Home About Browse Search
Svenska


Back, Johan and Syk, Christian, 2018. Fältskiktsväxter i gran- och tallbestånd i södra Småland : en studie om indikatorvärden och hävdgynnade växter. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Southern Swedish Forest Research Centre

[img]
Preview
PDF
463kB

Abstract

Det svenska landskapet och dess markanvändning har förändrats kraftigt de senaste århundrandena, tät skogsmark har ersatt tidigare öppen mark och i södra Sverige har granen kommit att bli allt vanligare. Detta gör det intressant att undersöka vilka förutsättningar dagens skogslandskap skapar för växters livsmiljöer och om en signifikant skillnad mellan gran- och talldominerade skogar finns. Studien utgick från ett datamaterial över fältskiktsväxter som påträffats under en inventering av 30 granbestånd och 30 tallbestånd i södra Småland.

Viktade indikatorvärden beräknades baserat på tabellvärden för ljus, markreaktion, fuktighet, temperatur och kväve. En lista sammanställdes över hävdgynnade växter och utifrån den så beräknades medeltäckningen av växterna beståndsvis. Tallbestånden hyste totalt sett mer fältvegetation än granbestånden. Ingen statistiskt signifikant skillnad konstaterades mellan gran- och tallbestånden för indikatorvärdena ljus, temperatur och markreaktion. Granbestånden fick ett signifikant högre medelvärde för fuktighet. För kväve var granbeståndens medelvärde högre än tallbestånden. Ingen signifikant skillnad i täckningsgrad av hävdgynnade växter kunde styrkas mellan gran- och tallbestånden.

Tallbestånden fick ett lägre ljusvärde än väntat, vilket förmodligen beror på det stora inslaget av skuggtåliga risväxter. Skillnaden i fuktighetsvärde förklarades av granskogars mäktigare humusskikt och lägre solinstrålning. Skillnad i kvävevärde kan bero på den högre kvävedepositionen i granskogar. Många växtarter tycks vara generalister avseende temperatur och markreaktion vilket gav ett litet underlag att basera statistiken på, något som kan ha påverkat dessa värdens utfall. Trädslagsval föreföll ha en begränsad påverkan på täckningsgraden av hävdgynnade växter, skötsel och andra ståndortsfaktorer kan förmodligen vara av större betydelse.

,

The Swedish landscape has changed in recent centuries; meadows and pastoral lands have become increasingly forested and in southern Sweden, Norway spruce has become more common. Thus, it is interesting to study which conditions contemporary forest landscapes are subjecting plants to, how it affects their habitats and if a significant difference between Norway spruce and Scots pine dominated forest stands exists. This study is based on data from a survey in southern Småland of the field vegetation in 60 stands, 30 dominated by Norway spruce and 30 by Scots pine.

Ellenberg’s weighted indicator values were calculated based on table values for light, soil reaction, humidity, temperature and nitrogen. A list of plant species typically related to managed lands i.e. meadows and semi natural grasslands was compiled, and average plant coverage was calculated.

Field vegetation abundance was generally higher in Scots pine stands. The indicator values of light, temperature and soil reaction showed no statistically significant difference between the two stand types. The Norway spruce stands showed significantly higher values for moisture and nitrogen. No significant difference between the two stand types was detected for the coverage of plants related to managed lands.

The pine stands had a lower light value than expected, probably due to the large proportion of dwarf shrubs, such as Vaccinium myrtillus and V. vitis-idaea. Differences in moisture value may be due to the generally thicker humus layer and lower solar radiation characteristic for Norway spruce forests. Higher nitrogen values might be explained by the higher nitrogen deposition in Norway spruce forests. Many plants are seemingly generalists regarding temperature and soil reaction, which might have affected the results. Focal tree species does not seem to impact the coverage of plants related to managed lands, forest management and other stand factors may be of greater importance.

Main title:Fältskiktsväxter i gran- och tallbestånd i södra Småland
Subtitle:en studie om indikatorvärden och hävdgynnade växter
Authors:Back, Johan and Syk, Christian
Supervisor:Petersson, Lisa
Examiner:Mörling, Tommy
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:2018:1
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Southern Swedish Forest Research Centre
Keywords:Ellenberg, hävd, indikatorvärden, tallskog, granskog, markanvändning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10279
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10279
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:19 Mar 2019 12:37
Metadata Last Modified:20 Mar 2019 02:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics