Home About Browse Search
Svenska


Granlund, Therése, 2018. Bevarande av sengångare (Bradypus variegatus, Choloepus hoffmanni, Bradypus pygmaeus). First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

[img]
Preview
PDF
499kB

Abstract

Sengångare är fascinerande djur som vi fortfarande inte vet särskilt mycket om. Deras popularitet i media har ökat markant de senaste åren, och många förundras över deras annorlunda beteenden och levnadssätt. Intresset för att ha en sengångare som husdjur ökar, liksom intresset hos turister att få träffa och röra vid en livs levande sengångare. På grund av detta finns det en stor marknad för illegal handel med sengångare i bland annat Colombia, där den illegala djurhandeln har beskrivits som den tredje mest lukrativa illegala verksamheten i landet; efter vapen- och droghandel.

Det största hotet mot de flesta sengångararter är dock minskning av habitat. En av de viktigaste orsakerna till fragmentering av naturliga habitat är utbyggnad av vägar, vilket pågår ständigt i Latinamerika, där sengångarna lever. Städer och jordbruk expanderar hela tiden, vilket sker på bekostnad av naturskogen.

Bradypus pygmaeus är en relativt nyupptäckt art, den är endemisk för ön Escudo de Veraguas utanför Panamas kust, och beskrevs som en egen art för första gången år 2001. Det finns väldigt lite kunskap om arten; särskilt populationsstorleken, dess föda och habitat är idag höljda i dunkel. Man befarar att det kan finnas så lite som ett 70-tal individer kvar på ön, men uppgifterna om populationen är för få och spridda för att ge en bra bild av artens nuvarande status. Arten är klassad som akut hotad på IUCN:s röda lista.

I denna litteraturstudie belyses bevarandestatusen hos de idag levande sengångararterna, med tre arter i fokus; Bradypus variegatus, Choloepus hoffmanni samt Bradypus pygmaeus. Studien ger även en inblick i de bevarandearbeten som pågår idag, och undersöker vilka åtgärder som behövs för att säkra fortlevnaden av dessa arter.

En slutsats av den här litteraturstudien är att betydligt mer kan göras för sengångarna än vad som görs idag. På grund av bristen på tillräcklig forskning på arternas populationsstorlek och distribution finns det risk för att populationer är på väg att dö ut, även om flera av arterna är listade som livskraftiga av IUCN. För att gå vidare med bevarandearbetet behövs i nuläget främst ett ökat skydd av ön Escudo de Veraguas för att åtminstone bibehålla populationsstorleken av Bradypus pygmaeus, medan mer forskning får leda vägen mot en hållbar plan för bevarande av arten. Ytterligare forskning behövs även på alla andra arter, och det vore önskvärt att fler organisationer börjar arbeta med ett tvådelat fokus så att både den individuella djurvälfärden och populationernas bevarande prioriteras. Framför allt är det otroligt viktigt att organisationer som arbetar för bevarandet av sengångarna fortsätter göra insatser för att öka kunskapen om dessa djur i samhället.

,

Sloths are fascinating creatures, whom we do not know very much about. Their popularity has increased in the media in the last few years, and many are intrigued by their peculiar behaviours and way of life. The interest in keeping a sloth as a pet is increasing, as well as the appeal for tourists in getting to meet a sloth and being able to touch it and take photographs with it. Because of this fascination with these animals, the illegal pet trade in sloths is booming in countries such as Colombia, where the illegal pet trade has previously been described as the third most lucrative illegal industry in the country; after the weapon and drug trade.

The most important threat to the majority of sloth species is habitat degradation. One of the most important causes for fragmentation of natural habitats is the development of roads, which is constantly present in Latin America, where all sloth species live. There is a constant expansion of cities and agriculture at the expense of the natural forest.

Bradypus pygmaeus is a relatively new species to be discovered. It is endemic to the island of Escudo de Veraguas off the coast of Panama, and it was described as a species for the first time in 2001. There is very little scientific knowledge of the species; particularly their population size, diet and habitat need more research. There could possibly be as few as only 70 individuals left on the island, however the population data is too scarce to provide a representative overview of the species’ status. Bradypus pygmaeus is currently listed as critically endangered by IUCN.

In this literature review the conservation status of all now living sloth species is described, with a focus on three species; Bradypus variegatus, Choloepus hoffmanni and Bradypus pygmaeus. The review also looks at some ongoing conservation efforts, and analyses what more can be done to ensure the survival of these species.

One conclusion from this literature review is that a lot more can be done for the sloths than is being done today. Because of the lack of research into the population sizes and distribution of the different species, there is a risk that populations are disappearing, even though several of the species are listed as least concern by IUCN. To move forward with the conservation efforts, the most essential step right now is to increase the protection of the island of Escudo de Veraguas. That way, the population of Bradypus pygmaeus can at the very least be maintained at the current level, while further research will be able to provide a better plan for future conservation work. More research is needed on all sloth species, and it is likely to be beneficial to the conservation of the species if more organisations adapt a dual perspective, focusing on the welfare of the individual animals as well as that of the populations. Above all, it is of great importance that the organisations who work with sloth conservation keep making efforts to better society’s knowledge of these animals.

Main title:Bevarande av sengångare (Bradypus variegatus, Choloepus hoffmanni, Bradypus pygmaeus)
Authors:Granlund, Therése
Supervisor:Jung, Jens
Examiner:Löfgren, Maria
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (f.o.m. 2016)
Volume/Sequential designation:2018:30
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health
Keywords:sengångare, bradypus, choloepus, bevarande, hot
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10123
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10123
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Nature conservation and land resources
Language:Swedish
Deposited On:16 Jan 2019 10:03
Metadata Last Modified:25 Feb 2019 13:06

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics