Home About Browse Search
Svenska


Gunnarsson, Anna and Jönsson, Filippa, 2018. Vilka faktorer värdesätter den potentiella arbetstagaren i det gröna näringslivet högst?. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of People and Society

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Lantbruket står inför en problemställning då det är ett stort minskat intresse för att studera på naturbruksprogrammet på gymnasienivå. Det gör således att ung arbetskraft med gymnasial bakgrund inom det gröna näringslivet minskar.

Ett av regeringens mål är att öka antalet personer som arbetar inom det gröna näringslivet markant, fram till 2030 har LRF1 uppsatta tillväxtmål baserat på regeringens mål. Totalt ska 50 000 nya jobb finnas inom näringen år 2030 och idag utgör näringen 9,4 % av landets totala sysselsättning. Samtidigt så syns det i siffror från skolverket att det är endast 34,7 % som studerat naturbruksprogram som är kvar inom “Jordbruk, Skogsbruk och Fiske” ett år efter avslutade studier.

Genom intervju med gymnasiestudenter, aktiva i branschen och arbetsgivare så har informations samlats kring en kartläggning av vilka värderingar den unga personen söker och vilka värderingar arbetsgivaren tror att de unga söker. Två olika webbenkäter har även gjorts, dessa har skickats till arbetsgivare och gymnasiestudenter. Totalt har 25 personer intervjuats via telefon eller personligt möte och 100 personer svarat på de två olika webbenkäterna, fördelat cirka 50 st. på vardera.

Resultatet från de olika intervjuerna gav en bra bild på hur personerna från de olika kategorierna resonerar och en del meningsskiljaktigheter uppdagades, där bland annat en arbetsgivare svarade att man måste investera i den senaste tekniken och vara väl i framkant med tekniken eftersom det är de som de unga arbetstagarna söker, samtidigt framkom det i intervju med gymnasiestudenter att de inte alls efterfrågar denna typen av teknik och väljer många andra faktorer framför den senaste tekniken. Att ha en bra arbetsledare och att få ha roligt på jobbet är de som gymnasiestudenterna värderar allra högst. Arbetsgivarna och de unga tyckte inte olika om allt, i samtliga intervjuer nämndes faktorer kring anställningstrygghet som viktiga punkter, det kunde handla om exempelvis lön och övertid.

I intervjuerna med samtliga som är en del av branschen har vi tagit upp frågan om man har medarbetarsamtal eller någon gång har haft. Svaren varierade och de som arbetar på större företag med fler anställda verkar ha detta i större grad och mer kontinuerligt än de företagen med mindre anställda. Att ha medarbetarsamtal är ett bra sätt att kommunicera med sina anställda om bland annat framtiden och arbetstagarens personliga mål.

Slutsatsen av arbetet är att den unga arbetsgivaren vill i större utsträckning känna sig delaktiga i framtagning och genomförande av företagets mål. Man vill vara en del av något större och känna att varje dags arbetsuppgifter har en mening och framför allt så vill man vara på en arbetsplats där det är högt i takt och viktigt är det att få ha roligt.

,

One of the government's goals is to increase the number of people working in the green industry significantly, until 2030, LRF has set growth targets based on government goals. In total, 50,000 new jobs will be in the industry in 2030 and today the industry accounts for 9.4% of the country's total employment. At the same time, it is apparent from figures from the school sector that only 34.7% of the students that studied agriculture, forestry and/or fisheries stays in the sector after they completed their studies.

Through interviews with high school students, people working in the sector and employers, information has gathered around a survey of the values the young person seeks and the values the employer believes the young people are looking for. Two different web surveys have also been made, these have been sent to employers and high school students. A total of 25 people has been interviewed by telephone or personal meeting and 100 people answered the two different webpages, distributed about 50 people on each.

The results of the various interviews gave a good picture of how people from the different categories reasoned and a number of disagreements were discovered, among which an employer replied that one had to invest in the latest technology and be well ahead of what is purely technical because it is Those whom the young worker seeks, at the same time, it emerged in the interview with high school students that they do not at all demand this type of technology and choose many other factors in front of the latest technology. To have a good supervisor and to have fun at work are those who high school students appreciate the highest. Employers and young people did not disagree with each other about everything. In all interviews, with both students, people working in the sector and employers, mentioned factors such as job security were mentioned as important points, such as salary and overtime.

In the interviews with all those who are part of the industry, we have raised the question of whether or not you have had employee conversation with your employer. The answers varied and those working on larger companies with more employees seem to have this to a greater extent and more continuously than those with smaller employees. Having employee conversations is a great way to communicate with employees about the future and the employee's personal goals.

The conclusion of the work is that the young employer wants to feel more involved in the development and implementation of the company's goals. You want to be part of something bigger and feel that every day's tasks have an purpose and, above all, you want to be in a workplace where it's high ceilings and it's important to have fun.

Main title:Vilka faktorer värdesätter den potentiella arbetstagaren i det gröna näringslivet högst?
Authors:Gunnarsson, Anna and Jönsson, Filippa
Supervisor:Hansson, Per and Sällvik, Annika and Rellman, Ewa Marie
Examiner:Hunter, Erik
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK008 Agricultural and Rural Management Programme, 180.0hp
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:strategier, gröna näringslivet, arbetstagare, arbetsgivare, värderingar, ledarskap, målstyrning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10327
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10327
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural economics and policies
Language:Swedish
Deposited On:28 Mar 2019 12:11
Metadata Last Modified:29 May 2020 13:06

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics