Home About Browse Search
Svenska


Brodde, Frans and Åkesson, Pär, 2018. Omgivningens påverkan på pollinering av rödklöver. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Plant Protection Biology

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

I flera år har man sett skördeskillnader inom samma sort rödklöver oberoende av odlingsplats. Sommaren 2017 genomförde vi praktiska studier på sex gårdar runt om i Skåne för att kartlägga vilka faktorer som påverkar frösättningen i tetraploid rödklöver.

Rödklöver är beroende av pollinerande insekter för korspollineringen och för att lantbrukaren ska få en god fröskörd. Flera olika faktorer påverkar resultatet av frösättningen. För att få en ökad förståelse om vad det är som påverkar pollineringen och pollineringsperioden valde vi att titta närmare på faktorer som; temperatur, luftfuktighet, nederbörd, biotop och pollinerande insekter.

Vår undersökning visade att de mest kritiska faktorerna som påverkar pollinatörernas aktivitet i fält och därmed pollineringen är temperaturen och luftfuktigheten. Samban-det mellan dessa två förändrar hela tiden utgångsläget för effektiviteten av de pollinerande insekterna. Vid hög luftfuktighet blir pollenkornen svårare att hantera vilket resulterar i att de pollinerande insekterna ägnar sig åt att leta efter nektar istället för pollen. De bästa pollineringstillfällena sker oftast mitt på dagen då temperaturerna är högre samtidigt som luftfuktigheten är lägre.

Slutsats:

Det finns en variation av arter mellan gårdarna men det skulle krävas ytterligare försök för att med säkerhet fastställa fördelningen och antalet av de olika arterna. Vårt försök visar att de gårdar som har en större variation av biotoper även har fler arter av långtungade och korttungade pollinatörer.

Det är tydligt att andelen korttungade arter utgör 90–99% av alla observerade pollinatörer. Tidigare studier pekar på att de långtungade arterna har minskat i takt med att jordbrukslandskapet har förändrats (Rundlöf, 2013). Det är de långtungade pollinatörerna som är effektivast och som på bäst sätt pollinerar tetraploid rödklöver därav bör vi uppföröka andelen av dessa arter. Med denna observation i vårt försök vill vi upplysa lantbrukarna om betydelsen av att förbättra förutsättningarna för de långtungade arterna. Man kan gynna de långtungade pollinatörerna genom att anlägga eller låta hag- och ängsmarker, med blommor och rödklöver, gå upp i blom så att de har föda under längre perioder. I permanenta gräsvallar kan de långtungade pollinatörerna även bygga bon i lugn och ro förutsatt att vallen inte huggs.

Vi såg en trend, i våra försök, att antalet pollinatörer ökar med antalet blommande blommor men vi kan inte se ett säkert signifikant samband. Det behövs fler upprep-ningar av försöken för att få fram ett säkert samband. Men det verkar som att vi kan locka till oss humlorna till fältet tidigare genom att så in remsor med till exempel honungsört som blommar tidigare än rödklövern.

Det finns, enligt våra studier, ett signifikant samband mellan högre pollineringsgrad och högre temperatur. Våra försök visar att bästa pollinering infann sig i en period med höga dagstemperaturer och lite nederbörd. Många faktorer spelar in på när det är tillfälle för bladdödning i rödklöver. Ett sätt att planera bladdödning i rödklöver är att bestämma bästa pollineringsdag och avdöda grödan 30 dagar efter det. Lantbrukare kan med hjälp av en enklare väderstation, som mäter temperatur och luftfuktighet, lättare bestämma bästa pollineringsdag utifrån det vi fått fram i studien.

Det finns, enligt våra försök, ett samband mellan pollineringsgrad och luftfuktighet. I studien ser vi att perioder med hög luftfuktighet har negativ pollineringseffekt jämfört med när luftfuktigheten är lägre. Detta beror till stor del på att vid hög luftfuktighet blir pollenet blött och svårhanterligt. Pollinatörerna samlar då nektar istället. Hög luft-fuktighet förekommer ofta tidiga morgnar, framåt kvällen och vid regn.

Enstaka dagar med temperaturtoppar kan vara avgörande för en god frösättning eftersom att de pollinerande insekterna ofta är mycket aktiva då. Vid annalkande oväder som vid åska stiger temperaturerna kraftigt, detta känner pollinatörerna av och börjar på så vis att samla pollen effektivare. Detta beror på att de förbereder sig på att stanna i boet tills ovädret har försvunnit vilket ibland kan dröja flera dagar och då behövs mycket föda (Corbett, 1990).

