Home About Browse Search
Svenska


Dahl, Johanna, 2018. Bevarande av orangutangen : en studie av de största hoten mot arternas överlevnad. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

[img]
Preview
PDF
430kB

Abstract

Orangutanger är endemiskt förekommande på öarna Borneo och Sumatra i Malaysia och Indonesien. Det finns tre arter: Sumatraorangutangen (Pongo abelii), Borneoorangutangen (Pongo pygmaeus) och den nyupptäckta Tapanuliorangutangen (Pongo tapanuliensis). Alla tre arter är utrotningshotade till följd av tjuvjakt och att deras livsmiljö försvinner. Orangutanger är starkt beroende av regnskogen, både som livsmiljö och föda. De är de största trädlevande djuren, och spenderar mer än 90 % av sin tid i träden. När regnskog skövlas och omvandlas till storskaliga lantbruk förlorar orangutangerna sitt naturliga habitat. Det gör att de får svårt att införskaffa föda, begränsas i sin rörlighet och blir mer utsatta för tjuvjakt. Orangutangernas låga reproduktionshastighet i kombination med förlusten av regnskog försvårar bevarandeinsatser.

Omfattande avskogning resulterar i en stark nedgång av antalet orangutanger. För närvarande är Malaysia och Indonesien stora problemområden vad gäller avskogning, tropiska torvmarksbränder och storskalig plantageutveckling. Den antropogena påverkan på skogen i Indonesien och Malaysia leder dessutom till att skogsbränder ökar i frekvens och omfattning. Skogsbränderna resulterar i att ännu mer av orangutangernas livsmiljö går förlorad, men även i massiva koldioxidutsläpp och spridning av hälsofarligt rökdis. Hastigheten och omfattningen på skogsomvandlingen är som värst i ländernas biodiversitetsrika torvmarker, vilka fungerar alltmer som livsmiljöer åt orangutang, sumatratiger och sumatranoshörning. Avskogningen i dessa områden beror främst på en hög efterfrågan på palmolja, men också på timmer till pappersproduktion. Palmolja är världens mest eftertraktade vegetabiliska olja. Den ger ett högre utbyte än alla andra vegetabiliska oljor och användningsområdena är många. Produktionen av palmolja ger arbetstillfällen, lön och sysselsättning, samtidigt som den leder till miljöpåverkan och en försämrad folkhälsa. Malaysia och Indonesien står i nuläget för 86 % av den globala palmoljeproduktionen och efterfrågan på palmolja uppskattas att tredubblas till år 2050.

Ett annat betydande hot mot orangutanger är tjuvjakt. Även om förlusten av orangutangernas habitat skulle kunna förhindras är tjuvjakten i sig ett tillräckligt stort hot för att kunna leda till arternas utrotning. Orangutanger dödas främst för sitt kött, men också till följd av konflikt med människor. I de konfliktrelaterade fallen beror tjuvjakten ofta på självförsvar eller rädsla. Tjuvjakten går även att koppla till avskogning och lantbruk, då orangutanger blir mer utsatta när deras livsmiljöer försvinner.

Slutsatsen av denna studie är att planer för bevarande av orangutanger bör fokusera på flera områden. På grund av det stora behovet är en bojkott av palmolja orealistisk. Markanvändning kopplad till palmoljeproduktionen måste dock göras mer hållbar om orangutanger ska kunna bevaras. All markanvändning bör planeras så att negativ påverkan på orangutanger och andra utrotningshotade arter kan minimeras eller undvikas. Områden som fungerar som livsmiljö åt orangutanger bör skyddas långsiktigt. Utöver detta bör lagar kring tjuvjakt och handel med vilda djur stärkas, och framför allt bör brottsbekämpningen följas upp så att tjuvjägare faktiskt blir åtalade och straffade. Bevarandeprojekt bör även prioritera att sprida kunskap om orangutanger och deras betydelse för världen vi lever i.

,

Orangutans are endemic on the islands of Borneo and Sumatra in Malaysia and Indonesia. There are three species of orangutans: the Sumatran orangutan (Pongo abelii), the Bornean orangutan (Pongo pygmaeus) and the recently discovered Tapanuli orangutan (Pongo tapanuliensis). All three species are endangered as a result of habitat loss and poaching. Orangutans are highly dependent on the rainforest. They are the largest arboreal animals, spending more than 90 % of their time in the trees. When rainforests are deforested and transformed into large-scale farming the orangutans lose their natural habitat. They have difficulties finding food, their movement becomes restricted and they become more vulnerable to poaching. The slow reproduction rate of the orangutans in combination with the huge losses of rainforests complicates conservation efforts.

Extensive industrial deforestation results in a sharp decline in the number of orangutans. Currently, Malaysia and Indonesia are hotspot areas for deforestation, tropical peat fires and large-scale plantation development. The anthropogenic impact on forests in Indonesia and Malaysia leads to the increase of forest fires. Forest fires result in the loss of even more of orangutan habitat, but also in massive carbon dioxide emissions and the spread of health hazardous smoke. The biodiversity-rich peat swamp forests in these countries are affected the most. The deforestation of these areas is mainly due to a high demand for palm oil, but also for timber to produce paper. Palm oil is the most sought-after vegetable oil in the world, with a higher yield than oil from both rapeseed, sunflower seed and soybean. The applications are many. Palm oil production provides income and employment, but also leads to environmental impact and impaired public health. Malaysia and Indonesia currently account for 86 % of the global palm oil production, and demand for palm oil is believed to triple by the year of 2050.

Another significant threat to the orangutans is poaching. This threat alone could lead to the extinction of these species, even if the deforestation could be reduced. Orangutans are killed mainly for their meat but also because of human-wildlife conflict. In the conflict-related cases, the hunting is often due to self-defense or fear. Poaching can also be linked to deforestation and agriculture, as orangutans become more vulnerable when their habitats are lost.

The conclusion of this study is that conservation plans for orangutans should focus on several aspects. Because of the great need and the many applications, a boycott of palm oil is an unrealistic solution. However, if the orangutans should have a chance to survive, the land use planning connected to palm oil production must be made more sustainable. Forest conversion and land use should be planned so that any negative effects on orangutans and other endangered species can be minimized or avoided. Areas serving as habitats for orangutans should be long term protected. In addition, laws concerning poaching and wildlife trade should be strengthened. Above all, law enforcement should lead to consequences for poachers, such as prosecution and punishment. Conservation projects should also prioritize disseminating knowledge about orangutans and their importance to the world we live in.

Main title:Bevarande av orangutangen
Subtitle:en studie av de största hoten mot arternas överlevnad
Authors:Dahl, Johanna
Supervisor:Jung, Jens
Examiner:Löfgren, Maria
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (f.o.m. 2016)
Volume/Sequential designation:2018:19
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health
Keywords:orangutang, bevarande, regnskogsskövling, palmolja, tjuvjakt
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10127
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10127
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Nature conservation and land resources
Language:Swedish
Deposited On:16 Jan 2019 11:37
Metadata Last Modified:25 Feb 2019 13:06

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics