Home About Browse Search
Svenska


Witthuhn, Kajsa, 2018. Vilka ägg ska man köpa – en guide för den medvetne konsumenten : – en guide för den medvetne konsumenten. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

I dagens samhälle ställs vi inför allt fler val i livsmedelsaffären. Ett exempel på detta är valet av ägg, ett livsmedel som ökar i popularitet globalt. I EU finns fyra olika inhysningssystem för värphöns; inredd bur, frigående inomhus, frigående med tillgång till utevistelse och höns inom ekologisk produktion. Frågan är vilket inhysningssystem som är bäst? Den här uppsatsen belyser frågeställningen ur perspektiven välfärd, miljö och konsumentekonomi.
Välfärdsmässigt har höns i inredd bur färre sjukdomar, infektioner och parasitangrepp än höns i andra inhysningssystem. De är även de mest produktiva och har lägst incidens av kumulativ mortalitet. Ekologiska höns placerar sig sämst i de två senast nämnda kategorierna. Höns som ej lever i bur har starkare muskler, bröst- och vingben än höns i inredda burar. Dock återfinns minst fall av allmänna benbrott och bröstbensdeformationer hos höns i inredda burar och flest fall av deformerade bröstben har höns i aviära system, förmodligen på grund av komplexiteten av miljön, risken för fall och eventuellt otillräcklig belysning. Höns i aviära system verkar även ha sämre fothälsa än höns i andra inhysningssystem, bäst förutsättningar för fothälsa har individer i inredda burar. Tillgång till utevistelse ger möjlighet att uttrycka hela spektrumet av beteenden, och beteendestörningar som fjäderhackning är vanligast hos frigående höns inomhus. Dessa höns verkar även vara mest stressade, och höns i inredda burar minst.
Det är i nuläget inte helt klart vilket system som är mest ekologiskt hållbart. Foderomvandlingsfaktor är en viktig komponent; där är höns i inredda burar mest effektiva, och ekologiska höns minst. Ekologisk hållning av höns bidrar till en bättre biodiversitet och mindre användning av bekämpningsmedel, men bidrar mest av systemen till försurning och övergödning. Inget enskilt inhysningssystem har tydligt minst utsläpp av växthusgaser, hittills utförda studier har gett olika resultat. Den enskilt största bidragande faktorn till utsläpp av gaserna är foder, vilket är ett ämne som behöver studeras ytterligare.
Ur perspektivet om konsumentekonomi är ägg från frigående höns inomhus billigast, följt av frigående höns med tillgång till utevistelse och ekologisk produktion. Undersökningen utfördes i Uppsala, februari 2018 i tre livsmedelsaffärer. Inga ägg från höns i inredda burar kunde hittas.
Sammanställt finns inte ett system som är bäst ur alla synvinklar. Konsumenten bör därför ställa sig frågan om vad hen värderar, och kan med hjälp av denna guide förhoppningsvis fatta ett mer välinformerat beslut.

,

As a consumer in modern day society we´re faced with an increasing amount of choices to make when shopping for food. One example of this is eggs, an increasingly popular produce. Laying hens in the European union are either kept in furnished cages, barn or aviary systems with or without access to the outdoors, or in organic production. Which system is the most beneficial? This essay will study the topic using the perspectives of welfare, environment and consumer economics.
Laying hens in furnished cages have the lowest incidence of disease, infection and infestation of parasites. Furthermore, they have a higher feed to eggs conversion rate and the lowest incidence of cumulative mortality, especially in comparison to organic laying hens. Laying hens that do not live in furnished cages tend to have stronger muscles, keel- and wingbones than their in-cage counterparts. However, hens in furnished cages have the lowest incidence of fractures and keel bone deformation, whereas hens in aviaries are the most affected. This can be due to the complexity of the environment, the risk of falling and perhaps a lack of light. In addition, these hens generally have a less satisfying foot health, whereas hens in furnished cages usually have the best. The expression of natural behavior seem to be enabled by the access to open-air. Furthermore, behavioral disorders such as feather pecking is most common in hens kept indoors in aviaries or barns. In addition, these laying hens seem to be the most stressed. Hens kept in furnished cages tend to be the least affected by this.
It is currently unclear which system is the most sustainable. The feed conversion ratio is an important component. Laying hens kept in furnished cages are the most efficient, whereas organic laying hens are the least. Organic production of eggs seem to contribute to biodiversity and lesser use of pesticides. However, studies have shown that organic laying hens are causing more euthropication and acidification than their conventional counterparts. It is unclear which housing systems that results in the most emission of greenhouse gases, since different studies have come to different conclusions. The single most conducing factor for emission of greenhouse gases from egg production is feed, which might be an interesting topic for further research.
Eggs from hens housed in indoor barns or aviaries are the cheapest, followed by free-range hens and organic laying hens. The survey was performed in three assorted grocery stores in February of 2018 in Uppsala, Sweden. Eggs from hens in furnished cages were not available in any of the stores.
In conclusion, there is no single housing system that is the most beneficial from all points of view. The consumer may therefore ask him- or herself what is most important and of most value to him/her. Hopefully, clear values and help from this guide will give the consumer the knowledge and confidence on how to make a well informed decision.

Main title:Vilka ägg ska man köpa – en guide för den medvetne konsumenten
Subtitle:– en guide för den medvetne konsumenten
Authors:Witthuhn, Kajsa
Supervisor:Yngvesson, Jenny
Examiner:Löfgren, Maria
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (f.o.m. 2016)
Volume/Sequential designation:2018:87
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:värphöns, inhysningssystem, ägg, välfärd, miljö, hållbarhet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10081
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10081
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:11 Jan 2019 11:14
Metadata Last Modified:25 Feb 2019 13:06

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics