Home About Browse Search
Svenska


Johansson, Jennifer, 2018. Hur kan relationen mellan djurskyddsinspektören och djurhållaren förbättras?. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

[img]
Preview
PDF
535kB

Abstract

För att säkerställa att djurskyddet ute på gårdarna i Sverige motsvarar kraven i nationell lagstiftning samt EU-lagstiftning utförs offentliga kontroller. Ansvaret för den offentliga kontrollen åligger landets 21 länsstyrelser. Jordbruksverkets uppgift är att vara med och samordna länsstyrelsernas arbete. Länsstyrelsen anställer djurskyddsinspektörer som besöker länets djurhållare, antingen efter en anmälan om misstänkt undermåligt djurskydd eller med jämna mellanrum baserat på vilken typ av verksamhet som bedrivs. Djurskyddskontroller är grundläggande för att kunna garantera ett gott djurskydd. Djurhållare är i stort överens om att reglering och kontroll av efterlevnad är rätt väg att gå. Ändå råder det ingen tvekan om att djurskyddskontroller är ett känsligt ämne, djurskyddsinspektörerna har en grannlaga uppgift där deras beslut kan få stora konsekvenser för både djur och andra människor. En mycket stor andel av inspektörerna har någon gång blivit hotade i tjänsten och en del har till och med utsatts för våld. Ur djurhållarnas synvinkel upplevs både missnöje och oro gällande inspektionerna.

I det här studentarbetet beskrivs inledningsvis rådande förhållanden för dagens djurskyddskontroller, därefter utreds vilka förändringar som kan göras för att föra samman parterna och starta en dialog. I arbetet lyfts även ett lovande kommunikativt verktyg som kallas ”Motiverande samtal”. Målet med arbetet är att ta fram förslag på hur man kan förbättra arbetsmiljön och arbetsbördan för alla inblandade samt stärka samarbetet för ett bättre djurskydd.

Det framkom att vid införandet av ny lagstiftning måste den vara utformad på ett genomtänkt vis så att det blir så enkelt som möjligt att kontrollera. Viktigt både med tanke på länsstyrelsens arbetsbörda och resurser men även för att likrikta kontrollerna och få ett rättssäkert system. Det finns en utbredd önskan att Jordbruksverket ska vara tydligare i sin vägledning i svåra bedömningar, dessutom efterlyses ett intensifierat arbete för att likrikta kontrollen mellan länen exempelvis genom att erbjuda alla länsstyrelsers personal kontinuerlig fortbildning. I övrigt kan det vara angeläget att se över revisionen av länsstyrelsernas kontrollarbete, i dagsläget genomförs den av Jordbruksverket själva. Det kan vara fördelaktigt med en extern revision som sker mer regelbundet än idag. Forskare hävdar att enskilda inspektörers arbete behöver ses över med jämna intervall för att kunna utvärdera och förbättra kontrollen. Resurser till att diskutera enskilda fall vore fördelaktigt då det kan vara ett effektivt sätt att kalibrera gruppen och säkerställa att arbetet likriktas.

,

In order to ensure that the animal welfare on Swedish farms at very least reaches the national legislation as well as the EU-legislation requirement, official controls are performed. Sweden’s 21 County Administrative Boards (CABs) are responsible for the official control. The National Board of Agriculture is responsible for coordinating the work of the different counties. The CABs hire animal welfare inspectors who pays visits to the animal owners of the county. An animal owner can get a visit based on either a suspicion of a non-compliance of the animal welfare after someone has filed a report, or just as a standard procedure visit that should take place at each farm within a set interval.

In general, animal owners agree that the concept of animal welfare legislation along with an official control system is essential for guaranteeing the welfare of the animals. Nevertheless, the design of this subject remains a delicate and sensitive matter. Therefore, the work of an animal welfare inspector needs to be both meticulous and considerate, as their decisions can have a substantial impact on other people’s lives. A considerable number of animal welfare inspectors have been exposed to threats or even violence while on duty. On the other hand, both discontent and anxiety have been reported among animal owners, in relation to animal welfare inspections.

In this student project, the current situation of animal welfare controls in Sweden is described, along with suggestions of possible changes that can be made to bring the animal owners and the inspectors closer to a dialogue. Also, “Motivational interviewing” is discussed as a communicative tool that could be useful in this matter. The purpose of this essay is to present insights into how to improve the climate and workload for all parties involved in the animal welfare controls.

It has been shown that it is necessary to implement new legislation in a thoughtful way to facilitate future inspections based on the legislation in question. It is crucial both concerning the resources of the County Administrative Board, but also to keep the consequences legally predictable and create a system which is perceived as fair, irrespectively of the identity of the inspectors and counties. There is a widespread request for the National Board of Agriculture to provide more sturdy guidance in the matter of the inspector’s assessments. This can for example, be done by providing further training for the staff of the CABs.

Furthermore, it can be beneficial to look into the audits of the CAB inspections. Such audits are currently performed by the National Board of Agriculture. An external audit, executed more regularly, may be preferred. Scientists claim that inspectors also need individual audits and feed back to evaluate and improve the controls even further.

Main title:Hur kan relationen mellan djurskyddsinspektören och djurhållaren förbättras?
Authors:Johansson, Jennifer
Supervisor:Berg, Charlotte
Examiner:Löfgren, Maria
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (f.o.m. 2016)
Volume/Sequential designation:2018:44
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health
Keywords:djurskydd, attityder, lagstiftning, länsstyrelse
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10095
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10095
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:14 Jan 2019 08:27
Metadata Last Modified:25 Feb 2019 13:06

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics