Home About Browse Search
Svenska


Krogager, Johanna, 2018. Kaningulsotvirus (RHDV) : - förekomst och spridning i Sverige, och preventiva åtgärder. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Kaningulsotvirus, RHDV (rabbit hemorrhagic disease virus) är ett calicivirus av genus lagovirus som orsakar kaningulsot, RHD hos hardjur. Kaningulsot är en allvarlig sjukdom. Den är extremt smittsam, har ett snabbt sjukdomsförlopp och är vanligen dödlig, där en infekterad individ kan dö redan två till tre dagar efter infektion. Viruset kan spridas via direktkontakt eller indirekt via infekterat material. Det kan även spridas indirekt med insekter, fåglar och vilda däggdjur. Sjukdomsbilden kan variera. En del kaniner dör plötsligt utan föregående symptom, medan andra utvecklar feber, andningssvårigheter och neurologiska symptom. Primär diagnos kan ställas utifrån anamnes och kliniska symptom. Diagnosen kan sedan bekräftas med fynd postmortem.
Det finns två varianter av viruset, RHDV1 och en nyligen uppkommen variant kallad RHDV2. RHDV1 upptäcktes år 1984 och har sedan dess spridits världen över. Upptäckten av RHDV2 gjordes år 2010 varpå det har haft en snabb spridning i Europa. Idag betraktas viruset som endemiskt i flera länder, däribland Sverige.
Denna litteraturstudie syftar till att översiktligt beskriva RHDV1 och RHDV2, granska förekomsten och spridningen av virusvarianterna i Sverige och att sammanställa preventiva åtgärder för att förhindra sjukdom och smittspridning.
Spridningsbilden i Sverige är inte helt utredd. Dokumenterade fall visar på att kaningulsot förekommer i landets södra delar upp till Gävleborgs län. Den nya virusvarianten RHDV2 har påvisats i Skåne, Blekinge, Halland, Kronoberg, Kalmar, Gotland, Västra Götaland, Stockholm, Uppsala och Gävleborgs län. RHDV2 tros ha en pågående spridning i landet och fynd tyder på att denna nyare virusvariant i allt större utsträckning ersätter den tidigare varianten RHDV1. Flera faktorer bidrar till osäkerheter kring spridningsbilden av RHDV2 vilket innebär att virusvarianten kan vara mer spridd i landet än vad som idag finns kännedom om.
Den främsta preventiva åtgärden utgörs av vaccinering av domesticerade kaniner. Tillgängliga vaccintyper som används i Sverige mot kaningulsot är Nobivac Myxo-RHD, Filavac, Eravac och Cunivak RHD. Eftersom det saknas en heltäckande spridningsbild av kaningulsot i Sverige rekommenderas vanligen djurägare att vaccinera sina kaniner mot både RHDV1 och RHDV2.
En utökad övervakning av vildkaninpopulationen tillsammans med mer omfattande epidemiologiska och molekylära undersökningar skulle kunna bidra till en aktuell spridningskarta över RHDV1 respektive RHDV2 i Sverige vilket skulle ha fördelar i flera avseenden, däribland mer korrekta veterinära råd och vaccinationsrekommendationer till kaninägare.

,

Rabbit hemorrhagic disease virus, RHDV is a member of the family Caliciviridae, genus Lagovirus that causes rabbit hemorrhagic disease, RHD in lagomorphs. Rabbit hemorrhagic disease is characterized by being highly contagious and often lethal. The course of disease is rapid and death usually occurs between two to three days post infection. Transmission of RHDV may occur through direct contact with an infected animal or indirectly by fomites. Also vector-borne transmission can occur by insects, birds and wild mammals. The disease profile can vary. Some rabbits die without previous symptoms, while others develop fever, respiration difficulties and neurological signs. A presumptive diagnosis can be made on client history and clinical signs. The diagnosis can later be confirmed with postmortem findings.
There are two variants of the virus, RHDV1 and the newly emerged variant so called RHDV2. RHDV1 was discovered in 1984 and has since spread worldwide. The discovery of RHDV2 was made in 2010, after which it has spread rapidly throughout Europe.
This study aims to concisely describe RHDV1 and RHDV2, elucidate the prevalence and emergence of the virus variants in Sweden and to compile preventative methods to prevent disease and spread of infection.
Knowledge of the presence of RHDV1 and RHDV2 in Sweden is incomplete. Documented cases imply presence of RHDV1 in the southern parts of Sweden up to the county of Gävleborg. The newly emerged type of virus RHDV2 has been detected in the county of Skåne, Blekinge, Halland, Kronoberg, Kalmar, Gotland, Västra Götaland, Stockholm, Uppsala and Gävleborg. RHDV2 is believed to have an ongoing spread in the country, and findings suggest that this newer virus variant is replacing RHDV1 as the predominant cause of RHD in Sweden. Several factors contribute to uncertainties about the prevalence of RHDV2, which means that the virus variant may be more widely distributed in the country than is known today.
Preventive measures are mainly based on vaccinations of domesticated rabbits. Available types of vaccines in Sweden are Nobivac Myxo-RHD, Filavac RHD, Eravac and Cunivak RHD. Since lack of knowledge of the presence of RHDV1 and RHDV2 in Sweden vaccination against both types of virus is recommended.
Enhanced monitoring of the wild rabbit population along with more extensive epidemiological and molecular studies could contribute to a current distribution chart of RHDV1 and RHDV2 in Sweden, which would have several benefits, including more accurate veterinary advices and vaccination recommendations to rabbit owners.

Main title:Kaningulsotvirus (RHDV)
Subtitle:- förekomst och spridning i Sverige, och preventiva åtgärder
Authors:Krogager, Johanna
Supervisor:Berg, Mikael
Examiner:Löfgren, Maria
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (f.o.m. 2016)
Volume/Sequential designation:2018:52
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health
Keywords:kaningulsot, kaningulsotvirus, RHDV, RHDV1, RHDV2, vildkanin, europeisk kanin, förekomst, spridning, vaccin
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10099
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10099
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:14 Jan 2019 09:33
Metadata Last Modified:25 Feb 2019 13:06

Repository Staff Only: item control page