Home About Browse Search
Svenska


Kulle, Joanna and Nylander, Cornelia, 2018. Översättning och pilotstudie av CMPS-F : utvärdering av akut postoperativ smärta hos katter som genomgår ovariehysterektomi. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Att utvärdera smärta hos katt kan vara en stor utmaning, men med hjälp av ett validerat smärtutvärderingsinstrument kan det underlättas. Inom djursjukvården är det av betydelse att djuren är adekvat smärtlindrade för att inte utsättas för onödigt lidande. För att upprätthålla adekvat smärtlindring kan således ett smärtutvärderingsinstrument komma till god användning vid utvärdering av akut smärta. Glasgow Feline Composite Measure Pain Scale (CMPS-F) är ett validerat smärtutvärderingsinstrument på engelska. Syftet med det här kandidatarbetet var att översätta CMPS-F från engelska till svenska och sedan pröva översättningens validitet och kliniska användbarhet genom en pilotstudie på katter som genomgår ovariehysterektomi (OHE). I studien dokumenteras sederingsgrad och poäng utifrån CMPS-F hos katterna både preoperativt samt vid två tillfällen postoperativt. Frågeställningarna i arbetet berör huruvida den svenska översättningen motsvarar den engelska originalversionen samt om katter som genomgår OHE uppvisar mer smärta postoperativt gentemot preoperativt. Det diskuteras även vid vilken tidpunkt det är mest lämpligt att utvärdera katterna med avseende på kvarstående sederingseffekt.
Processen för översättningen av CMPS-F utfördes i ett flertal steg. I den slutgiltiga versionen kunde både ord- samt meningsskillnader ses, dock var majoriteten synonymer till varandra och ansågs därav inte vara av betydelse för instrumentets användbarhet eller ge upphov till feltolkningar. Femton katter medverkade i pilotstudien där samtliga genomgick OHE på antingen Hässleholms Djursjukhus, Sollentuna Djurklinik eller Vallentuna Djurklinik. Efter exkludering på grund av bland annat en för hög sederingsgrad återstod nio katter som smärtutvärderades utefter den svenska översättningen av CMPS-F. Katterna kunde genom smärtutvärderingsinstrumentet få en total poäng mellan 0 och 20, där 20 indikerade högst grad av smärta. En poäng på 5 eller högre indikerade att analgetika bör administreras. Ingen signifikant skillnad kunde ses varken mellan den preoperativa utvärderingen i jämförelse med den postoperativa utvärderingen som genomfördes 1 timme efter administrering av atipamezol respektive den postoperativa utvärderingen som genomfördes efter 2 timmar.
Författarna till detta arbete anser att det krävs en mer omfattande studie som inkluderar ett större urval för att kunna validera smärtutvärderingsinstrumentet. Vidare kunde några störande faktorer konstateras, såsom katternas sinnesstämning, rädsla, stress samt sederingsgrad, vilka påverkade resultatet utifrån de poäng katterna blev tilldelade. Med detta i åtanke kan den översatta versionen behöva revideras så att större hänsyn tas till de smärtrelaterade beteenden vilka inte påverkas av bakomliggande faktorer. Under både den första samt de andra postoperativa utvärderingarna visade ett flertal katter tecken på sedering. Det anses därför lämpligt att i framtida studier utföra smärtutvärderingarna tidigast två timmar efter administrering av atipamezol för att undvika påverkan av sedering.

,

Evaluating pain in cats can be challenging, however, it might be facilitated with the help of a clinically validated pain instrument. In veterinary care it is of great importance that patients receive adequate pain relief and are therefore not exposed to unnecessary suffering. Considering this a pain instrument has the potential to be a useful clinical tool. The Glasgow Feline Composite Measure Pain Scale (CMPS-F) is a validated pain instrument described in English. The aim of this bachelor thesis was to translate CMPS-F from English to Swedish and then test the translations validity and clinical application in a pilot study of cats that undergoes ovariohysterectomy (OHE). The level of sedation and the CMPS-F score were documented once pre-operatively and twice post-operatively during the study. The objectives of this thesis were to assess whether the Swedish translation corresponds with the English original version, and if cats that undergoes OHE exhibited more pain pre-operatively compared to post-operatively. It is also discussed at which time it is most appropriate to evaluate pain in cats regarding the postoperative effect of sedative-medications.
The process of translation was performed in several steps. The final version showed some differences in word selections and sentence structure, although they were not considered to interfere with the instruments utilization, or cause misinterpretations. Fifteen cats were included in the study whom all underwent OHE at either Hässleholms Djursjukhus, Sollentuna Djurklinik or Vallentuna Djurklinik. At the end 9 cats remained as a result of exclusion for instance due to a high level of sedation. Through the CMPS-F the cats could receive a pain score between 0 and 20, were 20 indicated the greatest amount of pain. A pain score of 5 or higher indicated that analgesia should be administered. No significant difference was shown between the preoperative evaluations in comparison with the postoperative evaluations which were performed 1 hour after the administration of atipamezole, nor between the preoperative evaluations in comparison with the second postoperative evaluations which were performed after 2 hours.
The authors of this thesis consider that more extensive studies consisting of a larger cohort of cats are needed for the Swedish translation of the CMPS-F to be fully validated. The pain instrument was also found to be influenced by confounding variables, such as fear, stress and sedation and the cats’ tempers, which affected the results due to the scoring. The CMPS-F might require modification so that more attention is paid to those pain related behaviours which are not affected by confounding factors. During both the first and the second postoperative evaluations several cats were under the influence of sedation. Therefor it seems most appropriate, in future studies, to perform the pain evaluations at earliest 2 hours after administration of atipamezole to avoid the effect of sedation.

Main title:Översättning och pilotstudie av CMPS-F
Subtitle:utvärdering av akut postoperativ smärta hos katter som genomgår ovariehysterektomi
Authors:Kulle, Joanna and Nylander, Cornelia
Supervisor:Nyman, Görel and Wiklund, Maja
Examiner:Pedersen, Anja
Series:Examensarbete inom djursjukskötare kandidatprogram
Volume/Sequential designation:2018:12
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK003 Veterinary Nursing - Bachelor's programme 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences
Keywords:katt, smärta, instrument, utvärdering, poäng
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10143
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10143
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:17 Jan 2019 10:36
Metadata Last Modified:04 Jun 2020 13:56

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics