Home About Browse Search
Svenska


Sommardal, Anna, 2017. Musikarrangemang som hållbarhetsstrategi i Lindängen : projekt och processer i den urbana områdesutvecklingen. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
11MB

Abstract

Denna masteruppsats bygger på en fallstudie av ett samskapande musikprojekt som genomfördes våren 2016 i ett bostadsområde av lokala aktörer och boende, tillsammans med uppsatsförfattaren. Lindängen, platsen där projektet ägde rum är ett miljonprogramsområde i utkanten av Malmö, med en ung befolkning och problematik som segregering och social exklusion. Bostadsområdet är en del av en stadsdel som genomgår en omvandling, och under flera år har staden arbetat med att stärka områdets sociala värden som en strategi för att uppnå bättre resultat när de fysiska förändringarna ska realiseras. Myndigheter som arbetar med levnadsförhållanden, utbildning, arbetslöshet, säkerhet och medborgardeltagande har decentraliserats för att göra sina tjänster tillgängliga för lokalbefolkningen.

För att skapa trygghet på platsens offentliga ytor, samt gemenskap och delaktighet i området anordnas gatufester och andra aktiviteter av invånarna och lokala aktörer. Tanken med musikprojektet var att på ett liknande sätt utgöra en mötesplats, där planering, förberedelser och genomförande av musikaktiviteter i stadsrummet skulle skapa möten och samverkan mellan boende och lokala aktörer, samt fylla dessa platser med positiva upplevelser. En central del av projektet kom att handla om målandet av gamla pianon som hade skänkts till projektet, vilka sedan ställdes ut i stadsrummet som konst och ett sätt att aktivera det genom att människor spelar på dem. Pianona var placerade utomhus i tre veckor och både planerade och spontana musikaktiviteter ägde rum under tidsperioden som dansuppträdanden och konserter, samt boende i området som spontant slog sig ner för att spela på pianona.

Projektets process utreds i uppsatsen med aktionsforskning som metod där forskning och handling sker integrerat. Studieobjektet påverkas aktivt av forskaren som drivs av en vilja att bidra till en positiv förändring och utveckling under forskningsprocessen. Observation och intervjuer tillämpas för datainsamling, samtidigt som tillfällena möjliggör en aktiv påverkan av musikprojektet som studieobjekt och självreflektion för de genomförande aktörerna. Teorier och litteratur om medborgardeltagande, samverkan, projekt och processer, social hållbarhet och kultur som främjare en plats hållbara utveckling används för att beskriva, reflektera och analysera studien men denna kunskap implementeras även vid realiserandet av projektet.

En en rad positiva effekter kom av musikprojektet. Flera olika invånargrupper engagerades och tog plats på de offentliga ytorna. De möten som de olika aktiviteterna gav upphov till har potential att leda till ett stärkt socialt kapital i området. Det handlar om uppkomsten av ny eller stärkt samverkan mellan lokala aktörer, nya eller stärkta kontakter mellan lokala aktörer och boende, samt mellan olika grupper av boende. Pianona inbjöd även till större användning av de centrala offentliga platserna i bostadsområdet, då familjer stannade till för att låta sina barn spela och lokala pianister kom förbi och uppträdde.

,

This master's thesis is based on a case study of a co-creative music project which was carried out in the spring of 2016 in a residential area by local stakeholders and residents, along with the author of the essay. Lindängen, the site where the project took place is a million program area on the outskirts of the Swedish town Malmö, which has a young population and problems concerning segregation and social exclusion. The neighbourhood is a part of a district undergoing redevelopment, and for several years the city has put effort in strengthening the social values in the area as a strategy to get better results when the physical changes will be conducted. Public agencies dealing with living conditions, education, unemployment, safety and citizen participation have been decentralized to make their services accessible to the local citizens.

To create safety in the site's public spaces, as well as community and participation street parties and other activities are beeing organized by the residents and local actors. The idea of the music project was to provide a meeting place in a similar way, where the planning, preparation and realization of music activities in the urban space would trigger encounters and interaction between residents and local stakeholders, and fill these places with positive experiences. A central part of the project came to be about the painting of old pianos that had been donated to the project, which were put out in the public spaces as pieces of art and as a way to trigger creativity by encourging people to play. The pianos were placed outdoors for three weeks and both prearranged and improvised music activities accured during that time period, like dance performances and concerts with choirs and bands, as well as residents in the area who spontaneously sat down to play on the pianos.

This thesis investigates the process of the project with action research as strategy, which is a method where research and action is integrated. The object of study is actively influenced by the researcher who is driven by a desire to contribute to positive change and development during the research process. Observation and interviews are applied for data collection while the sessions enable active influence of the music project as the object of study and self-reflection of the actors who are implementing it. Theories and literature on citizen participation, collaboration, projects and processes, social sustainability and culture as a promoter of the sustainable development of a place is used to describe, reflect and analyze the study, but this knowledge is also implemented in the realization of the project.

The music project produced a string of positive implications. Several different groups of citizens were involved and expressed themselves in the public spaces. The encounters that the different activities caused have the potential of strengthening the area’s social capital. They led to the rise of new or stronger collaboration between local actors, new or strengthened contacts between local actors and local citizen, as well as between different groups of residents. The pianos also invited to a greater use of the central public places in the neighborhood, as families lingered there to let their children play and local pianists came by and performed.

Main title:Musikarrangemang som hållbarhetsstrategi i Lindängen
Subtitle:projekt och processer i den urbana områdesutvecklingen
Authors:Sommardal, Anna
Supervisor:Johansson, Magnus
Examiner:Lövrie, Karl and Wingren, Carola
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LM004 Sustainable Urban Management - Master Programme 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:medborgardeltagande, samverkan, projektprocesser, områdesutveckling, social hållbarhet, socialt kapital, kultur, pianon, musik, Lindängen, Lindängenstyle, boundary objects
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10211
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10211
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:19 Feb 2019 14:31
Metadata Last Modified:29 May 2020 13:06

Repository Staff Only: item control page