Home About Browse Search
Svenska


Mukka, Sabina, 2019. Titta upp, titta ner, titta in, titta ut : bedömning och förslag till Strömnäs skola och fritidshems skolgård i Piteå. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
8MB

Abstract

Detta arbete är ett exempel på hur man kan bedöma och arbeta med gestaltning av skolgårdar. I detta arbete bedöms Strömnäs skola och fritidshems skolgård samt presenteras ett förslag till en ny skolgård för skolan.

I Boverkets bok Gör plats för unga (2015) skriver Boverket att skol- och förskolgårdar är en utemiljö där barn tillbringar en stor del av dygnets timmar och att skolgårdar därför har en stor inverkan på barnens vardag. Som landskapsarkitekter är det viktigt att vi som yrkeskår förstår och kan gestalta skolgårdar som skapar möjligheter för olika sortens lek och som inspirerar barnen i sitt lekande.

Syftet med arbetet var delvis att undersöka vad som kännetecknar en ändamålsenligt gestaltad skolgård. Ta reda på vad som dels främjar lågstadieelevers utveckling, dels den verksamhet som platsen är avsedd för och pröva hur detta kan integreras i gestaltningen av Strömsnäs skola och fritidshems skolgård.

Bedömningen gjordes med utgångspunkt i en förstudie och platsundersökningar. Förstudien bestod av en litteraturundersökning samt styrdokument & nationella riktlinjer och referensobjekt. Platsundersökningarna bestod av inventeringar av och på skolgården, observationer, intervjuer med de personer som var involverade i byggnationen, de som arbetar på skolan samt elever. Genom dessa delar kunde information om användarnas användning och upplevelser om skolgården inhämtas, styrkor och brister uppvisas och kunskap om skolgårdar och barns lek erhållas.

Bedömningen resulterade i en programskiss och program för Strömnäs skola och fritidshems nya skolgård där fokus låg på utformningen av skolgården som helhet, växtlighet, utveckling, väder och klimat. Som ett svar på bedömningen utvecklades att ett koncept kallat ”Titta upp, titta ner, titta in, titta ut”. Konceptet tillsammans med programskissen och programmet formade gestaltningsförslaget.

Förslaget, en dynamisk grön skolgård med sandlådor, vattenlek, samlingsplatser och snöplan bör ses som ett förslag till hur Strömnäs skola och fritidshems skolgård kan se ut och användas. En inspirationskälla för de som varit involverade i byggnadsprocessen, studerande och yrkesverksamma landskapsarkitekter samt yrkesverksamma inom skolväsendet.

Arbetet avslutas med en reflektion som behandlar avvägningar under arbetet, en utvärdering av mitt förslag, problematik och felkällor i arbetet och vidare studier. En reflektion om vad som väckte mitt intresse, vilka utmaningar detta arbete innebar för mig och hur mycket det förvånade mig att Strömnäs skola och fritidshem, en helt nybyggd skola byggdes som den gjorde.

,

This essay is an example of how to evaluate and design schoolyards. In this essay, Strömnäs school and after-school centre schoolyard is evaluated and I propose a new design of the school’s schoolyard.

In Boverket’s report Gör plats för unga (2015), Boverket declares that school and preschool schoolyards are an outdoor environment where children spend a large part of the day's hours and that schools therefore have a major impact on the children's everyday lives. As landscape architects, it is
important that, we as a profession, understand and can create schoolyards that create opportunities for different kinds of games, and that inspire playfulness in children.

The purpose of this essay was partly to investigate what it is that characterizes an appropriately designed schoolyard. Another part was to find out what promotes the development of primary school students and the activities for which the site is intended and how this can be integrated into the design of Strömnäs school and after-school centre’s schoolyard.

The assessment was based on a pre-study and site investigations. The pre-study consisted in a literature survey, as well as soft regulations & national guidelines and reference schoolyards. The site investigations consisted in interviews with persons involved in the construction as well as with those
who worked at the school and students, but also in observations and inventories of and on the schoolyard. Through these parts, information about the children’s use and experiences of the schoolyard could be obtained, strengths and deficiencies displayed and knowledge about school yards and children's play could also be obtained.

The assessment resulted in a program sketch and program for a new Strömnäs school and after-school centre schoolyard, with focus on the design of the schoolyard as a whole: vegetation, development, weather and climate. As a result of the assessment, a concept was developed, called "Look up, look
down, look in, look out ". The concept together with the program sketch and the program formed the design.

The design, a dynamic green schoolyard with sandboxes, water-play, gathering places and snow arrangement should be seen as a suggestion of how a redesign of Strömnäs school and after-school centre’s schoolyard could look like and how it could be used. The new design could be used as an inspiration source for those involved in the building process, students and professional landscape architects, as well as school professionals.

The work concludes with a reflection that deals with weighing of alternatives during the essay, an evaluation of my design proposal, problems and sources of error in the essay, and possible further studies. It also involves a reflection of what aroused my interest, what challenges I met writing the essay and how much it surprised me that Strömnäs school and after-school centre, even though it is a new school, was built as it were.

Main title:Titta upp, titta ner, titta in, titta ut
Subtitle:bedömning och förslag till Strömnäs skola och fritidshems skolgård i Piteå
Authors:Mukka, Sabina
Supervisor:Paget, Susan
Examiner:Åkerblom, Petter and Robling, Anna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:skolgård, Piteå, lågstadiet, förskola, intervju, observation, barn, elever, gestaltning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10203
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10203
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:15 Feb 2019 12:50
Metadata Last Modified:04 Jun 2020 12:07

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics