Home About Browse Search
Svenska


Fjellgren Walkepää, Anja, 2018. Skogsstyrelsens hantering av renskötselfrågor : utifrån kunskap, styrning och regelverk. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Resource Management

[img]
Preview
PDF
661kB

Abstract

Renskötsel är en central del i den samiska kulturen och bedrivs av sa-mer som är ett erkänt urfolk i Sverige. Renskötsel bedrivs på ca 55 procent av norra Sveriges areal, där renskötseln nyttjar samma marker som skogsbruk. Gödsling, avverkning och markberedning är skogliga åtgärder som bidrar till att minska renbetesmarker och renbete i form av minskade mark- och hänglavar som är primär föda för renen. Däri-genom har det uppstått konflikt mellan renskötsel och skogsbruk. Skogsstyrelsen är en nationell myndighet vars uppgift är att se till så de skogspolitiska målen nås. Det innefattar bland annat att utöva till-syn, rådge markägare i skogliga frågor och besluta om hänsyn till bland annat renskötsel vid avverkning. För att kunna fatta beslut om hänsyn till renskötsel krävs det att Skogsstyrelsen besitter kunskaper om renskötsel. Denna studie har genom enkäter och semistrukturerade in-tervjuer undersökt Skogsstyrelsens hantering av renskötselfrågor avse-ende tre centrala aspekter; kunskap, mål och styrning samt regelverk. Resultatet visar att Skogsstyrelsens hantering av renskötselfrågor uti-från befintlig kunskap, styrmedel och gällande regelverk är bristfällig. Kunskapen om renskötsel är varierande, och generellt inte tillräckligt hög för att visa på en djupare förståelse för hur skogliga åtgärder på-verkar renskötsel. Styrningen och styrmedlen relaterade till renskötsel från strategisk nivå är otydliga. Det finns brister i SVL och Skogssty-relsen har inga mål för renskötsel. Dessa brister bidrar till problem på operativ nivå för handläggarna, som ska utföra ett rättssäkert arbete och kunna vila på god styrning och tillämpbara lagar, reglar och rutiner. Så är inte fallet idag.

,

Reindeer husbandry is a central part of the Sami culture. It’s carried out by the Sami people, an acknowledged indigenous group of people in Sweden. Reindeer husbandry is carried out on approximately 50 per-cent of Sweden’s northern area. Reindeer husbandry use the same land as the forestry use. Fertilization, clear cuts and soil scarification are forestry measures that are instrumental to reducing grazing grounds for the reindeers, as these measures reduce ground- and terrestrial lichens, which is the primary food source for reindeer, thereby causing a con-flict between reindeer husbandry and forestry. The Swedish Forest Agency is a national authority, which serves to make sure that the po-litical goals of the forestry are attained. This includes among other things to exercise supervision, advise land owners in forestry matters, make decisions out of consideration for the reindeer husbandry when clear cutting. To be able to make decisions out of respect for the rein-deer husbandry, evaluators should be required to have knowledge about such. This study has by questionnaires and semi structured inter-views, examine the Swedish forest Agency’s handling of reindeer hus-bandry questions from mainly three factors; knowledge, goals and management, as well as rules and regulations. The results show that the Swedish Forest Agency’s existing knowledge considering these three factors is insufficient. Knowledge about reindeer husbandry is varied, and generally not sufficiently enough to be able to show a deeper un-derstanding for how forestry actions affect reindeer husbandry. Exist-ing management, including its tools, are from this strategic point too unclear, so that on an operative level it can benefit from, and carry out legally safe actions.

Main title:Skogsstyrelsens hantering av renskötselfrågor
Subtitle:utifrån kunskap, styrning och regelverk
Authors:Fjellgren Walkepää, Anja
Supervisor:Andersson, Elias and Sandström, Per and Brännström, Malin
Examiner:Lidestav, Gun
Series:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Volume/Sequential designation:492
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
Keywords:renskötsel, Skogsstyrelsen, organisationsteori, markanvändning, konflikt
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10191
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10191
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:13 Feb 2019 11:33
Metadata Last Modified:04 Jun 2020 12:30

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics