Home About Browse Search
Svenska


Lejon Flodin, Emelie, 2018. Antropogena hot mot bergsgorillan (Gorilla beringei beringei) i östra Afrika och bevarandearbetet i området. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
491kB

Abstract

Den kritiskt utrotningshotade bergsgorillan (Gorilla beringei beringei) förekommer endast i två isolerade populationer i fyra nationalparker i Rwanda, Uganda och Demokratiska republiken Kongo. Antalet uppskattas idag vara 880 individer. Då bergsgorillan ökat i antal under de senaste åren tros populationen kunna hållas på en stabil nivå i åtminstone 100 år. Dock medför bergsgorillans långa generationsintervall att små förändringar i miljön snabbt kan minska antalet individer. Flertalet hot anses äventyra deras fortsatta existens: förlust av habitat, sekundär tjuvjakt, oroligheter i regionen, sjukdomar och klimatförändringar. Samtliga hot orsakas direkt eller indirekt av människan.

Den höga populationsdensiteten och fortsatta tillväxthastigheten av människor i områden som angränsar till nationalparkerna har medfört att gorillornas habitat minskat. Avsaknad av buffertzoner mellan människornas odlingsmarker och parkgränserna medför att konflikt mellan människorna och de vilda djuren uppstår. Bergsgorillorna drabbas av sekundär tjuvjakt då människorna lägger ut snaror i skogen för att skydda sina odlingar eller illegalt jagar andra vilda djur. Konflikter och inbördeskrig i de tre länderna där bergsgorillan lever har tidigare medfört en minskning av antalet individer och att deras vistelseområde minskat. Risken för spridning av sjukdomar från människan till gorillan ökar ju mer kontakten ökar. Det är främst respiratoriska sjukdomar som anses utgöra ett allvarligt hot. Förändringar i klimatet för östra Afrika tros medföra längre perioder av torka och längre perioder av nederbörd vilket kan medföra negativa effekter både för gorillorna och för människorna.

Samarbetet mellan de tre länderna: Rwanda, Uganda och Demokratiska republiken Kongo har varit avgörande i bevarandearbetet. Idag är majoriteten av bergsgorillorna habituerade, vanda, vid människans närvaro genom olika forskningsprojekt och utvecklandet av ekoturismen. Övervakning med patrullerande parkvakter i området och tillgången på veterinärvård har bidragit till underartens överlevnad.

Eftersom bergsgorillan inte lyckats bevaras i djurparker är deras framtida existens beroende av bevarandet i det vilda. De 880 exemplar som lever i nationalparkerna idag är de sista som finns kvar på jorden.

,

The critically endangered mountain gorilla (Gorilla beringei beringei) are only to be found in two isolated populations in four national parks in Rwanda, Uganda and the Democratic Republic of Congo. The number is estimated to 880 individuals. As the number of the mountain gorilla has increased during the latest years the population is believed to be stable for at least 100 years. However, the long generation interval of the mountain gorilla can result in a rapid decline in the number of individuals even by small changes in their environment. Several threats are believed to endanger their continued existence: habitat loss, indirect poaching, civil unrest in the region, diseases and climate change. All threats are caused directly or indirectly by humans.

The high population density and continued growth rate of people in adjacent areas to the national parks have lead to a reduction of the gorilla habitat. The absence of buffer zones between the human cultivation lands and the park boarders causes conflict between humans and wildlife. The mountain gorillas are affected from indirect poaching as people place snares in the forest to protect their crop or illegally poach other wildlife species. Conflicts and civil unrest in the three countries where the mountain gorilla lives has resulted in a reduction in the number of individuals and a decrease in their area of habitat. The risk of spreading disease from man to gorilla increases as the contact increases. It is primarily respiratory diseases which are considered to be a serious threat. Changes in the climate of East Africa are believed to lead to longer periods of drought and longer periods of rainfall, which adversely can affect both gorillas and humans.

The united actions between the three countries: Rwanda, Uganda and the Democratic Republic of Congo has been crucial in the conservation work. Today, the majority of the mountain gorillas are habituated to human presence through various research projects and the development of ecotourism. Monitoring by patrolling parkrangers in the area and the veterinary care present has contributed to the survival of the subspecies.

Since it has not been possible to keep the mountain gorilla in zoos, the future of their existence is dependent on the conservation in the wild. The 880 individuals living in the national parks today are the last ones left on earth.

Main title:Antropogena hot mot bergsgorillan (Gorilla beringei beringei) i östra Afrika och bevarandearbetet i området
Authors:Lejon Flodin, Emelie
Supervisor:Jung, Jens
Examiner:Löfgren, Maria
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (f.o.m. 2016)
Volume/Sequential designation:2018:26
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:bergsgorilla, antropogena hot, bevarandearbete
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10121
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10121
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Nature conservation and land resources
Language:Swedish
Deposited On:16 Jan 2019 09:34
Metadata Last Modified:25 Feb 2019 13:06

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics