Home About Browse Search
Svenska


Jacobsson, Josefine and Klint, Cecilia, 2018. Utfodring av hundar med akut gastroenterit på svenska djursjukhus och kliniker : en enkätstudie. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
599kB

Abstract

Gastroenterit är en magtarminflammation som till viss del behandlas med hjälp av foder. Studier har visat att fodret spelar stor roll i behandlingen vilket gör att ett foder av bra kvalitet och sammansättning är betydelsefullt. Vilka egenskaper ett foder bör ha och hur utfodring bäst ska göras är vik-tigt för djursjukskötare och annan kliniskt verksam personal att känna till för att möjliggöra bästa återhämtning och tillfrisknande hos hunden.
Syftet med detta arbete är att undersöka vilket eller vilka foder som an-vänds på svenska djursjukhus och kliniker samt vilka egenskaper ett foder bör ha vid behandling av gastroenterit hos hund. Undersökningen gjordes dels genom en enkätstudie och dels genom en kompletterande litteratur-studie. Enkäten skickades ut till 37 stycken svenska djursjukhus och kliniker med stationärvårdsavdelning och totalt kunde 29 enkätsvar användas för analys.
De två mest frekvent använda fodren är Royal Canin Gastro Intestinal och Hill’s i/d. Smakligheten framgår av enkäten vara den främsta anledningen till att ett foder väljs, men även bra erfarenhet av fodrets effekt är en viktig faktor. Royal Canin Gastro Intestinal och Hill’s i/d har en liknande samman-sättning, men innehållet skiljer sig åt gällande ingredienser och mängden av vissa näringsämnen. Royal Canin Gastro Intestinal uppges av enkäten vara smakligare än Hill’s i/d vilket kan bero på ett högre protein- och fettinnehåll, medan Hill’s i/d i större utsträckning väljs utifrån bra erfarenheter av fodrets effekt.
Huruvida hundar med gastroenterit ska svältas till en början eller inte är omdiskuterat, men detta börjar frångås då minskad tillgång på näringsäm-nen i tarmen är negativt för tarmslemhinnan och påverkar hundens ho-meostas. Den viktigaste egenskapen hos ett foder utformat för hundar med gastroenterit är hög smältbarhet, detta för att kompensera tarmarnas nedsatta förmåga att utföra digestion och absorption av näringsämnen. Smältbarheten är därför också den främsta egenskapen ingredienser väljs utifrån där animaliska proteinkällor och vitt ris är exempel på lämpliga komponen-ter. Även ett lågt till måttligt fettinnehåll är att föredra samt tillsats av fibrer med måttlig fermenterbarhet då fibrer har en viktig del i att behandla och förhindra diarré vilket är ett vanligt problem vid gastroenterit.

,

Gastroenteritis is an inflammation in the gastrointestinal tract which is treat-ed in part using the diet. Studies have shown that the diet is an important part in the treatment, therefore it is important to choose a diet with suitable composition and nutritional properties. To enable the best possible recovery for the dog, the properties of the diet and how to best feed the dog is vital knowledge for veterinary nurses and all staff working clinically.
The aim of this study is to review which diet is most commonly used at Swedish animal hospitals and clinics and what characteristics a diet for treatment of gastroenteritis in dogs should have. This was done through both a survey and a supplementary literature study. The survey was sent to 37 Swedish animal hospitals and clinics, with a care unit, out of which 29 survey responses were used for the analysis.
The two most frequently used diets are Royal Canin Gastro Intestinal and Hill’s i/d. The palatability is shown to be the main reason for choosing a diet, however good experiences of the diets impact were also of importance. Royal Canin Gastro Intestinal and Hill’s i/d have a similar composition, but content differs regarding ingredients and levels of some nutrients. Royal Canin Gastro Intestinal was reported to be more palatable than Hill’s i/d, which could be due to the higher content of protein and fat, whilst Hill’s i/d to greater extent was chosen because of good clinical experience.
Whether food should be withheld from dogs with gastroenteritis in the early stages of disease is disputed, however the trend is to not withhold food since reduced access to nutrients in the intestine is negative for the intestinal mucosa and affects the dog’s homeostasis. The most important characteristic in a diet formulated for dogs with gastroenteritis is high digestibility, this to compensate reduced ability in the intestine to digest and absorb nutrients. The digestibility is also the main reason to choose ingredients where animal protein sources and white rice are examples of suitable components. Furthermore, a low to moderate content of fat is favorable as well as a supplement with fiber of moderate fermentability which is useful to treat and prevent the common problem of diarrhea when dealing with gastroenteritis.

Main title:Utfodring av hundar med akut gastroenterit på svenska djursjukhus och kliniker
Subtitle:en enkätstudie
Authors:Jacobsson, Josefine and Klint, Cecilia
Supervisor:Gille, Sanna
Examiner:Johansson, Todd
Series:Examensarbete inom djursjukskötare kandidatprogram
Volume/Sequential designation:2018:11
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK003 Veterinary Nursing - Bachelor's programme 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:gastroenterit, diarré, hund, foder, gastrointestinala problem, djuromvårdnad
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10142
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10142
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal feeding
Veterinary science and hygiene - General aspects
Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:17 Jan 2019 10:32
Metadata Last Modified:04 Jun 2020 13:56

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics