Home About Browse Search
Svenska


Hugoh, Zandra, 2018. En jämförelse mellan ekologisk och konventionell djurhållning : - gällande djurhälsa, miljöpåverkan och hälsoaspekter. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

[img]
Preview
PDF
315kB

Abstract

Dagens moderna konsument ställer höga krav på livsmedlens hälsoeffekter och miljöpåverkan. Det ekologiska jordbruket fokuserar främst på miljön och djurhälsan, men diskussioner förs om huruvida den ekologiska produktionen är ineffektiv. Ekologiska livsmedel växer mer och mer på marknaden, samtidigt som konsumentens krav ökar. Denna litteraturstudie syftar till att se vilka skillnader som finns gällande djurhälsan hos ekologiskt och konventionellt hållna djur. Därutöver undersöks vilka bidragande miljöaspekter som ses inom de två produktionsformerna samt vilka hälsoaspekter som ses hos konsumenten som konsumerar livsmedel från ekologiskt och konventionellt uppfödda produktionsdjur.
Ekologiska jordbruk ger lägre avkastning jämfört med konventionella. Å andra sidan är de ekologiska produkterna mer lönsamma och miljövänliga. Dessutom visar resultat att ekologiska livsmedel är lika eller mer näringsrika och innehåller mindre, eller nästan inga rester från läkemedel eller bekämpningsmedel jämfört med konventionella. Vilken effekt detta har på konsumenten finns det inte tillräckligt med forskning på. Resultat visar endast att det är vissa skillnader gällande antioxidanter och exempelvis omega-3 i ekologiska och konventionella livsmedel, där de ekologiska produkterna står för de gynnsammaste alternativen. En bidragande roll till olikheterna gällande djurhälsan, miljöpåverkan och hälsoaspekten hos de två produktionsformerna är dock att det är olika regler hur produktionen skall styras. Inom ekologisk produktion ses andra regler gällande inhysning, miljö, tillgång till utevistelse, grovfoder, mängd kraftfoder och behandling med veterinärmedicinska läkemedel jämfört med konventionell. Det är därmed omöjligt att undgå skillnader i de två produktionsformerna, men det varierar mellan länder. De studier som genomförts i Sverige har emellertid visat få skillnader mellan ekologisk och konventionell produktion på grund av Sveriges strikta djurskyddslag och den restriktiva användningen av veterinärmedicinska läkemedel. Sverige värnar om en god djurvälfärd, vilket inte ses som en självklarhet i alla länder.
Sammanfattningsvis visar studier att det är liknande djurhälsoproblem som ses inom de båda produktionsformerna. Det är oundvikligt att de ekologiska djuren har högre parasitförekomst eftersom de vistas utomhus, men det behöver inte medföra sämre djurvälfärd då det beror på vilka aspekter som vägs samman. Totalt sett är miljöbelastningen större i ekologisk produktion räknat per kg produkt, men å andra sidan ses en större biologisk mångfald. Ekologisk produktion visar att skillnaderna gällande näringsinnehåll är mer fördelaktiga för konsumenten, men konsumtionsmönster är avgörande för dess positiva betydelse.

,

The awareness of the modern consumer places high demands on the agriculture concerning animal welfare, environmental impact and human health aspects. Organic farming mainly focuses on the environment and animal health, but the efficiency regarding organic production is a subject for discussion. The market for organic food is growing, while the consumer demands are increasing. This literature review aims to see the existing differences regarding the animal health of organic and conventionally bred animals. In addition, it examines the contributing environmental impacts that are seen in the two forms of production, and the health aspects of the consumer who consume food from organic and conventional agriculture.
Organic farming produces lower yields compared to conventional. On the other hand, organic products are more profitable and environmentally friendly. In addition, results show that organic food is equally or more nutritious and contains less or almost no residues from veterinary medicinal products or pesticides compared to conventional. There is not enough research concerning the effects on the consumer. Results show some differences regarding antioxidants and omega-3 fatty acids in organic and conventional products. The organic alternative is the best option. Due to the different regulations within the two forms of productions, there are differences in animal health, environmental impact and the health aspect. In organic farming, other rules apply to housing, the environment, open air areas, roughage, amount of fodder and treatment with veterinary medicinal products compared to conventional. Therefore, it is impossible to avoid differences in the two forms of agriculture, but it varies between countries. However, the studies conducted in Sweden have shown few differences between organic and conventional farming due to the strict animal welfare law in Sweden and the restrictive use of veterinary medicines. Sweden is committed to good animal welfare, which is not seen as an obvious matter in all countries.
In summary, studies show similar animal health problems in both systems. It is inevitable that organic animals have a higher parasitic presence because they are at a higher risk to be exposed due to their open air access. The animal welfare need not necessarily be adversely affected by the parasites. Overall, the environmental impact is greater in organic agriculture, calculated per kg product, on the other hand, there is a greater biodiversity. Organic farming shows that the differences in nutritional content are more beneficial for the consumer, but consumption patterns are crucial to its positive importance.

Main title:En jämförelse mellan ekologisk och konventionell djurhållning
Subtitle:- gällande djurhälsa, miljöpåverkan och hälsoaspekter
Authors:Hugoh, Zandra
Supervisor:Yngvesson, Jenny
Examiner:Löfgren, Maria
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (f.o.m. 2016)
Volume/Sequential designation:2018:38
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health
Keywords:ekologisk, etikettproduktion, djurvälfärd, etik, miljö, konsument
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10087
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10087
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Language:Swedish
Deposited On:11 Jan 2019 11:52
Metadata Last Modified:25 Feb 2019 13:06

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics