Home About Browse Search
Svenska


Henriksson, Karin, 2019. Blygrå rapsvivelns (Ceutorhynchus obstrictus) aktivitet i skånska rapsfält : dess påverkan på skador av skidgallmygga (Dasineura brassicae). First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Plant Protection Biology

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Höstraps är Sveriges mest odlade oljeväxt. Den har odlats som en avbrottsgröda för att förhindra jordburna sjukdomar och för dess oljerika frön, vilka vi använder i framställning av rapsolja och margarin. Idag odlas höstraps även för framställning av biobränsle. Under 2015 - 2017 har höstrapsen i Skåne drabbats hårt genom skador av skidgallmyggan (Dasineura brassicae). Skidgallmyggan lägger ägg i skidan på rapsen och till hjälp har mygghonan den Blygrå rapsviveln (Ceutorhynchus obstrictus). Viveln som också är en skadegörare i raps, genom näringsgnag på skidan och äggläggning, möjliggör för skidgallmyggans äggläggning. Skidor angripna av skidgallmyggan får ett karakteristiskt utseende där skidan är uppsvälld och intorkad. Som resultat försämras utvecklingen på fröna och många tenderar att dråsa före skörd. En fältstudie gjordes där populationen av rapsviveln övervakades veckovis under säsongen för att följa mängden vivlar. Försöket pågick mellan 26/4 - 10/7 2018. 17 odlare, sammanlagt 18 lokaler, runt om i Skåne deltog i studien. De eventuella effekterna av bekämpningsåtgärder studerades genom inventering av andelen skidor som är angripna av skidgallmygga senare under säsongen. Varje fält hade en obesprutad zon som fungerade som kontrollruta, för att kunna göra en direkt jämförelse inom samma fält. Fångst- och avräkningsmetoderna som användes var gulskålar, klisterskivor samt en okulär besiktning. Resultaten visade inget signifikant samband mellan vivelns aktivitet och antal skidor angripna av skidgallmygga. Följaktligen kunde det här försöket inte visa hur blygrå rapsviveln påverkar skador av skidgallmyggan. Zonerna som genomgått besprutning hade signifikant färre skidor som var angripna av skidgallmygga vilket tyder på att bekämpningsåtgärder med insekticider har effekt på antal skadade skidor.

,

Winter oilseed rape (WOSR) is Sweden's most cultivated oilseed crop, it is cultivated as a break crop to prevent soil borne diseases and its seeds is used in producing rapeseed oil and margarine. It is also grown for producing biofuels. During 20152017, WOSR in southern Sweden was severely affected by damage from brassica pod midge (Dasineura brassicae). D. brassicae lays eggs in the pods of WOSR. It uses the damages from cabbage seed weevil (Ceutorhynchus obstrictus) to oviposit. C. obstrictus is also a pest to WOSR, it damages the pod by feeding on it and by laying eggs. Pods damaged by D. brassicae gets a characteristic look where the pods are swollen and dried. As a result, the development of the seeds deteriorates and many tend to fall before harvest. A field study was conducted where the population of C. obstrictus was monitored weekly during the season. The field study took place between 26th of April - 10th of July 2018. 17 farmers, together 18 locations, around southern Sweden participated. The possible effect of chemical treatment were studied through an inventory of damaged pods by D. brassicae later in the season. Each field had a zone with no chemical treatment, to be able to make a comparison within the same field. Traps were used to follow the amount of C. obstrictus during the season. The traps used were yellow pan traps and sticky traps. An ocular inspection was also conducted. The results we received showed no correlation between the activity of the C. obstrictus and the amount of damage done by D. brassicae. Therefor this study could not show how C. obstrictus is affecting the damage done by D. brassicae. The zone that had a chemical treatment had significantly fewer pods damaged by D. brassicae which suggests that the insecticides had an effect on the amount of damages.

Main title:Blygrå rapsvivelns (Ceutorhynchus obstrictus) aktivitet i skånska rapsfält
Subtitle:dess påverkan på skador av skidgallmygga (Dasineura brassicae)
Authors:Henriksson, Karin
Supervisor:Larsson, Mattias
Examiner:Mogren, Lars
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK005 Horticultural Management Programme - Gardening and Horticultural Production, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology
Keywords:blygrå rapsvivel, skidgallmygga, höstraps, Ceutorhynchus obstrictus, Dasineura brassicae
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10228
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10228
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Pests of plants
Language:Swedish
Deposited On:27 Feb 2019 12:39
Metadata Last Modified:29 May 2020 13:15

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics