Home About Browse Search
Svenska


Kieri, Sofie, 2018. Artificiell insemination och embryotransfer hos hund. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
431kB

Abstract

Denna litteraturstudie syftar till att beskriva artificiell insemination (AI) och embryotransfer (ET) för hund. Den tar upp vad det finns för olika alternativ vid AI och jämför dessa med varandra. För ET är syftet att titta närmare på hur långt forskningen har kommit inom området och ta upp möjligheter och svårigheter med ET hos hund.

AI gör det möjligt att lagra genetiskt material och transportera sperma över hela världen. AI kan utföras med färsk, kyld eller fryst sperma och tiken kan insemineras antingen vaginalt eller intrauterint. För intrauterin AI finns det både kirurgiska och icke-kirurgiska alternativ, där transcervikal insemination (TCI) är det icke-kirurgiska alternativet. I Sverige är enbart TCI tillåtet enligt djurskyddslagen. För import och export av sperma använder man sig vanligen av kyld eller fryst sperma. Fryst sperma har en sämre livslängd och motilitet än färsk sperma, men gör det möjligt att lagra genetiskt material. Vaginal AI har visats ge lägre dräktighetsprocent och kullstorlek än intrauterin AI. Resultaten från de olika studierna varierar och det finns flera faktorer förutom inseminationsmetod och typ av sperma som påverkar dräktighetsresultatet. Det är viktigt att inseminationen sker på rätt dag i östrus och mer än en insemination har visats ge bättre dräktighetsprocent och kullstorlek. Även kvaliteten på sperman och mängden sperma som insemineras samt tikens storlek och ålder har visats sig påverka dräktighetsresultatet.

Även ET skulle kunna göra det möjligt att lagra genetiskt material och transportera embryon över hela världen. Hos hund har dock ET enbart utförts på forskningsnivå. ET skulle kunna vara användbart för tjänstehundar eller assistanshundar som kastreras innan de tas i tjänst eller inte har möjlighet att användas till avel på grund av sitt arbete. Aveln för att ta fram dessa hundar sker därför inte på de funktionellt främsta individerna. Många faktorer hos tiken försvårar dock ET. Att kemiskt inducera superovulation och brunst hos tiken har visats sig vara svårt. Under östrus sker en hyperplasi av endometriet vilket försvårar insamlingen av embryon och hittills har detta endast gått att göra via kirurgi, där ovariohysterektomi har gett högst insamlingsgrad. Insättning av embryon har visats gå att göra via en helt icke-kirurgisk metod. Kryopreservation av hundens embryon är svårt och enbart två studier har lyckats med ET med frysta och upptinade embryon, dock med dåliga resultat.

Det finns flera användningsområden för AI och ET hos hund. För AI är TCI det bästa alternativet att använda sig av med tanke på dräktighetsresultat och etiska perspektiv. Även vaginal AI kan vara ett alternativ vid användning av färsk sperma. För ET finns det många möjligheter där framförallt aveln på tjänstehundar och assistanshundar skulle kunna gynnas av detta. Även import och export av nytt genetiskt material skulle gynnas ur ett smittskyddsperspektiv. Det finns dock många svårigheter med ET hos hund som måste överkommas innan det kan bli aktuellt för att användas kommersiellt, så mer forskning behöver göras.

,

The aim of this literature study is to describe artificial insemination (AI) and embryo transfer (ET) in dogs. The study will present the different options of artificial insemination and compare them to each other. The aim for ET is to see how far the research have come in the area and look at possibilities and difficulties with ET in dogs.

AI makes it possible to store genetic material and transport semen all over the world. It is possible to use fresh, chilled or frozen semen for AI. The bitch can be inseminated by vaginal or intrauterine deposition of semen. For intrauterine AI there are both nonsurgical and surgical options, where transcervical insemination (TCI) is the nonsurgical option. In Sweden, only TCI is allowed due to the animal protection legislation. Chilled or frozen semen are usually used for import or export of semen. Frozen semen has shorter lifespan and motility than fresh semen, but it allows storage of genetic material. Vaginal AI has been shown to result in lower pregnancy rate and litter size than intrauterine AI. The results differ between the studies and many factors besides insemination method and type of semen affect the pregnancy rate. It is important to inseminate on the optimal day of estrus and more than one insemination has been shown to give a higher pregnancy rate and litter size. The pregnancy rate has also been shown to be affected by the quality of the semen and the amount of semen inseminated as well as the size and age of the bitch.

ET would make it possible to store genetic material and transport embryos all over the world. In the dog ET has only been done experimentally. ET could be useful for working dogs and guide dogs which are spayed before training starts or does not have the possibility to be used for breeding due to their work. For these types of dogs, the most successful individuals are not used for breeding. Many factors of the bitch make ET difficult. It is difficult to chemically induce superovulation and estrus in the bitch. During estrus there is a hyperplasia of the endometrium which makes it difficult to collect embryos and it has only been done by surgical methods. Ovariohysterectomy has been shown to result in the highest collection rate. The transfer of embryos has been shown to be possible to do with a nonsurgical method. Cryopreservation of canine embryos are difficult. Only two studies have succeeded in ET with frozen and thawed embryos, however the success rate is poor.

There are many useful areas for AI and ET in dogs. For AI the best option is TCI due to pregnancy rate and ethical perspectives. Vaginal AI can be an option with use of fresh semen. For ET there are many possibilities, for example to improve breeding of working dogs and guide dogs. For disease control, import and export of new genetic material could be beneficial. There are however many difficulties to overcome before ET for dogs can be a commercial option, more research is therefore needed.

Main title:Artificiell insemination och embryotransfer hos hund
Authors:Kieri, Sofie
Supervisor:Persson, Elisabeth
Examiner:Löfgren, Maria
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (f.o.m. 2016)
Volume/Sequential designation:2018:49
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:assisterad reproduktionsteknologi, artificiell insemination, embryotransfer, hund
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10124
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10124
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal physiology - Reproduction
Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:16 Jan 2019 11:02
Metadata Last Modified:25 Feb 2019 13:06

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics