Home About Browse Search
Svenska


Valfridsson, Alexandra, 2018. Tjuvjakt och bevarande av giraffer. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

[img]
Preview
PDF
506kB

Abstract

Giraffen är väldens högsta landlevande däggdjur och förekommer i vilt tillstånd på Afrikas savanner söder om Sahara. De lever solitärt eller i ostabila, små hjordar och konkurrerar inte med andra arter om födan vilken huvudsakligen består av blad från träd och buskar av arten Acacia. Spp.

I nuläget är girafferna uppdelade i en art med nio underarter, vilka skiljer sig åt med pälsmönster, hornens placering och pälsfärg. Nya studier grundade på genetiska tester föreslår istället en indelning av fyra arter med fem underarter, där fyra av de nuvarande underarterna blivit i hopslagna till två. Oavsett indelning är ett bra bevarandearbete nödvändigt om alla underarter ska fortsätta att existera.

Giraffpopulationen har på 30 år sjunkit med närmare 40 % och arten kategoriserades därför som ”sårbar” på IUCNs rödlista år 2016 från det tidigare ”livskraftig”. Rovdjur anses inte ha någon påtaglig påverkan på populationen utan orsaken till minskningen beror istället på mänskliga faktorer. Tjuvjakt och habitatförlust till följd av utbredning anses vara de primära anledningarna. Giraffen jagas främst då den genererar mycket kött, för sin tjocka hud som lämpar sig bra för tillverkning av flertalet produkter som väskor och kläder, men även av medicinska skäl då det förekommer teorier om att förtäring av hjärna och benmärg kan bota HIV/AIDS. I takt med att den mänskliga populationen växer blir habitatförlusten för girafferna mer påtaglig. Dels genom behovet av mer åkermark, betande boskap men även skövling av träd för tillverkning av kol att elda med. Detta har en negativ påverkan på giraffpopulationen då deras födotillgång minskar.

Tjuvjägare är ofta fattiga människor som jagar för att livnära sig och det är dessutom ovanligt att tjuvjägare blir gripna. För att motverka tjuvjakten behöver därför problemet angripas från olika håll. Dels genom att involvera lokalbefolkningen som förslagsvis kan få del i inkomsten från turismen, att utbilda dem för att öka värdet för djurlivet men också lägga vikt på att lagar följs på rätt sätt både av befolkningen och myndigheter.

För att skydda girafferna mot utrotning krävs också ett bevarandearbete för att minska tjuvjakten och påverkan på habitatet. I Kenya har antalet parkvakter i Maasai Mara reservatet utökats för att möjliggöra patrullering dygnet runt. Räkna antalet individer och utbilda lokalbefolkningen är andra viktiga bevarandeåtgärder.

,

The giraffe is the tallest land-living mammal on earth, located in the wild on savannas in sub-Saharan Africa. They live in solitary or unstable, small groups and do not compete with other animals about food, which mainly consists of leaves from trees and bushes of Acacia. Spp.
The giraffe is currently divided into one species with nine subspecies. They different from each other with pelage pattern, positioning of the ossicones and coat color. New studies based on genetic testing propose another taxonomy with four species and five subspecies, where four of the current subspecies been put together to two subspecies. A good conservation program is necessary regardless of ether way to divide into subspecies, if neither of them will cease to exist.

The whole population of the giraffe has been declining with almost 40 % for the last 30 years and is the reason for IUCN red list to change the species status from “least concern” to “vulnerable” the year of 2016. Carnivores are not considered to have that big of a negative effect on the population, instead the decline is considered to be an effect of human factors. Poaching and loss of habitat due to human propagation is thought to be one of the main reasons. The giraffe is mainly hunted for it´s meat and it’s thick skin which is used for making various products like bags and clothes, but also for medical reasons where theories occurs about eating the brain and bone marrow can cure HIV/AIDS. As the human population grows the habitats of the giraffes grow smaller, that because of the need for agriculture land, grazing areas for the livestock but also because the trees are cut down due to the making of firewood. This does have a negative effect on the giraffe population due to the decreasing of feeding assets.

Poachers are often poor people who hunts for food. It is also uncommon that poachers get arrested. It is therefor necessary for the poaching problem to be assessed from different perspectives. One solution could be to involve the locals who can get a part of the tourism income and educate them to increase the value for wildlife. But it´s also important that both the population and authorities is following the law.

To save the giraffes from extinction is it therefor necessary to work with the conservation and put the focus on stopping the poaching and habitat decrease. They have in Maasai Mara reserve in Kenya increased the number of rangers, making it possible to patrol the reserve both day and night. Counting all individual giraffes and educate the locals are other important ways for the conservation.

Main title:Tjuvjakt och bevarande av giraffer
Authors:Valfridsson, Alexandra
Supervisor:Jung, Jens
Examiner:Yngvesson, Jenny
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (f.o.m. 2016)
Volume/Sequential designation:2018:81
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health
Keywords:giraff, tjuvjakt, giraffe camelopardalis, bevarande, nätgiraff, rothschild giraff
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10125
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10125
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal ecology
Nature conservation and land resources
Language:Swedish
Deposited On:16 Jan 2019 11:09
Metadata Last Modified:25 Feb 2019 13:06

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics