Home About Browse Search
Svenska


Magnusson, Josefin and Svensson, Ida, 2018. Maropitants effekt och användningsområden hos katt. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
346kB

Abstract

Med frågeställningen om maropitant regelmässigt bör ingå i premedicineringen av katt inför allmän anestesi som utgångspunkt, syftar studien till att med hjälp av vetenskaplig litteratur undersöka om fördelarna överväger nackdelarna vid administrering av maropitant vid premedicinering av katt. Syftet är också att undersöka vilka övriga effekter maropitant har vid administrering till katt.
Maropitant är den verksamma substansen i Cerenia® och Prevomax®. Inom svensk djursjukvård är Cerenia® ett vanligt förekommande antiemetiskt läkemedel för katt och hund. Illamående och kräkning uppstår ofta som följd av administrering av opioider och α2-adrenoreceptoragonister (α2-agonister) vid premedicinering av katt inför allmän anestesi. Vid transport till och från djursjukhuset kan katten utveckla åksjuka som yttrar sig genom ökad salivering, dregling, läppslickning, upprepad sväljning och kräkning. Det är önskvärt att motverka åksjuka då det annars kan föreligga risk för wind-up av illamåendet hos katten vid administrering av läkemedel som kan ha emetisk effekt.
Kräkning kan medföra störningar i vätskebalans, syra-bas och elektrolyter, samt i värsta fall orsaka aspirationspneumoni. Vid sedering och sövning blir skyddande reflexer som kräkreflex och hostning nedsatta, vilket ökar risken för aspirationspneumoni. Hos friska katter bedöms kräkning inte vara en betydande riskfaktor, men leder ofta till sänkt välbefinnande. Vid vissa medicinska tillstånd kan det däremot få allvarliga konsekvenser. Illamående är en subjektiv känsla som är svår att bedöma inom veterinärmedicinen. Det är viktigt att försöka förebygga illamående då det kan leda till stress, oro, aversion mot mat och allmänt obehag hos katter.
Maropitant är en potent och selektiv neurokinin-1 (NK-1) - antagonist som blockerar neurotransmittorn Substans P, som har en betydande roll i uppkomsten av illamående och kräkning. Cerenia® förekommer i injektions- och tablettform, där endast injektionsformen är godkänd för djurslaget katt. Injektionsformen av Cerenia® minskar signifikant uppkomsten av kräkning, men kan ge biverkningar i form av smärta vid injicering och efterföljande hudreaktioner. Tablettformen används off label till katt och studier visar på lång duration, vilket möjliggör administrering kvällen innan ett planerat besök på djursjukhus.
Maropitant har god antiemetisk effekt hos katt vid olika typer av emetiska stimuli, där administrering av andra läkemedel, det vestibulära systemet och ökade halter av
uremiska toxiner i blodet innefattas. Även vid kronisk njursjukdom har maropitant god antiemetisk effekt. Däremot bör maropitant användas med försiktighet vid sjukdomstillstånd som är kopplade till lever och hjärta.
Maropitant förebygger kräkning i stor utsträckning, men när det kommer till illamående är resultaten tvetydiga. Vid allmän anestesi uppvisar maropitant Minimum Alveolar Concentration (MAC)- reducerande egenskaper. Utöver det har det observerats att intravenös administrering av maropitant signifikant sänker blodtrycket under en kort tid, vilket i sammanhanget skulle kunna medföra risker. Under anestesi är det relativt vanligt att katter drabbas av gastroesofageal reflux (GER), vilket kan leda till allvarliga konsekvenser i form av bland annat aspirationspneumoni. Utifrån dagens forskning kan inte några slutsatser angående maropitants inverkan på GER dras.
NK-1-receptorer och Substans P har stor utbredning i kroppen och är delaktiga i olika typer av reaktioner, maropitant kan därmed ha flera tänkbara användningsområden. Studier visar att maropitant kan ha positiv inverkan på stress och smärta. Vid undersökning av maropitants effekt på astma hos katt, kunde däremot ingen betydande effekt påvisas.
Studiens slutsats är att maropitant regelmässigt bör ingå i premedicineringen av katt inför allmän anestesi, då läkemedlets fördelar överväger nackdelarna. Maropitant har god antiemetisk effekt vid kronisk njursjukdom hos katt, sjukdomen i sig är inte ett hinder för administrering av maropitant. Däremot bör försiktighet vidtas vid administrering av maropitant till katter med lever- och hjärtsjukdom. Maropitant uppvisar MAC-reducerande egenskaper vid anestesi, dock krävs ytterligare forskning på maropitants inverkan på stress och smärta hos katt för att kunna dra nytta av eventuella positiva effekter i det kliniska arbetet.

,

The question is if maropitant should be included in the premedication of cats before general anesthesia on a regular basis. The aim of the study is to investigate if the pros outweigh the cons of maropitant administration in premedication of cats, based on current research. In addition, other effects of maropitant administrated to cats will be investigated.
Maropitant is the active substance of Cerenia® and Prevomax®. In Swedish animal health care, Cerenia® is a common antiemetic for cats and dogs. Nausea and emesis often occur as a result of opioid and α2-adrenoreceptoragonists (α2-agonists) administration in premedication before general anesthesia in cats. Cats can develop motion sickness during transportation to and from the animal hospital, that appear through increased salivation, sialorrhea, lip-lickning, repeated swallowing and vomiting. It is desirable to counteract motion sickness, otherwise there may be a risk of wind-up of nausea in the cat, due to administration of drugs that may have emetic effects.
Vomiting may cause disturbances in fluid balance, acid-base and electrolytes, and in worst case cause aspiration pneumonia. Protective reflexes as refractory reflex and coughing decrease during anesthesia, which increases the risk of aspiration pneumonia. Vomiting is not considered a significant risk factor in healthy cats, but is often associated with decreased well-being. In certain medical conditions, it may have serious consequences. Nausea is a subjective sensation that is difficult to assess in veterinary medicine. It is important to try to prevent nausea as it may lead to stress, anxiety, food aversion and general discomfort in cats.
Maropitant is a potent and selective neurokinin-1 (NK-1) antagonist blocking the neurotransmitter Substance P, which has a significant role in the occurrence of nausea and vomiting. Cerenia® is available in form of injection and tablet, where only the injection form is approved for use in cats. The injection form of Cerenia® significantly reduces the onset of vomiting, but may cause side effects in form of pain in the injection site and subsequent skin reactions. The tablet form is used off label for cats and studies show long duration, which allows administration the evening prior a planned visit to an animal hospital.
Maropitant has excellent antiemetic effect in cats for various types of emetic stimuli, including administration of other drugs, the vestibular system and increased levels of uremic toxins in the blood. In chronic kidney disease, maropitant has good antiemetic effect. However, maropitant should be used with caution in cats with liver and heart diseases.
Maropitant prevents vomiting to a large extent, the results are ambiguous when it comes to nausea. In anesthesia, maropitant demonstrates Minimum Alveolar Concentration (MAC) reducing properties. In addition, it has been observed that intravenous administration of maropitant significantly reduces the blood pressure for a short period of time, which can be associated with risks in anesthesia. It is relatively common for cats to suffer from gastroesophageal reflux (GER) during anesthesia, which can lead to serious consequences in form of aspiration pneumonia. Regarding the impact of maropitant on GER, no conclusions can be drawn based on todays research.
NK-1 receptors and Substance P are widely distributed in the body and are involved in different types of reactions, therefore maropitant may have several possible uses. Studies indicate that maropitant may have positive impact on stress and pain. However, when investigating the effect of maropitant on asthma in cats, no significant effect was found.
The conclusion of the study is that maropitant regularly should be included in the premedication of cats before general anesthesia, as the pros outweigh the cons of the drug. Maropitant has good antiemetic effect in chronic kidney disease in cats, and the disease itself does not interfere with the administration of maropitant. However, in cats with liver and heart disease, caution should be considered when it comes to administration of maropitant. Maropitant demonstrates MAC reducing properties during anesthesia. Nevertheless, to be able to take advantage of any positive effects of maropitant regarding stress and pain in cats in the clinical work, further research is required.

Main title:Maropitants effekt och användningsområden hos katt
Authors:Magnusson, Josefin and Svensson, Ida
Supervisor:Olsén, Lena
Examiner:Svonni, Elin
Series:Examensarbete inom djursjukskötare kandidatprogram
Volume/Sequential designation:2018:14
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK003 Veterinary Nursing - Bachelor's programme 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:antiemetika, Cerenia, maropitant, katt, illamående, kräkning, premedicinering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10137
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10137
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:17 Jan 2019 08:29
Metadata Last Modified:04 Jun 2020 13:56

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics