Home About Browse Search
Svenska


Sköld, Jennifer, 2018. Rengöring av fodernedfallsrör i tillväxtavdelningen : kan det ha en positiv inverkan på grisens hälsa och tillväxt?. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
399kB

Abstract

Avvänjningen är en av de mest avgörande perioderna i en gris liv. Den hänger samman med en ökad risk för sjukdomar som t.ex. avvänjningsdiarré och en ökad antibiotikaanvändning. Tillväxtstallar är varma och detta kan ge en tillväxt av skadliga mikroorganismer i fodernedfallsrören, speciellt i utfallen till trågen där det lätt bildas pålagringar. Detta kan orsaka diarré, nedsatt aptit och sämre foderutnyttjande.

Målet med arbetet har varit att se om grisarnas hälsoläge och tillväxt blev bättre av att få fodernedfallrören rengjorda än om grisarna inte fick rengjorda rör. Skulle det kunna vara en relativt enkel åtgärd att utföra för att få en lägre läkemedelsanvändning samt en högre tillväxt? Litteraturstudien sammanställer problematiken som finns vid avvänjning av smågrisar samt olika moment och förhållanden som krävs för att få en så lyckad avvänjning som möjligt.

Under själva avvänjningsperioden (ca 14 dagar efter avvänjning) är matspjälknings-systemet samt immunförsvaret fortfarande inte fullt utvecklat. För att avvänjningen ska gå så bra som möjligt finns en rad åtgärder i skötseln av den nyavvanda grisen som måste utföras. Dessa krav på skötseln är ännu viktigare när grisen ska avvänjas utan användning av antibiotika eller zinkoxid.

Försöket förlades till Åby Storgård i sydvästra Östergötland. Tillväxtboxarna har liggytan mot inspektionsgången och blötutfodring i tvärtråg. Grisarna avvandes vid en ålder på ca 5 veckor. Före insättning rengjordes nedfallsrören med hjälp av högtrycksaggregat och rörrensare (”iller”). Endast kallt vatten användes och inget rengöringsmedel. Grisarna vägdes på väg från BB in i tillväxtavdelningen. Sedan vägdes de igen efter ca 14 dagar. Detta för att inte stressa grisarna i onödan under avvänjningsperioden. Sedan vägdes de igen efter ytterligare ca 2,5 veckor, eftersom antalet grisar då reducerades från ca 12 grisar till 10 i varje box, pga. platsbrist. Grisarna som plockades bort flyttades till en annan avdelning och därför avslutades försöket efter ca 4,5 veckor i tillväxtavdelningen.

Före insättning nollades alla ventiler i datorn och fodermängden (kg och MJ/kg) lästes av vid vägningstillfälle 2 och 3. Under de första 14 dagarna i tillväxtavdelningen fortsatte grisarna äta den smågrispelletsen de var vana vid från BB.

Enligt de framkomna resultateten gick det inte att se några skillnader i daglig tillväxt eller diarréförekomst mellan grupperna med spolade rör och kontrollgrupperna.

,

Weaning is one of the most crucial periods in a pig's life. It is linked to an increased risk of diseases such as post-weaning diarrhoea and increased antibiotic use. The climate of the weaning stables are hot and this can increase the growth of harmful micro-organisms in the drop pipes for feeding, especially in the outfall into the trough where it easily becomes a coating. This can cause diarrhoea, loss of appetite and poorer feed efficiency.

The aim of the work was to see if the pigs' health status and growth got better when the feeding pipes were cleaned compared with if the feeding pipes were not cleaned. It could be a relatively simple operation to perform in order to get a lower medicine consumption and higher growth. The literature review summarizes the problems that exist during weaning of piglets and the different steps and conditions required for a successful weaning.

During the weaning period (about 14 days), the digestion-system and the immune system is still not fully developed. In order to make the weaning as successful as possible, a number of management measures have to be carried out. Such management measures are even more important when the pigs are weaned without the use of antibiotics or zinc oxide.

The experiment was placed at Åby Storgård in southwestern county of Östergötland. The weaning pens have the lying area towards the inspection aisle and wet feeding in troughs that two pens share. The pigs were weaned at the age of about 5 weeks. The feeding pipes down to the trough were cleaned using a high pressure unit and a tube cleaner. Only cold water and no detergents were used. The pigs were weighed on the way from the nursery stable into the weaning stable. Then the pigs were weighed again after about 14 days. This was done in order not to stress the pigs unnecessarily during the weaning period. Then the pigs were weighed again after another 2.5 weeks. At that time, the number of pigs was reduced from about 12 pigs to 10 in each pen, because of lack of space. The pigs, which were taken out of the pens, were moved to another stable. Therefore, the experiment ended after about 4.5 weeks.

Before weaning, all feeding valves were reset in the computer and the feed amount (kg and MJ/kg) delivered per valve were then recorded at weighing two and three. During the first 14 days of growth, the pigs continued to eat the piglet pellet they were accustomed to from the nursery stable.

According to the results achieved, it was not possible to see any differences in daily growth or diarrhoea incidence between the groups with cleaned pipes and the control groups.

Main title:Rengöring av fodernedfallsrör i tillväxtavdelningen
Subtitle:kan det ha en positiv inverkan på grisens hälsa och tillväxt?
Authors:Sköld, Jennifer
Supervisor:Olsson, Anne-Charlotte and Johansson, Gunnar
Examiner:Magnusson, Madeleine
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK008 Agricultural and Rural Management Programme, 180.0hp
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:tillväxt, avvänjning, rengöring, foder, avvänjningsvikt, avvänjningsdiarré
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10204
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10204
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:06 Mar 2019 11:43
Metadata Last Modified:29 May 2020 13:15

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics