and work environment.

The purpose of this bachelor thesis was to find out whether there are any methods of measuring temperature that can compete with the rectal tempera-ture measurement method since it’s been the standard method for a long time in the animal medical field. A literature study has been performed where al-ternative temperature measuring methods have been reviewed, among others auricular, axillary and subcutaneous temperature measurement. These meth-ods have a range of advantages and disadvantages compared to rectal temper-ature measurement, where aspects as reliability, cost, usability in the clinical environment, work environment for the veterinary staff and compliance of the patient have been taken into consideration. Generally the conclusions of the studies reviewed in this thesis are that so far there are no temperature measure method that’s reliably enough compared with rectal temperature measurement, but the many advantages of the alternative methods indicates that more studies should be performed to investigate if the rectal temperature measurement can be replaced when necessary. The most appropriate methods for these studies should be, based on this literature study, auricular tempera-ture measurement and the temperature-sensing subcutaneous microchip. Some studies regarding these two methods indicate that the correlation be-tween these methods and rectal temperature could be enough for replacing rectal temperature measurement..

Main title:Olika mätmetoder av kroppstemperatur hos hund och katt
Authors:Blom, Olivia and Ellenius, Therése
Supervisor:Hammarberg, Ann
Examiner:Penell, Johanna
Series:Examensarbete inom djursjukskötare kandidatprogram
Volume/Sequential designation:20184
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK003 Veterinary Nursing - Bachelor's programme 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:temperaturmätning, djuromvårdnad
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10317
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10317
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:27 Mar 2019 12:09
Metadata Last Modified:04 Jun 2020 13:56

Repository Staff Only: item control page