Väderförhållandena kring 5–19 juli bestod av varmare väder med mindre mängd ne-derbörd. Vid höga temperaturer och låg luftfuktighet kan pollinatörerna enkelt bära med sig pollen vilket ökar pollineringseffektiviteten. Vid väderlek med högre tempera-turer blir pollenet klistrigt och därav svårhanterligt, vid dessa tillfällena gör pollinatö-rerna ett aktivt val och letar nektar istället (Bekuzarova 1987). Våra försök har tydligt visat att den bästa pollineringsperioden pågick mellan 5–19 juli.

,

For several years there has been differences in yields of the same kind of red clover in-dependent of the cultivation site. During the autumn of 2016 and spring 2017, the pos-sibilities were discussed to possibly start a project on how to map which factors affect the release of tetraploid red clover. In the summer of 2017 we did a study on six farms in Scania.

Red clover is dependent on pollinating insects for cross-pollination and for the farmer to get high yields. Several different factors affect the outcome of the launch. In order to gain an understanding of what influences the pollination and pollination period, we chose to investigate factors such as; temperature, humidity, rainfall, biotope and pollinating insects.

Our survey showed that the most critical factors affecting pollinators activity in field and thus pollination are the temperature and humidity. The relationship between these two affects the effectiveness of the pollinating insects. In cold and humid weather, the pollen grain becomes difficult to handle, which results in pollinating insects looking for nectar instead of pollen. The best pollination is usually done in the middle of the day when temperatures are high while the humidity is lower.

Conclusion:

There is a variety of species between the farms, but further efforts would be needed to determine the distribution and the number of species. Our experiment shows that the farms that have a greater variety of biotopes also have a higher number of pollinators with both long and short tongues.

It is clearly that the proportion of short tongued species accounts for 90-99% of all observed pollinators. According to previous studies, the species with long tongues have declined as the agricultural landscape has changed (Rundlöf, 2013). It is the pollinators with long tongues that are the most effective and best pollinated tetraploid red clover, we should increase the proportion of these species. With this observation in our attempt, we want to inform farmers to improve the conditions for those species, so that the proportion of pollinators with long tongues increases. This can be done by planting or letting meadows with flowers and red clover go up in bloom so that pollinators have food for longer periods. In permanent lawns, they can also build nests, provided that the grazing ground is not cut off.

We could see a trend that the number of pollinators increased with the number of flowering flowers, but we can’t see a sure significant relationship. More repetitions are re-quired to determine if it is the case that determines. Based on the trend, we can attract the bumblebees to the field earlier by sowing strips with, for example, phacelia that blooms before the red clover does.

There is a significant correlation between higher pollination rates and higher temperatures according to our studies. Our attempt shows that best pollination occurred during a period of high daytime temperatures and a little rainfall. There are many factors deal with when to decide it is time to kill of the red clover, one way to plan killing red clover is to determine the best pollination day and kill 30 days after that. Farmers can easily determine the best pollination day by using a simple weather station that measures temperature and humidity, based on the results obtained in the study.

There is a connection between pollination and humidity. In the study, we see that periods of high humidity have a negative pollination effect against when the humidity is lower. This is mainly because of high humidity, the pollen becomes wet and difficult to handle, pollinators start collecting nectar instead. High humidity often occurs early in the morning, in the evening and at rainfall.

Single days of temperature peaks can be crucial for a good pollination it is because the pollinating insects are often very active then. In adverse weather conditions such as thunder, temperatures rise sharply, the pollinators can sense this and thus begins to gather pollen more efficiently. The fact that they start collecting pollen more effectively is because they prepare to stay in the estate until the storm has disappeared again, sometimes it may take several days, and much food is needed (Corbett, 1990).

Weather conditions around July 5-19 consisted of warmer weather with a smaller amount of rainfall. At high temperatures and low humidity, pollinators can easily carry pollen, which increases pollination efficiency. In weather conditions with higher tem-peratures, the pollen becomes sticky and hence difficult to handle, on these occasions the pollinators make an active choice and look for nectar instead (Bekuzarova 1987). Our efforts have clearly shown that the best pollination period lasted between 5 and 19 July.

Main title:Omgivningens påverkan på pollinering av rödklöver
Authors:Brodde, Frans and Åkesson, Pär
Supervisor:Larsson, Mattias and Lankinen, Åsa and Hederström, Veronica
Examiner:Karlsson Green, Kristina
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK008 Agricultural and Rural Management Programme, 180.0hp
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology
Keywords:rödklöver, humlor, bin, pollineringsgrad, pollineringsintensitet, blomhuvud, pollinatörer, transekt (försöksyta)
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10291
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10291
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Plant physiology - Reproduction
Animal ecology
Language:Swedish
Deposited On:22 Mar 2019 14:06
Metadata Last Modified:29 May 2020 13:15

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics