Home About Browse Search
Svenska


Erkkilä, Marika, 2018. Ekvint herpesvirus hos zebra (Hippogritis) : ett slumrande problem. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

[img]
Preview
PDF
269kB

Abstract

Ekvint herpesvirus är ett virus som återfinns hos familjen Equidae. Det finns nio olika virustyper beskrivet och de ger upphov till symtom av olika allvarlighetsgrad. Tre av dessa anses vara av värre än resten; Ekvint herpevirus typ 1, 4 och 9. Zebra är ett de djur som kan drabbas, vilket innebär en risk för arterna inom släktet då infektion ibland har dödlig utkomst. Grevyzebra, stäppebra och bergszebra är i olika grad hotade av utrotning och hålls bland annat på djurparker som en del av bevarandeprojekt. De olika arterna har olika utbredningsområden i de vilda, men hålls ofta i hägn med andra djur på djurpark. Det har visat sig att herpesviruset kan smitta andra djurslag, även inom helt andra familjer och att dessa djur ofta har utvecklat allvarliga neurologiska symtom med dödligt utfall. Denna litteraturstudie har undersökt riskerna som ekvint herpesvirus medför populationen av zebror, vilka risker som finns med att hålla zebror tillsammans med andra djurslag i fångenskap samt vilka preventiva arbeten och metoder man kan ta till för att minska dessa risker. Studien har undersökt patogenesen och epidemiologin för ekvint herpesvirus på arter av zebror samt vilken utbredning de olika arterna har. De fakta som har hittats tyder på att ekvint herpesvirus är endemiskt förekommande och infektion kan ligga dolt latent. Utbrott kan bidra till en negativ trend i tillväxt hos arterna och skulle kunna ha förödande konsekvenser för de bevarandeprojekt man bedriver på djurpark. Diskussionen går huruvida man bör hålla zebror separerade från andra djur samt hur djurparker och skötare bör tänka kring hanteringen av dessa för att minska smittspridning. Studien nämner vilka andra djur som har bekräftats smittade av herpesvirus, vilka symtom dessa har uppvisat och det diskuteras vilka epizootiska risker som förekommer. Ämnesområdet är relativt outforskat och det krävs mer forskning för att kunna avgöra vilka risker det kan finnas med herpesvirusinfektion på zebra och vilken betydelse det har för andra djur på djurpark. Fram till dess bör man ha tydliga planer för hanteringen av zebror.

,

Equine herpesvirus is a virus that can be found in the family Equidae. There are nine types of herpesvirus described in the literature and they cause symptoms of variating degree. Three of these are considered more severe than the rest; Equine herpesvirus type 1, 4 and 9. Zebra is one kind of animal that can be infected, which is a danger its genus since infection sometimes can have a deadly outcome. Grevy’s Zebras, Plains Zebras and Mountain Zebras are to different degrees threatened to be extinct and are often kept in enclosures like zoos as part of conservation projects. The different species have different geographic range in the wild but are often kept in enclosures together with different kinds of animals in zoos. Studies have shown that herpesvirus can be transmitted and cause infection in animals from totally different families and that these species develop severe neurologic disease often with a deadly ending. This literature study has been researching the risks of equine herpesvirus considering the populations of zebras, the risks of keeping zebras in enclosures together with other kinds of animals and which kinds of methods and work that can be used to prevent these risks. The study has gone through the pathogenesis and epidemiology of equine herpesvirus in zebra species and the geographical range of the different species. The information found points toward the fact that the infection is endemic and that it can lay hidden in latency. Outbreaks could cause a negative slope in the population growth and could have devastating consequences on ongoing conservation projects. The discussion goes whether zebras should be kept separately and how zoos and keepers should think when dealing with zebras to prevent spread of infection. The study mentions different kinds of species that have been confirmed with herpes infection, what symptoms they have showed and the epizootic risks that may occur. The field of study is rather unexplored, and there are need of more research before we can assure of what risks there might be considering herpesvirus infections on zebras and what the consequences might be for other animals in the zoo.

Main title:Ekvint herpesvirus hos zebra (Hippogritis)
Subtitle:ett slumrande problem
Authors:Erkkilä, Marika
Supervisor:Yngvesson, Jenny
Examiner:Löfgren, Maria
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (f.o.m. 2016)
Volume/Sequential designation:2018:24
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health
Keywords:zebra, ekvint herpesvirus, djurpark, enzootisk, EHV-1
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10126
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10126
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Nature conservation and land resources
Language:Swedish
Deposited On:16 Jan 2019 11:18
Metadata Last Modified:25 Feb 2019 13:06

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics