Home About Browse Search
Svenska


Lindkvist, Sofia, 2019. Light for dairy cows : methods to measure light in dairy barns. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Cows presumably perceive light differently from humans, due to physiological dif-ferences and the eyes’ position. When designing light in dairy barns, a lux meter is the most commonly used instrument, and the design is often calculated without any daylight inlet. A lux meter has the same sensitivity spectrum of wavelengths as visi-ble light for human’s eye. Light to dairy cows is frequently discussed and it is known to affect both production and behaviour. The most commonly used method for quan-tifying light is lux meter but there are other options. The aim of this study was to investigate and compare a lux meter and other methods to measure light; a spectro-photometer and the ELF-method, with a cows’ possibility to perceive light according to existing literature. The ELF-method is an innovation to quantify light that possibly reach an eye.

Several research studies have tested the effects of different light treatments on dairy cows production and welfare. However, the illuminance is often mentioned but not how the lux was measured. The results in this study showed that a lux meter is not optimal when measuring light for a dairy cow, since a lux meter does not show color occurrence nor the variation of photon flux over the wavelength spectrum. A spectrophotometer or the ELF-method would be recommended, due to the results that shows light intensities and the distribution of colors within a specific wavelength spectrum. The position of the instrument, vertical or horizontal, can affect the meas-ured values and the reliability of the measurement. To measure a cow’s field of vi-sion, the ELF method is the best option. Also, the measurements showed significant differences in light intensity between different times during one day, in a barn with daylight inlets, and great differences in light intensity in one barn.

In conclusion, it is probably possible to measure light in a way that corresponds well with how light can reach the cow’s eye. Measurements either with a spectropho-tometer or with the ELF-method is recommended due to the results with light inten-sity and color occurrence. A lux meter is not the optimal choice since it does not have the same sensitivity for light as the cow’s eye. The actual light intensity treatment is of great importance when measuring how the light affect dairy cows’ production and welfare. One universal light unit when measuring light for dairy cows is requested.

,

Kor uppfattar förmodligen ljus annorlunda än människan, på grund av fysiologiska skillnader och ögats placering. Vid planering av belysning i djurstallar är det vanlig-aste instrumentet för att mäta ljus en luxmätare och dimensioneringen är ofta beräk-nad utan påverkan av dagsljus. En luxmätare har samma känslighetsområde som syn-ligt ljus för det mänskliga ögat. Eftersom belysning i ladugårdar ofta diskuteras och det är vedertaget att ljus påverkar mjölkkors produktion och beteende, behövs meto-der att mäta ljus undersökas. Syftet med den här studien var att undersöka och jämföra en luxmätare med andra metoder att mäta ljus; en spektrofotometer och ELF-meto-den, och att jämföra mätresultaten med kors möjlighet att uppfatta ljus enligt befintlig litteratur. ELF-metoden är en innovation för att kvantifiera det ljus som förmodligen når ett öga.

Flera studier har undersökt effekterna av olika ljusbehandlingar på mjölkkors pro-duktion och djurhälsa. I studierna nämns den belysningsstyrka som korna har be-handlats med men det saknas information om hur belysningsstyrkan är uppmätt. Re-sultaten i den här studien visar att en luxmätare inte är det bästa alternativet för att mäta ljus till mjölkkor eftersom luxmätaren inte visa färgfördelning eller variationen i fotonflöde över olika våglängder. Spektrofotometern eller ELF-metoden är att före-dra, tack vare att analyserna visar ljusintensiteten och färgfördelning över olika våg-längder. Instrumentets position, vertikalt eller horisontellt, vid mätning kan påverka det uppmätta värdet och trovärdigheten för mätningen. För att mäta synfältet för en ko är ELF-metoden det bästa valet. Mätningarna visade också signifikanta skillnader i fördelningen av ljusintensiteten i ett stall med dagsljusbelysning och ljusintensiteten under olika tidpunkter på dagen, i ett stall med dagsljusinsläpp.

Avslutningsvis, det är förmodligen möjligt att mäta det ljus som kan nå kons öga. Metoder att föredra är en spektrofotometer eller ELF-metoden eftersom resultaten visar ljusintensiteten och färgfördelning. En luxmätare är inte att föredra eftersom den inte har samma känslighet för ljus som kons öga. Den korrekta ljusintensiteten är viktig vid mätningar hur ljuset påverkar mjölkkors produktion och djurhälsa. En universal enhet att mäta ljus till mjölkkor är därför önskvärd.

Main title:Light for dairy cows
Subtitle:methods to measure light in dairy barns
Authors:Lindkvist, Sofia
Supervisor:Agenäs, Sigrid and Hörndahl, Torsten
Examiner:Rustas, Bengt-Ove
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)
Keywords:light intensity, vision, color, dairy cow, lux meter, spectrophotometer, ELF-method
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10212
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10212
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Animal physiology - Reproduction
Language:English
Deposited On:20 Feb 2019 11:20
Metadata Last Modified:21 Feb 2019 02:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics