Home About Browse Search
Svenska


Wennberg, Caroline, 2018. Vildsvin (Sus scrofa) som skadedjur och nyttodjur. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
443kB

Abstract

Mitt syfte med detta arbete är att ta reda på vilka skador vildsvin orsakar samt på vilka marker och hur vildsvinskadorna kan förhindras. Jag vill även titta på riskerna med vildsvins återetablering, hur tillväxttakten effektivast kontrolleras samt vildsvins positiva effekter på miljö och biologisk mångfald.
1988 beslutades det att vildsvin återigen är en del av Sveriges fauna vilket väcker blandade känslor eftersom de med sitt bökande och betande orsakar stora skador inom jordbruket och på annan mark som tomter och golfbanor. Skadorna kan kosta enskilda lantbrukare upp till 1–3 % skördeförlust eller för hela jordbruket mellan 600 och 700 miljoner kronor varje år. Jordbrukare får ingen statlig ersättning för skadorna eftersom vildsvin inte är ett fredat vilt, vilket innebär att de får jagas nästan året runt och istället ska vildsvin som blivit problematiska hanteras med jakt. Köttet från fällda vildsvin kan säljas till exempel restauranger eller konsumenter vilket ger vildsvinet ett rent ekonomiskt värde. Dock krävs det att vildsvinsköttet först går igenom en vilthanteringsanläggning och testas för trikiner innan det kan säljas; köttet behöver inte testas eller hanteras på något speciellt sätt om det ska konsumeras av jägaren själv.
Vildsvin är inblandade i många viltolyckor men trots detta och deras skador på jordbruksmark har vildsvin stor positiv inverkan på marker och biologisk mångfald. Deras bökande är markberedande genom att det vänder ner näring och syre i marken vilket gör att mindre konkurrenskraftiga växter klarar sig bättre och klarar av att konkurrera med mer tåliga växter. Vildsvin sprider också fröer och vattenlevande organismer både med sin päls och sin avföring. Vildsvin äter skadeinsekter som annars skulle kunna orsak stora ekonomiska förluster för både jordbrukare och skogsbrukare medan skogsbruket upplever det till och med som att bökandet underlättar trädens självföryngring.
Vildsvinets återetablering i Sverige är inte helt risk- eller bekymmersfri eftersom det finns lite forskning på hur vildsvin påverkar andra djurslag, till exempel skulle vildsvin kunna konkurrera ut eller försvåra andra arters förökning? Vildsvin kan sprida sjukdomar som mjältbrand eller Afrikansk svinpest, där Afrikansk svinpest skulle kunna vara förödande för den svenska grisnäringen. För livsmedelssäkerheten utgör smittsamma parasiter som trikiner och radioaktivt Cesium137 hälsorisker vid konsumtion av vildsvinskött.

,

My purpose with this review is to describe the kind of damage wild boar causes and on which kind of terrain as well as how to prevent the damage. I also looked at the risks with the reintroduction of wild boar to Sweden, how to control population growth and wild boars’ positive effects on the environment and biology diversity.
1988 it was decided in the law that wild boar is a part of Sweden’s fauna, which came with mixed feelings because they cause a lot of damage with their rooting and grazing for the agriculture section and other land as gardens and golf courses. The damages can be 1-3% harvest loss for the individual farmer or 600 to 700 million SEK for the whole agriculture section per year. Swedish farmers don’t get any economic compensation for damage done by wild boar because the hunting season on wild boar is almost all year around and therefor damage caused by wild boar should be controlled through hunting. Hunters can sell the meat from wild boar on the open market first after the meat has been put through a specific facility with a permit to handle game and tested for Trichinella. Wild boar meat that is for the hunters’ own uses do not have to be tested or handled by a game handling facility.
Wild boar is also involved in a lot of car accidents, but even for this and their damage wild boar have a great positive impact on the environment and biology diversity. Wild boars rooting act as mounding by turning down air and nutrition into the soil which makes it easier for less competitive plants to compete with hardier plants. Wild boars also spread seeds and organisms living in water with both their fur and feces. Wild boars also eat pest insects that otherwise would cause both farmers and foresters lots of damage and foresters even find that wild boars rooting help trees rejuvenate.
There are concerns with the reintroduction of wild boar in Sweden because there is little research on how wild boar effect other species. Could wild boar potentially compete with or make it harder for other species to survive? There is a real risk that wild boar can spread diseases like Anthrax and African swine fever of which African swine fever could be devastating for Sweden’s pig farmers. For the food safety there are the infectious parasite Trichinella and radioactive Cesium137 that poses health risks for when meat from wild boar is consumed.

Main title:Vildsvin (Sus scrofa) som skadedjur och nyttodjur
Authors:Wennberg, Caroline
Supervisor:Jung, Jens
Examiner:Löfgren, Maria
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (f.o.m. 2016)
Volume/Sequential designation:2018:83
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:vildsvin, sus scrofa, skador, påverkan, förebygga, jakt, rovdjur
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10136
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10136
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal ecology
Nature conservation and land resources
Language:Swedish
Deposited On:17 Jan 2019 07:36
Metadata Last Modified:18 Jan 2019 02:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics