Home About Browse Search
Svenska


Holfve, Viktor, 2018. En analys av äganderätten och intrångsersättning. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Economics

[img]
Preview
PDF
352kB

Abstract

Eftersom svenskt skogsbruk är viktigt för både privatekonomin men också samhällsekonomin då det exporteras mycket träråvara från Sverige så är det viktigt att skogsbruket är lönsamt och effektivt. För att skogsbruket ska lyckas vara lönsamt, effektivt och attraktivt krävs det att skogsbrukande ska vara enkelt. I denna studie har äganderätten undersökts och hur den skyddas för svenska skogsägare samt hur ersättningsreglerna ser ut när mark behöver exproprieras. Kan mark exproprieras utan att ersättning utgår till ägaren? Frågan ställs eftersom under tiden denna studie skrivs pågår en rättslig process där enskilda personer har stämt staten som hävdar att de inte har rätt till ersättning när deras mark har exproprierats.

Enligt lagtext är äganderätten inte absolut och finns inte definierad i något lagrum. Men den skyddas indirekt av regeringsformen, Europakonventionen och EU:s stadga om grundläggande rättigheter.

Annans egendom kan enligt lag exproprieras då ett angeläget allmänt intresse alternativt det allmännas intresse och då samhällsnyttan kräver det. Dessa tre termer är svår-definierade och skiljer sig från fall till fall där domstolen prövar frågan och dömer utifrån varje enskilt fall. Vid expropriation av mark betalas ersättning ut enligt miljöbalkens bestämmelser och expropriationslagens bestämmelser. Centralt för dessa är att den pågående markanvändningen skall ha försvåras för att ha rätt till ersättning.

Försvagad äganderätt kan påverka skogsbruket negativt då investeringar i skog ses som mycket riskfyllt och potentiellt ej lönsamt när det finns risk för expropriation utan ersättning.

,

Because Swedish forestry is important for both the private economy and society as it exports a lot of wood-based raw material from Sweden, it is important that forestry is profitable and efficient. For forestry to be profitable, efficient and attractive, forestry must be simple. In this study, ownership has been investigated and how it is protected for Swedish forest owners and how the compensation rules look when land is being expropriated. Can land be expropriated without compensation to the owner? The question is asked because during the course of this study, a legal process is being conducted where individuals have sued the state claiming that they are not entitled to compensation when their land has been expropriated.

According to the law, ownership is not absolute and is not defined in any legislation or other governing body. But it is protected indirectly by the government, the Europe Convention and the EU Charter of Fundamental Rights.

A person’s property can be expropriated by law, then an urgent public interest or the public's interest and when social benefit requires it. These three terms are hard to define and differ from case to case where the court examines the question and judges based on each case. In the event of expropriation of land, compensation is paid according to the provisions of the Environmental Code and the provisions of the Expropriation Act. Central to these is that the ongoing land use must have been made difficult to have the right to compensation.

Weakened ownership can adversely affect forestry, as investment in forests could be considered to be highly risky and not profitable when there is a risk of expropriation without compensation.

Main title:En analys av äganderätten och intrångsersättning
Authors:Holfve, Viktor
Supervisor:Lundgren, Tommy
Examiner:Widmark, Camilla
Series:Kandidatarbeten / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skogsekonomi
Volume/Sequential designation:3
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Economics
Keywords:intrångsersättning, investeringsteori, äganderätt, infringement, investment theory, ownership
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10313
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10313
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Land economics and policies
Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:03 Apr 2019 10:15
Metadata Last Modified:04 Apr 2019 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics