Home About Browse Search
Svenska


Ådén, Frida, 2018. Diabetes mellitus hos hund : djurvälfärd och riskfaktorer kring sjukdomen. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
609kB

Abstract

Definitionen av diabetes mellitus hos både hund och människa är antingen insulinbrist eller att kroppens vävnader utvecklat en insulinresistens, och kännetecknas av hyperglykemi. Hos hund är det en vanligt förekommande endokrin sjukdom med flertalet bakomliggande orsaker. De klassiska symptomen är polyuri, polydipsi och viktnedgång trots ökad aptit. Vid misstanke om diabetes är det viktigt att påbörja behandling med insulin genast eftersom obehandlad diabetes kan ge allvarliga följder, då den förhöjda glukoskoncentrationen i blodet kan leda till ketoacidos och i värsta fall döden.

Behandling med diabetes sker traditionellt alltid med insulin av passande sort. Insulinet ges genom injektioner två gånger dagligen i samband med måltid med målet att så gott som möjligt likna den endogena produktionen av insulin. För att behandlingen ska vara optimal bör en noggrann generell undersökning av hunden göras initialt, och eventuella parallella sjukdomar kan därmed upptäckas och behandlas. Det kan göra att mindre exogent insulin krävs samt ge en ökad förutsättning för bästa möjliga utformande av en behandlingsregim som minskar risken för att hypo- eller hyperglykemi uppstår.

Detta studentarbete tar upp ett antal faktorer som enligt ett flertal studier ökar risken för insjuknande, exempelvis hög ålder, vissa raser, övervikt och särskilda sjukdomar som t. ex. hyperadrenocorticism och pankreatit. De två första riskfaktorerna, d.v.s. ålder och ras, är svårpåverkade medan exempelvis övervikt är något som djurägaren kan påverka genom välbalanserad diet och motion. Djurägarens roll är generellt mycket viktig, vilket diskuteras i studentarbetet, då denne måste administrera insulinet till hunden två gånger dagligen samt vara uppmärksam på eventuella tecken på komplikationer, exempelvis hypoglykemi. Utöver det måste motionen som hunden får vara konsekvent och inte variera för mycket från dag till dag. Dieten ska vara väl anpassad efter den individuella hunden och på så sätt öka förutsättningen för bättre glykemisk kontroll, det vill säga förhindra att glukoskoncentrationen i blodet fluktuerar för mycket.

Sammantaget finns det ett stort antal studier om de riskfaktorer som är associerade med diabetes men inte lika många kring hur djurvälfärden och självklart även hur djurägaren indirekt påverkas av sjukdomen. Dessa aspekter är av intresse då de kan bidra till att vidareutveckla behandlingsmetoder för att öka livskvaliteten för hunden och dess ägare.

,

The definition of diabetes mellitus in both dogs and humans is either insulin deficiency or that the body's tissues has developed an insulin resistance, and is characterized by hyperglycaemia. In dogs, it is a common endocrine disease with several underlying causes. The classic symptoms are polyuria, polydipsia and weight loss despite increased hunger. If diabetes is suspected it is important to begin treatment with insulin immediately, since diabetes left untreated can cause serious consequences as the elevated blood glucose concentration can lead to ketoacidosis and, in the worst-case scenario, death.

Treatment with diabetes is traditionally always done with insulin that suits the individual. The insulin is administered by injections twice a day in connection with a meal with the goal to as close as possible mimic the endogenous production of insulin. In order for the treatment to be optimal, a thorough general examination of the dog should be done initially, and any parallel diseases can thus be detected and treated. This may lead to a smaller dosage when administrating exogenous insulin and also provide a better possibility for optimal design of a treatment regimen that reduces the risk of hypoglycaemia or hyperglycaemia.

This student project addresses a number of factors that, according to the majority of studies, increase the risk of illness, for example high age, certain breeds, obesity and specific diseases such as hyperadrenocorticism and pancreatitis. The first two factors, i.e. high age and certain breeds, are difficult to influence, while for example obesity is something that the pet owner can influence through a well-balanced diet and exercise. The role of pet owners is very important, as discussed in the report, as they must administer the insulin to the dog twice a day and also pay attention to any signs of complications, such as hypoglycaemia. In addition to this, exercise must be consistent and not vary too much from day to day. The diet should be adapted to the individual dog and provide a fundamental basis for increased glycemic control, that is, to prevent the blood glucose concentration from fluctuating too much.

Overall, there are several studies on the risk factors associated with diabetes but not that many of how the animal’s welfare is and, of course, how animal owners are indirectly affected by the disease. Such aspects are of interest as they can provide a good basis for further developing different treatment methods to increase the quality of life for the dog and its owners.

Main title:Diabetes mellitus hos hund
Subtitle:djurvälfärd och riskfaktorer kring sjukdomen
Authors:Ådén, Frida
Supervisor:Berg, Lotta
Examiner:Löfgren, Maria
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (f.o.m. 2016)
Volume/Sequential designation:2018:90
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:djurägare, behandling, insulin, skötsel
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10089
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10089
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Veterinary science and hygiene - General aspects
Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:11 Jan 2019 12:07
Metadata Last Modified:25 Feb 2019 13:06

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics